Cystadleuaeth Ysgoloriaethau Doethurol AberDoc

Mae’r Brifysgol yn cyflwyno cynllun ysgoloriaethau doethuriaethol AberDoc, sy’n cynnig pecyn o ymchwil ac hyfforddiant i fyfyrwyr PhD (amser llawn).

Mae’r ysgoloriaethau hyn wedi’u teilwra i alluogi myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i gyflawni eu dewis o yrfa a chynnig amrywiaeth o gyfleoedd datblygu i wella’u sgiliau ymchwil â’u sgiliau trosglwyddadwy.

Cystadleuaeth Ysgoloriaethau AberDoc y Brifysgol

Mae'r gystadleuaeth am yr ysgoloriaethau AberDoc bellach ar agor i holl fyfyrwyr cymwysiedig sydd eisiau astudio am radd PhD amser-llawn yn unrhyw un o'r adrannau canlynol ym Mhrifysgol Aberystwyth:

Adrannau sy'n cymryd rhan * (rhestr arfaethedig)

Addysg

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (gan gynnwys

Gwyddor Chwaraeon ac Ymaarfer Corff)

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Hanes a Hanes Cymru

Astudiaethau Gwybodaeth Ieithoedd Modern
Celf Mathemateg
Cyfrifiadureg Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Cymraeg Seicoleg
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Ysgol Busnes Aberystwyth
Ffiseg Ysgol y Gyfraith Aberystwyth

 Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

 

I fod yn gymwys, mae'n rhaid i chi:

 1. feddu ar, neu ddisgwyl ennill, o leiaf ail ddosbarth uwch gydag anrhydedd yn eich gradd gyntaf
 2. wneud cais a chael cynnig lle i astudio ar gyfer gradd ddoethuriaeth yn Aberystwyth
 3. (myfyrwyr rhyngwladol yn unig) feddu ar sgôr IELTS 7.0 neu gyffelyb cyn diwedd Mawrth 2017 fan hwyraf
 4. yn dechrau astudiaethau doethurol ym mis Medi 2018 (gellir ystyried myfyrwyr PhD cyfredol PA, gweler cymal 3 o'r rheoliadau isod)

Dyddiad cau cyffredinol y Brifysgol ar gyfer cystadleuaeth 2018 yw 1 Mawrth 2018.

D.S. Noder fod gan yr adrannau Gwleidyddiaeth Rhyngwladol, Seicoleg, Hanes a Hanes Cymru, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ddyddiad cau o 26ain Ionawr 2018.

Gwerth yr Ysgoloriaethau AberDoc

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael grant am hyd at dair blynedd a fydd yn talu am ffioedd dysgu (hyd at werth y DU/UE) tua £4,195 **(graddfa 2017-2018) a hefyd yn rhoi lwfans cynhaliaeth o tua £14,553** (graddfa 2018-2019) iddynt a mynediad i gronfa deithio a chynadleddau hyd at £500 y flwyddyn Cychwynir yr ysgoloriaethau o'r prif fewnlif ar Medi 2018. 

Byddai rhaid i fyfyrwyr tramor (o du allan i'r UE) dalu'r gwahaniaeth rhwng ffioedd dysgu'r D.U./U.E. a'r rhai tramor. Fodd bynnag, yn ychwanegol ysgoloriaethau AberDoc, bydd 3 Ysgoloriaeth yr Arlywydd ar gael fydd yn talu'r gwahaniaeth hwn ar gyfer y tri ymgeisydd tramor gorau. Caiff rhain eu cynnig i'r tri ymgeisydd tramor gorau yng nghystadleuaeth y AberDoc.

Gall myfyrwyr ymchwil ymgymryd ag addysgu a darperir contract Adnoddau Dynol ar eu cyferi alluogi hyn i hwyluso hyn, a chant eu cofnodi fel aelodau staff at y diben hwn. Bydd y taliadiadau yn ôl y gyfradd ar gyfer staff addysgu fesul awr. Gall cyfleoedd eraill ar gyfer gwaith â thâl hefyd fod ar gael, fel cymorth ymchwil, marcio, recriwtio myfyrwyr a chefnogi gweithgareddau. 

Y Gystadleuaeth

Rhaid cyflwyno'r cais ar gyfer PhD erbyn y dyddiad cau perthnasol. Rhaid i geisidau gynnwys ffurflen gais, dwy eirda academaidd, rhestr marciau academaidd a chynnig ymchwil (rhwng 1000 a 1500 o eiriau). Anogwn ymgeiswyr i gysylltu â'r adran academaidd berthnasol cyn llunio'u cynnig ymchwil. Dyma gymal cyntaf y gystadleuaeth. Ar gyfer 2018, dim ond yr ymgeiswyr hynny mae’r adrannau yn dymuno eu henwebu ddylai gwblhau’r Ffurflen Gais AberDoc Atodol ar gyfer y cymal nesaf o'r broses dethol gan eu Athrofa academaidd ac yna'r enwebiadiadau ar gyfer Panel AberDoc (drwy'r Swyddfa Derbyn Graddedigion). 

Cyfwelir pob ymgeisydd cyn cynnig lle i astudio ar gyfer PhD a chyn enweu am ysgoloriaeth AberDoc. Bydd adrannau yn llunio rhestr o ymgeiswyr addas ar gyfer eu athrofa perthnasol fydd yna'n dethol yr enwebai. 

Anfonir yr enwebiadau adrannol/athrofaol ymlaen at y Swyddfa Derbyn Graddedigion (SAChA) diwedd Mawrth a chant eu gwerthuso gan Banel Dethol AberDoc. Caiff y canlyniadau eu cyhoeddi yn ystod wythnos gyntaf mis Mai.

Caiff ymgeiswyr buddugol eu dewis ar sail eu ceisiadau ar gyfer mynediad, gan gynnwys eu cynigiad ymchwil a dau geirda academaidd. 

Gweler y rheoliadau a'r meini prawf isod gyfer gystadleuaeth llynedd.

Am ffurflenni cais a manylion pellach cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Graddedigion [derbyn-uwchraddedig@aber.ac.uk]

D.S. Rhaid cyflwyno'r deynyddiau hyn (e.e. ffurflenni, cynigion ymchwil, geirdau, rhestrau marciau, ....) yn electronig.

D.S. Rhaid derbyn y geirda academaidd erbyn y dyddiad cau.

D.S. Dim ond yr enwebai adrannol sydd angen cwblhau'r ffurflen atodol ar gyfer y cymal terfynnol o'r gystadleuaeth.

 

Y Rheoliadau (2018)

 - Rheoliadau ar gyfer Cynllun Ysgoloriaethau Doethurol AberDoc

1.              Cymhwyster: I fod ar dir addas i dderbyn ysgoloriaeth, rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gofrestru yn fyfyrwyr uwchraddedig amser llawn ar gyfer gradd PhD neu PhDFA yn Aberystwyth, h.y. gradd ddoethur. Fel arfer, dylai ymgeiswyr feddu ar neu ddisgwyl ennill gradd yn yr ail ddosbarth uwch o leiaf. Gweler hefyd baragraff 5 isod.

2.              Preswyl: Rhaid i ddeiliaid yr ysgoloriaethau wneud eu gwaith ymchwil yn Aberystwyth a phreswylio yma am o leiaf 44 wythnos o'r flwyddyn. Os bydd deiliad ysgoloriaeth yn dymuno treulio cyfnod sylweddol yn rhywle heblaw Aberystwyth (e.e. ar gyfer gwaith maes estynedig), rhaid cael caniatâd y Dirprwy Is-Ganghellor priodol.

3.              Cyfnod yr Ysgoloriaeth: Yn amodol ar gynnydd boddhaol i’w gadarnhau’n flynyddol gan Bwyllgorau Adolygu Ymchwil Athrofaol, fel arfer bydd ysgoloriaethau i’w dal am gyfnod o hyd at dair blynedd, gan gychwyn ar ddechrau’r sesiwn wedi’r gystadleuaeth, h.y. mis Medi. Dim ond dan amgylchiadau eithriadol a chyda chaniatâd Pennaeth Ysgol y Graddedigion y gellir gohirio gwobr. Lle bydd ymgeiswyr wedi dechrau eu gradd ymchwil cyn derbyn gwobr AberDoc, bydd yr ysgoloriaeth yn gymwys ar gyfer gweddill y cyfnod cofrestru ac nid am y tair blynedd lawn. Mae parhad gwobr ar gyfer pob sesiwn academaidd newydd yn ddibynnol ar gynnydd boddhaol.

4.              Lefel y Wobr: Telir ffïoedd dysgu’r Deyrnas Unedig a grant cynhaliaeth a fydd yn cymryd i ystyriaeth graddfeydd presennol ysgoloriaethau’r Cynghorau Ymchwil (y D.U.). Serch hynny, ni fydd yr ysgoloriaethau AberDoc yr un gwerth ag ysgoloriaethau’r Cynghorau Ymchwil o anghenraid. Bydd un swm cyffredin i’r holl fyfyrwyr amser llawn sy’n derbyn gwobrau AberDoc. Gall deiliaid yr ysgoloriaethau wneud cais am gyfraniad cyfyngedig tuag at gostau gwaith maes, mynychu cynadleddau, neu deithiau eraill. Nid oes darpariaeth ar gyfer lwfans ychwanegol ar gyfer plant.  Rhaid i adran y myfyriwr dalu am gostau ymchwil eraill megis arolygon drwy'r post, defnyddiau treuliadwy mewn arbrofion, ….a.y.b..

5.              Dyfarniadau Cynghorau Ymchwil a Dyfarniadau Eraill: Anogir holl ymgeiswyr ar gyfer y gystadleuaeth AberDoc hefyd wneud cais am gyllid o ffynonellau eraill gan gynnwys ysgoloriaethau'r Cynghorau Ymchwil (lle'n gymwys)  i'w dal yn Aberystwyth, gan gynnwys myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd sy’n gymwys ar gyfer dyfarniadau’r Cynghorau Ymchwil sy’n talu ffïoedd yn unig. Bydd adrannau academaidd a'r Swyddfa Derbyn Graddedigion yn cynghori ymgeiswyr ar eu dewisiadau. Rhaid i ymgeiswyr sy’n llwyddo i ennill ysgoloriaeth gan Gynghor Ymchwil hysbysu’r Swyddfa Derbyn Graddeidion ar unwaith ac os yn ysgoloriaeth lawn, hepgor eu ysgoloriaeth AberDoc.  Nid oes raid i ymgeiswyr oddi mewn i ofynion Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) sy’n dal neu sy’n ymgymryd â gradd Meistr Arbenigol wneud cais ar gyfer dyfarniad 1+3 yr ESRC a fyddai’n gofyn iddynt ddilyn ail radd Meistr (Hyfforddiant Ymchwil). Byddai gofyn i’r myfyrwyr hyn ddilyn hyfforddiant ymchwil pan fyddant wedi eu cofrestru ar gyfer y PhD.

6.              Os bydd ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer dyfarniadau AberDoc yn cael cynnig dyfarniad gan Gyngor Ymchwil neu ddyfarniad tebyg arall, rhaid iddo/iddi ildio’r dyfarniad AberDoc. Lle bydd myfyrwyr yn ildio dyfarniadau AberDoc i dderbyn dyfarniadau is eu gwerth gan Gyngor Ymchwil neu fel arall, bydd y Brifysgol yn sicrhau na fydd y myfyriwr dan anfantais. Felly, lle bydd myfyriwr yn derbyn dyfarniad Cyngor Ymchwil (ffïoedd yn unig), bydd y Brifysgol yn talu cynhaliaeth yn unol â graddfa’r AberDoc. Oni cheir caniatâd y Dirprwy Is-Ganghellor, ni ellir dal dyfarniadau eraill ar yr un pryd ag Ysgoloriaeth AberDoc.

7.              Dysgu a Gwaith Arall am Dâl: Gyda chaniatâd Pennaeth yr Adran, caniateir i ddeiliaid ysgoloriaethau ymgymryd â dyletswyddau dysgu neu arddangos, os dymunant. Genwir taliadau ychwanegol i’r rhai hynny sy’n ymgymryd â’r gwaith ychwanegol hwn. Caiff cytundeb (heb oriau) ei lunio gan Adnoddoau Dynol PA ar gyfer I’r perwyl hwn. Ni ddylai dyletswyddau o’r fath (sy’n cynnwys gwaith paratoi ac asesu cysylltiedig) gymryd mwy na chwe awr mewn unrhyw wythnos, na mwy na 180 o oriau mewn sesiwn academaidd (pa un bynnag yw’r mwyaf) yn unol â chanllawiau’r Cynghorau Ymchwil. Bydd disgwyl i ddeiliaid ysgoloriaethau sy’n ymgymryd â dyletswyddau dysgu fynychu unrhyw gyrsiau y bydd Pennaeth Ysgol y Graddedigion yn gweld yn briodol. Ar wahân i ddyletswyddau o’r fath, ni chaniateir i ddeiliaid ysgoloriaeth ymgymryd ag unrhyw waith arall am dâl oni bai eu bod yn cael caniatâd gan y Dirprwy Is-Ganghellor priodol.

8.              Tynnu’n ôl dros dro ac yn barhaol: Os bydd deiliad ysgoloriaeth yn tynnu’n ôl o’r sefydliad yn barhaol, bydd yn ildio’i hawl i ysgoloriaeth. At hyn, bydd deiliad ysgoloriaeth sy’n tynnu’n ôl o’r Brifysgol yn gorfod ad-dalu i’r sefydlad y cyfran hwnnw o’r arian cynhaliaeth chwarterol y mae eisoes wedi ei dderbyn am y cyfnod y bydd ef/hi wedi tynnu’n ôl. Ni ellir rhoi rhagor o daliadau cynhaliaeth i unigolyn ar ôl iddo/iddi dynnu’n ôl. Gall myfyrwyr y gorfodir iddynt dynnu’n ôl dros dro o’u hastudiaethau, gyda chaniatâd y Deon priodol, gael eu hysgoloriaethau wedi eu hatal hyd nes y gallant ailgydio yn eu hastudiaethau.

9.              Newid mewn amgylchiadau: Cyfrifoldeb y myfyrwyr fydd i hysbysu'r Swyddfa Derbyn Graddedigion yn uniongyrchol cyn gynted â phosibl o unrhyw newid yn eu hamgylchiadau, e.e. tynnu'n ôl dros dro, derbyn cyllid o ffynhonnell arall, sy'n effeithio ar eu hawl i ddal ysgoloriaeth.  Os na wneir hyn, gall arwain at golli'r ysgoloriaeth ac adennill unrhyw daliadau a wnaed.

10.           Anfonir copi o’r rheoliadau hyn a’r meini prawf a ddefnyddir gan y Deoniaid wrth benderfynu pa ymgeiswyr fydd yn derbyn ysgoloriaethau i ymgeiswyr llwyddiannus gan y Swyddfa Derbyn Graddedigion. Dylai ymgeiswyr llwyddiannus nodi yn ogystal eu cyfrifoldebau am eu gwaith a amlinellir yng Nghanllawiau i Fyfyrwyr Ymchwil a Rheolau a Rheoliadau'r Brifysgol. Ni fydd unrhyw delerau nac amodau eraill mewn grym.

11.           Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n derbyn Ysgoloriaeth AberDoc yn cael ei ystyried yn fyfyriwr uwchraddedig i bwrpas hysbysu Cyngor Cyllido Uwch Cymru a’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

12.           Gellir gofyn i ddeiliaid AberDoc i ymgymryd â holiaduron, ymchwil i’r farchnad, cyfweliadau a chymorth gyda gweithgareddau marchnata.

13.           Mae Prifysgol Aberystwyth yn cadw’r hawl i dynnu’n ôl unrhyw ysgoloriaeth neu i ddiwygio’r telerau ar gyfer dal ysgoloriaeth. Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd ganddi’r hawl i gael yn ôl arian a dalwyd ganddi eisoes. 

 

Y Meini Prawf (2018)

 - Canllaw ynghylch dyfarnu ysgoloriaethau: Meini Prawf

1.             Tystiolaeth ynglŷn ag addewid ymgeisydd fel myfyriwr/myfyrwraig ymchwil

 • Gwaith israddedig perthnasol a/neu berfformiad ar lefel gradd Meistr
 • Tystiolaeth arall o lwyddiant mewn gweithgaredd ymchwil

2.             Cyfraniad yr astudiaeth arfaethedig i broffil ymchwil ac amcanion ymchwil yr Adran

     Y graddau y byddai yn cyd-fynd â diddordebau a blaenoriaethau ymchwil yr Adran, gan gynnwys y darpar arolygydd a sut y mae’r testun ymchwil arfaethedig yn gysylltiedig ag arbenigedd staff a grwpiau ymchwil.

3.        Datblygiad Gyrfa'r Ymgeisydd

 • Eflen o gyfraniad at ddatblygiad gyrfaol yr ymgwisydd ac i'r Adran, gyda hyfforddiant addas.

4.             Ansawdd y cais ymchwil

 • Eglurder y nodau ac amcanion ymchwil
 • Sylfaenir y cais yn y ddisgyblaeth/disgyblaethau academaidd perthnasol.
 • Ystyriwyd dulliau methodolegol priodol ac mae’r adnoddau ar gael yn yr adran i gefnogi’r fethodoleg.
 • Ceir addewid y bydd yr ymchwil arfaethedig yn gwneud cyfraniad gwreiddiol i ysgolheictod yn y maes

5.             Barn ar gais yr ymgeisydd ac ar ei (h)addewid fel ymchwilydd

 • Adroddiadau canolwyr. Nodwch fod y memo oddi wrth y Swyddfa Derbyn Graddedigion yn gofyn am ddau ganolwr academaidd ar gyfer pob ymgeisydd.
 • Tystiolaeth paham y blaenoriaethwyd y cais gan y pwyllgor Adrannol perthnasol
 • Tystiolaeth y bydd yr ymgeisydd yn medru cwblhau’r traethawd arfaethedig erbyn y dyddiad a nodir

 

** - yn dynodi ffigyrrau sy'n amodol ar gadarnhad.