Llety

A ninnau’n gallu cynnig rhywbeth at bob dant ac i gyd-fynd â phob cyllideb, rydym yn hyderus y byddwch yn hapus a diogel yn ein llety.

Mae ein tîm preswylfeydd cyfeillgar ar gael 24 awr y dydd / 7 diwrnod yr wythnos i’ch cefnogi yn eich bywyd academaidd a phreswyl.

Dewch ar un o’n Teithiau Gradd 360 yn yr adran lety er mwyn cael gwell syniad o’n gwahanol fathau o lety.

Mae gennym ddewis o lety penodol ar gyfer siaradwyr Cymraeg a'r rhai sy'n dysgu Cymraeg i fyw gyda'i gilydd. Ceir ardal benodedig o fewn Pantycelyn-Penbryn a Fferm Penglais lle gellir byw a chymdeithasu drwy’r Gymraeg. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw nodi ar eich ffurflen gais eich bod yn dymuno byw gyda myfyrwyr eraill sy'n siarad Cymraeg.

Mae’r holl ddewisiadau llety yn agos i’r Brifysgol a’r dref. Mae nifer ohonyn nhw ar y campws ac eraill gerllaw’r campws mewn mannau cyfleus yn agos i ganol y dref i gyd.

Mae pob llety yn gymuned fyrlymus a’i gymeriad ei hun, sy’n cynnig lle diogel lle gallwch gymdeithasu, astudio ac ymlacio.

Rydym yn gwybod bod gan uwchraddedigion a myfyrwyr PhD anghenion gwahanol i Israddedigion. Gyda hyn mewn golwg, mae ein llety yn cynnig y manteision canlynol i chi:

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig 
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig.
 • Aelodaeth blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles
 • Yswiriant yn gynwysedig  
 • Help a chymorth 24/7- Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio.
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety 
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle 
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref- Opsiynau llety  
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety 
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'.
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael

Byddwn yn gwneud ein gorau i roi myfyrwyr yn eu dewis cyntaf o lety ond yn anffodus nid yw hyn yn bosibl ym mhob achos.

Llety Uwchraddedigion

Rydym yn cydnabod bod rhai cyrsiau Uwchraddedig yn parhau am 52 wythnos felly rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfnodau trwydded, ond byddwch yn ymwybodol mai'r cyfnod hwyaf y gallwn gynnig yw 50 wythnos.

Mwy o wybodaeth:

Ewch i'n gwefan Llety i gael gwybod mwy am ein llety ar gyfer myfyrwyr newydd a'r mathau o lety sydd ar gael.

Llety ym Mhrifysgol Aberystwyth

*Gwnewch gais erbyn 1 Medi yn y flwyddyn mynediad ac fydd yn rhaid ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety ac fe sicrheir lle i chi yn ein llety neu mewn llety a reolir gennym. 

Gosodir telerau ac amodau