Uned Rheoli Prosiectau a Newid (URhPN)

Mae’r Uned Rheoli Prosiectau a Newid yn cynorthwyo’r gwaith o gynllunio a gweithredu ystod eang o brosiectau ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae’r prosiectau yn amrywio o rai sy’n cymryd ychydig wythnosau i’w cwblhau, i weithgareddau mwy megis datblygiadau cyfalaf, gweithgareddau entrepreneuraidd graddfa-fawr, systemau gwybodaeth ac adolygiadau o brosesau a gweithdrefnau mewnol.

Mae’r Uned hefyd yn darparu cyngor ar bob agwedd ar reoli prosiectau, ac rydym yn gweithio tuag at ddatblygu fframwaith gyffredin ar gyfer rheoli prosiectau ar draws y Brifysgol. Mae rhagor o wybodaeth am ein Cymorthfeydd Prosiect, Pecyn Adnoddau Prosiect a sesiynau hyfforddi ar gael isod.

Caiff prosiectau ymchwil eu cynorthwyo gan yr Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi.

Sut y gall yr Uned gefnogi eich prosiect?

Os oes gennych syniad am brosiect, cysylltwch â ni i drefnu Cymhorthfa Prosiect.

Mae’r Cymorthfeydd Prosiect yn gyfarfodydd anffurfiol lle byddwn yn:

  • Eich helpu i ddeall a phennu amcanion y prosiect
  • Eich helpu i ddrafftio Cynllun/Dogfen Cychwyn Prosiect
  • Darparu cyngor cyffredinol ar reoli prosiectau a newid

Unwaith y bydd eich prosiect wedi dechrau, gallwn:

  • Eich cynorthwyo i ddatblygu eich Cynllun/Dogfen Cychwyn Prosiect yn      Gynllun Prosiect
  • Darparu Pecyn Adnoddau Prosiect: templedi a dogfennau i lunio cynllun prosiect cynhwysfawr
  • Trefnu cyfarfod i gychwyn y broses gynllunio yn ffurfiol
  • Darparu cymorth parhaus trwy gydol y prosiect*

Cysylltwch â urhpn@aber.ac.uk i drefnu apwyntiad.

*Bydd ymrwymiad aelodau’r tîm yn amrywio yn ôl maint a gofynion eich prosiect.

Pecyn Adnoddau Rheoli Prosiect

Mae’r Uned yn gyfrifol am weithredu Pecyn Adnoddau Prosiect cyffredin ledled y Brifysgol. Nod y Pecyn Adnoddau yw eich helpu i sicrhau bod Prosiectau yn datblygu yn unol â chynlluniau rhagosodedig, yn cael eu rheoli’n briodol, ac yn ymgorffori gweithdrefnau trylwyr ar gyfer rheoli risgiau.

I lawr lwytho’r dogfennau o’r Pecyn Adnoddau Prosiect cliciwch yma: Pecyn Adnoddau Rheoli Prosiect

Adborth

Mae ein tîm yn adolygu’r Pecyn Adnoddau Prosiect a’r prosesau cysylltiedig yn rheolaidd. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau, neu os hoffech ddarparu adborth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Cysylltiadau

EnwSwyddogaethFfônE-bost
Mrs Julie McKeown

Pennaeth Uned Rheoli Prosiectau a Newid

01970 622204 jum1@aber.ac.uk
Mrs Debbie Prysor

Uwch Swyddog Prosiectau

01970 628585 dep10@aber.ac.uk
Miss Eleanor Blacker-Morgan Swyddog Cymorth Prosiect 01970 622457 pmcu@aber.ac.uk
Mrs Faye ap Geraint Rheolwr Prosiet Dywedwch Wrthym Nawr 01970 621873 faa4@aber.ac.uk
Mr Jonathan Davies Swyddog Cymroth Prosiect Dywedwch Wrthym Nawr 01970 622923 tnzstaff@aber.ac.uk