Rheoli Risg

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymrwymedig i hybu diwylliant o reoli risg cadarnhaol, gan ystyried y Gofrestr Risgiau fel dull i helpu i wella’i phrosesau yn barhaus a gwella profiad y myfyrwyr. Mae’r Brifysgol yn cadw Cofrestr Risgiau ar lefel uchel sy’n canolbwyntio ar elfennau sy’n peryglu ei chyfeiriad strategol, ei thwf a’i chynaliadwyedd hirdymor. Ategir hyn gan broses rheoli risg ledled y Brifysgol gyfan ac mae pob Athrofa ac Adran Gwasanaeth Proffesiynol drwy’r broses hon yn llunio cofrestr sy’n rhestru risgiau i’w llwyddiant.

Caiff Cofrestrau Risgiau eu monitro bob mis, ac adroddir ar unrhyw newidiadau i Bwyllgor Rheoli Risg y Brifysgol, a’r pwyllgor hwnnw yn ei dro yn adrodd i’r Weithrediaeth ac i’r Pwyllgor Archwilio a Risg.

Mae’r Brifysgol yn arolygu risg drwy’r Pwyllgor Rheoli Risg sy’n bodoli y tu allan i Grŵp Gweithredol y Brifysgol ac sy’n adrodd yn uniongyrchol i Bwyllgor Archwilio a Risg y Cyngor.

Adran Rheoli Risg i staff

Mae rheoli risg yn rhywbeth y dylid ei wneud ar bob lefel yn y Brifysgol ac ym mhob maes  gweithgaredd.  Mae gweithdrefnau rheoli risg ar waith yn y Brifysgol er mwyn helpu i adnabod risgiau, disgrifio unrhyw weithgarwch rheoli risg sydd eisoes yn cael ei wneud a nodi ymhle y mae angen gweithredu pellach.

Cofrestrau Risgiau Athrofeydd / Adrannau Gwasanaeth (Cofrestrau Risgiau Lleol)

Caiff Cofrestr Risgiau unigol ei chadw gan bob Athrofa Academaidd ac Adran Gwasanaeth Proffesiynol a hwythau yn ei chyflwyno i’r Swyddfa Gynllunio deirgwaith y flwyddyn. Mae’r Pwyllgor Rheoli Risg yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y Cofrestrau Risgiau lleol ym mhob un o’i gyfarfodydd, ac yn adrodd am hyn i’r Pwyllgor Archwilio a Risg. Er hynny, mae’r Cofrestrau Risgiau yn ddogfennau ‘byw’ y dylid eu hadolygu’n rheolaidd a’u diweddaru mor aml ag y bo angen.

Yn gyffredinol, cyfrifoldeb Rheolwyr Athrofa neu Benaethiaid Adran Gwasanaeth yw sicrhau bod cofrestrau risgiau lleol yn cael eu llenwi a’u diweddaru, ond dylid gwneud hyn mewn ymgynghoriad ag uwch reolwyr a chydweithwyr. Ceir canllawiau ar reoli risg a llenwi’r cofrestrau risgiau yn y ddogfen Polisi a Gweithdrefnau Rheoli Risg a dogfennau eraill a restrir isod.

Dolenni :

Canllawiau ar gyfer Cwblhau Cofrestri Risg Athrofeydd ac Adrannau

Polisi a Gweithdrefnau Rheoli Risg (Rhagfyr 2015)

Pwyllgor Rheoli Risg Cylch Gorchwyl - Hydref 2014

Templed Cofrestr Risgiau ar gyfer Adrannau

Templed Cofrestr Risgiau ar gyfer Athrofa

Datganiad Archwaeth Risg - Hydref 2015

Matrics Archwaeth Risg - Hydref 2015

Safleoedd SharePoint Rheoli Risg (staff yn unig)

 

Cysylltiadau

I gael gwybodaeth am eich cofrestr risgiau lleol cysylltwch â phennaeth eich Adran Gwasanaeth neu Reolwr eich Athrofa.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol ar reoli risg, cysylltwch ag un o’r aelodau canlynol yn yr Adran Gynllunio:

 

Enw

Rôl

Ffôn

E-bost

Dr Sarah Taylor

Pennaeth Datblygu Strategol

01970 621863

srt@aber.ac.uk