Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Yr hyn rydyn ni’n ei gredu

Mae cyfathrebu effeithiol ac amserol yn allweddol i unrhyw sefydliad modern; ac er bod datblygiadau mewn technoleg cyfathrebu yn digwydd yn gynt nag erioed, a’r ffyrdd rydym yn defnyddio gwybodaeth yn newid yn ddramatig, rydym yn credu mewn sefydlu tair egwyddor sylfaenol ar gyfer ein ffordd o weithio.

 • Byddwn yn darparu llif cyson o wybodaeth am y Brifysgol i’n holl fudd-ddeiliaid, yn fewnol ac yn allanol, yn lleol a thu hwnt.
 • Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid yn y cyfryngau i gyflwyno’r Brifysgol, ei hamcanion a’i gwerthoedd, mewn ffyrdd newydd ac arloesol, fydd yn adlewyrchu ei chryfderau ym meysydd ymchwil, addysgu a bodlonrwydd y myfyrwyr, gan sicrhau eu bod yn berthnasol i’r byd academaidd, diwydiant a bywyd cyhoeddus.
 • Byddwn yn gofalu bod ein cymuned o fyfyrwyr a staff yn cael gwybod am flaenoriaethau strategol allweddol y Brifysgol, sy’n adlewyrchu ein cryfderau a’n gwerthoedd craidd.

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Cyfathrebu allanol a chysylltu â’r cyfryngau

 • Cyfathrebu allanol a chysylltu â’r cyfryngau
 • Cyhoeddi datganiadau i’r wasg ac ateb ymholiadau oddi wrth y cyfryngau
 • Cynhyrchu tudalennau newyddion Prifysgol Aberystwyth ar ein gwefan
 • Cysylltu adrannau â’r cyfryngau perthnasol, gyda’r bwriad o hyrwyddo ein hymchwil a’n datblygiadau.
 • Gweithio gyda’r adrannau i gydlynu gweithgareddau i ennyn diddordeb y cyhoedd, yn lleol a thu hwnt.
 • Datblygu a chynnal Cyfeiriadur Arbenigedd ar-lein i’n helpu i feithrin cysylltiadau â’r cyfryngau, busnes ac ymchwil, ar y cyd â’r Ymchwil, Busnes ac Arloesi, a Gwasanaethau'r We.
 • Cydlynu a chynhyrchu Adolygiad Blynyddol y Brifysgol, mewn cydweithrediad â chyd-weithwyr ledled y Brifysgol
 • Gweithio mewn partneriaeth â’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni i gynhyrchu’r cylchgrawn blynyddol i gyn-fyfyrwyr, PROM

Cyfathrebu Mewnol

 • Gweithio gydag adrannau i wella’r llif o wybodaeth ledled y Brifysgol
 • Cyhoeddi pedwar rhifyn o Newyddion Aber, y papur newydd i staff, bob blwyddyn
 • Paratoi ac anfon Bwletin Wythnosol i staff, uwchraddedigion ac israddedigion
 • Paratoi a chylchredeg gwybodaeth bwysig i staff a myfyrwyr
 • Gweithio mewn partneriaeth i drefnu cyfarfodydd a sesiynau briffio ar draws y Brifysgol

Hyfforddiant a sesiynau cyflwyno

 • Cynhyrchu a chyflwyno’r sesiynau cyflwyno ar gyfer aelodau newydd o staff, mewn cydweithrediad agos â’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd
 • Darparu sesiynau hyfforddi byr i staff ar ddatblygu datganiadau i’r wasg/cyfryngau a deunyddiau cyfathrebu allanol
 • Hwyluso seminarau ymwybyddiaeth cyfathrebu i aelodau o staff, i ddatblygu ymwybyddiaeth o botensial llawn gweithio gyda phartneriaid yn y cyfryngau
 • Cynrychioli’r Brifysgol ar y Grŵp Cyfathrebu Cymru Gyfan ar gyfer Sefydliadau Addysg Uwch, grŵp proffesiynol sy’n ystyried gweithgareddau cyfathrebu a marchnata ar lefel Cymru gyfan.