Benthyciadau Uwchraddedig - Cymru a'r U.E.

Benthyciadau Uwchraddedig - Cymru

Mae Llywodraeth Cymru., drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru, wedi cyflwyno cynllun benthyciadau ôl-raddedig ar gyfer graddau Meistr, a fydd ar gael ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/2019. Bydd y benthyciad yn gyfraniad tuag at gostau astudio a bydd yn cael ei ar ddisgresiwn y myfyriwr i ddefnyddio'r benthyciad tuag at ffioedd, costau cynnal a chadw, neu gostau eraill. Rhaid fod yn breswylydd yng Nghymru. Gal myfyrwyr yr U.E. o du allan i'r D.U. fod yn gymwys ar gyfer y benthyciadau hefyd. 

Mae'r wybodaeth isod yn seiliedig ar wybodaeth sydd eisoes wedi'i ryddhau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru a'r Student Loans Company (SLC). Mae rhai manylion ac eglurdeb o'r meini prawf a'r broses ymgeisio eto i'w ryddhau neu esbonio'n glir a llawn, felly rydym yn argymell eich bod yn parhau i edrych ar y tudalennau hyn am ddiweddariadau pellach. 


Y ffeithiau allweddol
• Gallwch wneud cais am fenthyciad hyd at werth o £ 10,280 (ar gyfer 2017-2018). Cynyddir hwn i £13,000 ar gyfer 2018-2019. 
• Mae'r benthyciad ar gael ar gyfer graddau Meistr uwchraddedig (er enghraifft: MA, MSc, LLM, MPhil a MRes) ym mhob pwnc.
• Mae'r benthyciad ar gael ar gyfer cyrsiau amser llawn, rhan-amser ac hefyd dysgu o bell (yn amodol ar ofyniad dwyster astudio o leiaf 50%).
• Unrhyw falans benthyciad uwchraddedig yn ad-daladwy ac yn cynnwys llog.

Cymhwyster *
• Mae'r benthyciad ar gael i ddinasyddion y D.U. a'r rhai sydd â statws preswylydd sefydlog yn y D.U. sydd wedi bod yn preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig a'r Ynysoedd am o leiaf tair blynedd ar ddiwrnod cyntaf eu cwrs. Rhaid i fyfyrwyr fod fel arfer ac yn fwyaf diweddar sy'n byw yng Nghymru ac nid wedi symud yno o rywle arall yn y Deyrnas Unedig a'r Ynysoedd ar gyfer y pwrpas o astudio yn unig. Gofynir am hanes gyfeiriad tair blynedd yn y cyfnod ymgeisio. Ni ddylai absenoldebau dros dro dramor ar gyfer astudio neu deithio effeithio ar gymhwyster ar gyfer benthyciad ôl-raddedig.
• Bydd benthyciad ôl-raddedig ar gael hefyd os ydych yn fyfyriwr o'r UE sydd wedi bod yn preswylio fel arfer yn yr AEE / Swistir am y tair blynedd cyn y dyddiad dechrau blwyddyn academaidd gyntaf.
• Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os oes gennych y statws preswylio o: ffoadur; amddiffyniad dyngarol; AEE neu weithiwr mudol o'r Swistir; yn aelod o deulu unrhyw un o'r categorïau blaenorol, neu yn blentyn i blentyn genedlaethol neu Swistir i weithiwr Twrcaidd.
• Rhaid i chi fod o dan 60 oed ar ddechrau'r flwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs.
• Rhaid cyrsiau cymwys yn dechrau ar neu ar ôl 1 Awst 2018 ( ar gyfer 2018-2019).
• Gall myfyrwyr cymwys y D.U. fynychu cwrs cymwys unrhyw le yn y Deyrnas Unedig neu astudio cwrs dysgu o bell cymwys tra'n preswylio yng Nghymru.
• Rhaid i fyfyrwyr cymwys yr U.E. fynychu cwrs sy'n cael ei redeg yng Nghymru, neu yn ymgymryd â chwrs dysgu o bell a ddarperir yn Nghymru. 
• Ni fydd myfyrwyr sydd eisoes yn meddu ar gymhwyster Meistr (neu gymhwyster lefel uwch-cyfwerth neu) yn gymwys ar gyfer y benthyciad.


* Noder bod hyn yn amodol ar feini prawf cymhwyster terfynol fel y nodir gan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Myfyriwr o Loegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon

Os ydych yn wreiddiol o Loegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, ond fel arfer yn byw yng Nghymru nawr, gallwch wneud cais am fenthyciad uwchraddedig (yn amodol ar fodloni pob un o'r meini prawf).

Bydd cynllyniau gwahanol ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr, Yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon. 

Beth petawn yn astudio cwrs yn rhan-amser?

Os yw eich cwrs yn hirach nag un blwyddyn, gallwch gael hyd at £5,140 yn eich blwyddyn gyntaf a'r gweddill yn eich ail flwyddyn. Os ydych yn astudio'n rhan-amser gallwch ond cael taliadau yn ystod y ddwy flynedd gyntaf eich cwrs.

Yw cyrsiau dysgu o bell yn gymwys ar gyfer hyn?

Nodwch mai dim ond ein cyrsiau dysgu o bell sydd o hyd penodol gyda iMLA ac IBERS sy'n gymwys ar gyfer y benthyciadau hyn. 

Nid yw'r rhaglenni dysgu o bell hyblyg y gellir eu hastudio rhang 2 a 5 mlynedd yn gymwys. Mae'r mwyafrif o'r myfyrwyr yn cwblhau mewn 4 blynedd.

Bydd yn rhaid i'r Brifysgol adrodd 'nôl i'r SLC ar bresenoldeb a dwysedd astudio pob myfyriwr sy'n derbyn Benthyciad Astudiaeth Uwchraddedig.  

Beth am Dystysgrif neu Ddiploma Uwchraddedig?

Na. Mae benthyciadau Uwchraddedig ond ar gael ar gyfer rhaglenni gradd Meistr llawn.

Gallaf cael benthyciad uwchraddedig i astudio cwrs TAR?

Nid yw myfyrwyr ar gyrsiau Hyfforddiant Athrawon (TAR) yn gymwys ar gyfer benthyciadau Meistr. Gall fod yn bosibl i ariannu cyrsiau TAR drwy Gyllid Myfyrwyr drwy system debyg i'r israddedigion.

Beth os wyf eisiau astudio rhaglen ymchwil uwchraddedig?

Gallwch nawr gael benthyciad i astudio rhaglen ymchwil uwchraddedig, ar yr amod mai cymhwyster gradd Meistr yr astudir amdano dros gyfnod o ddim mwy na dwy flynedd. Gall hyn gynnwys rhaglenni MPhil ac LLM drwy Ymchwil, ond ni fydd yn cwmpasu graddau PhD neu DAg.

Gallaf astudio y tu allan i'r D.U.?

Os ydych yn ddinesydd y D.U., gallwch gael benthyciad uwchraddedig i fod yn bresennol ar gwrs cymwys yn y D.U. neu yn astudio cwrs dysgu o bell cymwys tra'n preswylio yng Nghymru.

Gallwch barhau i gael benthyciad i astudio gradd Meistr sy'n cynnwys lleoliad neu gyfnewid dramor, ar yr amod nad yw hyn yn cyfrif am fwy na 50% o'ch cwrs.

Gellr cyfuno benthyciad Meistr gydag arian neu gyllid arall?

Cewch, mewn egwyddor. Ni ddylai derbyn cyllid (e.e. ysgoloriaeth) o ffynonellau eraill gael unrhyw effaith ar eich cymhwyster am fenthyciad Meistr uwchraddedig. Mae hyn oherwydd nad yw'r benthyciadau yn seiliedig ar brawf modd. Ym Mhrifysgol Aberystwth, ni ystyriwn benthyciadau yn yr un fath ac ysgoloriaeth. Er enghraifft, gellir dal Ysgoloriaeth Graddedigion Aber ynghyd â Benthyciad Uwchraddedig. 

Sut bydd y benthyciad yn cael ei dalu?

Bydd taliadau benthyciad yn cael eu gwneud yn uniongyrchol i fyfyrwyr gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Byddwch wedyn yn gyfrifol am ddefnyddio'r arian i gwrdd â ffioedd dysgu a chostau eraill fel y gwelwch yn dda. Mae'r benthyciad yn cael ei dalu mewn tri rhandaliad ar draws y flwyddyn academaidd. Byddwch yn derbyn y rhandaliad cyntaf eich taliad benthyciad pan fydd y brifysgol yn cadarnhau eich presenoldeb ar eich cwrs.

Sut yr ad-delir y benthyciad?

Mae'r manylion hyn eto i'w cadarnhau ond dylai'r pwyntiau isod rhoi rhyw syniad i chi:

  • Ad-dalu eich benthyciad ôl-radd ar sail sy'n amodol ar incwm.
  • Ni fyddwch yn dechrau gwneud ad-daliadau hyd nes y byddwch yn ennill dros y trothwy presennol o £ 404 yr wythnos, £ 1,750 y mis neu £ 21,000 y flwyddyn.
  • Bydd ad-daliadau yn cael eu gosod yn 6% o'ch incwm blynyddol o fwy na £ 21,000.
  • Bydd benthyciadau yn destun cyfradd llog o RPI + 3%.
  • Os ydych yn astudio'n llawn amser byddwch yn dechrau gwneud ad-daliadau y mis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs. Os ydych yn astudio'n rhan amser, byddwch yn dechrau gwneud ad-daliadau y mis Ebrill ddwy flynedd ar ôl dechrau eich cwrs neu y mis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs, pa un bynnag ddaw gyntaf. Fodd bynnag, ar gyfer cyrsiau sy'n cychwyn yn 2017/18, ni fydd yn ofynnol i chi wneud ad-daliadau tan fis Ebrill 2020.
  • Bydd unrhyw fenthyciad ôl-raddedig sy'n weddill yn cael ei ddileu ar ôl 30 mlynedd.

Beth am fenthyciad astudiaethau is-raddedig cyfredol?

Os ydych chi wedi cael unrhyw fenthyciadau eraill gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) ar gyfer eich cwrs israddedig, byddwch hefyd yn ad-dalu'r benthyciadau hyn.

Er enghraifft, os ydych yn cymryd benthyciad ar gyfer eich cwrs israddedig a ddechreuodd ar ôl 1 Medi 2012, a byddwch yn ad-dalu 9% o'ch incwm dros £ 21,000 tuag at y benthyciad hwnnw a 6% o'ch incwm dros £ 21,000 tuag at eich benthyciad ôl-radd. Felly, byddwch yn ad-dalu 15% o'ch incwm dros y trothwy i gyd.

Methu'r cwrs neu rhoi'r gorau i astudio?

Buasai taliadau eich benthyciad uwchraddedig yn amodol ar gadarnhad o bresenoldeb a ddarperir y Brigysgol. Byddai rhandaliadau'r benthyciad yn dod i ben os byddwch yn gadael eich rhaglen yn gynnar, ddim yn cwrdd â dwyster 50% neu'n trosglwyddo i gwrs gwahanol nad yw'n gymwys ar gyfer y benthyciad Meistr.

Gwneud cais am fenthyciad uwchraddedig?

Edrychwch ar wefan y Cyllid Myfyrwyr Cymru am y wybodaeth a manylion am sut i wneud cais am fenthyciad uwchraddedig. Bydd rhagor o wybodaeth ar eu gwefn yn y Gwanwyn a gellir gwneud cais yn yr Haf.