Dewis Prifysgol

Mae yna dros 120 o brifysgolion ledled y DU, ac mae pob un yn unigryw o ran maint, adeiledd, lleoliad, darpariaeth academaidd a bywyd myfyriwr.

Gyda llawer o ffactorau i’w hystyried, pwyso a mesur a’u cymharu – mae cefnogi eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal drwy’r broses hon o benderfynu yn amhrisiadwy.

Isod ceir rhai awgrymiadau a ddylai eich helpu i dywys eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal drwy’r cyfnod hwn a (gobeithio) gwneud y broses yn haws.

 

Awgrymiadau i helpu eich plentyn i ddewis prifysgol:

  • Ymchwil, ymchwil, a mwy o ymchwil: dylai darganfod gymaint â phosibl am brifysgolion, mor fuan â phosibl, helpu i wneud y penderfyniad yn fwy clir – ystyriwch ddefnyddio gwefannau cymharu ar-lein i ddechrau
  • Graddau tebygol: gan ddibynnu ar raddau tebygol eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal (e.e. Safon Uwch) bydd hyn yn helpu i gyfyngu a chanolbwyntio ar y prifysgolion y mae ganddynt ddiddordeb ynddynt. Efallai y byddai’n werth ystyried prifysgolion sydd â gofynion mynediad is neu uwch hefyd
  • Y cwrs iawn: efallai taw hwn yw’r ffactor pwysicaf i helpu eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal i benderfynu – ni fydd rhai prifysgolion yn cynnig y cwrs, a bydd prifysgolion eraill yn cynnig y cwrs, ac felly bydd angen ymchwilio ymhellach i’r prifysgolion hynny – gweler ein tudalen Dewis Cwrs i gael rhagor o gyngor
  • Bywyd myfyriwr: mae astudio’n bwysig, ond bydd cyfle hefyd i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal fwynhau’r agweddau cymdeithasol ar fod yn fyfyriwr – ffrindiau, clybiau, cymdeithasau, teithiau, nosweithiau allan – felly os oes ganddynt ddiddordeb mewn chwaraeon penodol gwnewch yn siŵr bod clwb iddynt ymuno ag ef sydd â chyfleusterau da
  • Lleoliad: a yw eich plentyn/ y plentyn sydd yn eich gofal yn chwilio am ddinas fawr neu dref fach? A fyddant yn teithio adre yn aml neu dim ond ar ddiwedd y tymor? Ydyn nhw eisiau astudio dramor? Mae’r holl gwestiynau hyn yn bwysig i’w cofio
  • Safle, enw da, adolygiadau: ystyriwch edrych ar dablau cynghrair prifysgolion i gael syniad o rinweddau academaidd ac anacademaidd y sefydliadau, neu fforymau adolygiadau gan fyfyrwyr i weld beth sydd gan fyfyrwyr presennol neu gynfyfyrwyr i’w ddweud
  • Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau: o ystyried y buddsoddiad ariannol sylweddol, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar unrhyw Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau y gall prifysgol eu cynnig i’ch plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal i’w helpu drwy eu cyfnod yn y brifysgol
  • Diwrnodau Agored: mynychu Diwrnod Agored yw’r unig ffordd bendant o gael ymdeimlad o brifysgol a gallu dychmygu eich hun yno neu beidio – gallwch gofrestru ar gyfer un o’n Diwrnodau Agored yma

Yma yn Aberystwyth credwn ein bod yn cynnig profiad myfyriwr unigryw – rhywle i ddysgu a byw mewn amgylchedd arbennig.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch pam y dylai eich plentyn / y plentyn sydd yn eich gofal fod yn rhan o’n cymuned fywiog o fyfyrwyr, ger y môr, ewch i’r adran Pam Aberystwyth?