Model Dyrannu a Rheoli Llwyth Gwaith

System ar-lein yw’r Model Dyrannu a Rheoli Llwyth Gwaith (WAMM) sy’n cofnodi’r rôl a’r gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio gan staff academaidd; gall Rheolwyr Llinell Academaidd (Cyfarwyddwyr Athrofeydd, Penaethiaid Adrannau, Penaethiaid Tîm yn eu plith) ei defnyddio i’w helpu i gynllunio llwyth gwaith hafal ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae WAMM yn cynnig modd o gofnodi gwybodaeth fydd yn sail i benderfyniadau ynglŷn â chynllunio a dyrannu llwyth gwaith. Mae’n sicrhau bod prif yrwyr llwyth gwaith, megis nifer myfyrwyr, yn cael eu cofnodi mewn modd tebyg ar draws y Brifysgol.

Mae cynllunio a rheoli llwyth gwaith, er hynny, yn parhau yn weithgaredd na ellir ei gyflawni’n llwyddiannus heb drafodaethau rhwng rheolwyr llinell a staff unigol, ac mae wedi ei ddatganoli i’r athrofeydd a’r adrannau.

Mynediad i’r WAMM

Rhoddwyd caniatâd i bob Pennaeth Adran Academaidd, Cyfarwyddwr Athrofa a Rheolwr Athrofa gael mynediad i’r data sydd gan WAMM ar gyfer eu hadran neu athrofa. Gall staff eraill gael mynediad os oes angen. Os ydych yn dymuno cael mynediad i WAMM, dylech ofyn am ganiatâd eich Pennaeth Adran a fydd yn cysylltu â lej@aber.ac.uk i drefnu mynediad ar eich cyfer.

Mewngofnodwch i WAMM gan ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer PA.

MEWNGOFNODI I WAMM

CWESTIYNAU CYFFREDIN

 

Canllawiau a Gwybodaeth

 • Polisi WAMM (i ddilyn)
 • Canllawiau WAMM – Gorffennaf 16
 • Canllaw Cam wrth Gam i WAMM (i ddilyn)
 • Amser i wneud Ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth(i ddilyn)
 • Rolau, Gweithgareddau a Thariffau (i ddilyn)

WAMM a’r Cynllun Cyfraniad Effeithiol

Caiff WAMM ar gyfer aelodau unigol o staff ei adolygu fel rhan o’r cyfarfodydd Cyfraniad Effeithiol rhwng staff a’u rheolwyr llinell (a gynhelir fel arfer ym Mehefin/Gorffennaf); mae’n sail ar gyfer sgwrs ynghylch cydbwysedd rhwng gwahanol elfennau (dysgu ac ysgolheictod, ymchwil, arweiniad a rheolaeth) rôl academydd yn Aberystwyth.

Grŵp Gweithredu WAMM

Grŵp Gweithredu WAMM yw’r grŵp sy’n cynghori’r Brifysgol ar faterion sy’n ymwneud â gweithredu WAMM a’i ddatblygiad parhaus. Mae’r Grŵp yn gyfrifol am adolygu a phennu tariffau arfaethedig ac ymateb i geisiadau i newid WAMM yn unol â pholisïau sy’n newid. Y Pwyllgor Staffio a Datblygiad Proffesiynol sy’n gyfrifol am reoli WAMM yn y pen draw.

Aelodau

 • (Cadeirydd)
 • Roger Boyle (Cynrychiolydd UCU)
 • Sue Chambers, Cyfarwyddwr AD
 • Annette Davies, Rheolwr Athrofa, IEGPD
 • Neil Glasser , Cyfarwyddwr Athrofa, IGHPP
 • Joe Ironside, Uwch-ddarlithydd Geneteg Anifeiliaid, IBERS
 • Leslie Johns, Swyddog Systemau a Bas-data
 • Rebecca Kularatne, Rheolwr AD
 • Chris Price, Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig, IMPACS
 • Roger Santer, Darlithydd Swoleg, IBERS
 • Martin Tranter, Cyfrifydd Rheoli Prosiectau (TRAC)
 • Kath Williams, Rheolwr Athrofa, ILLCA

Manylion Cysylltu

Ar gyfer sylwadau neu ymholiadau cyffredinol am WAMM, cysylltwch â wamm@aber.ac.uk

I gael cymorth technegol, cysylltwch â lej@aber.ac.uk