Ysgoloriaethau PhD yr AHRC 2018

Partneriaeth Hyfforddi Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyflawni nod ansawdd sylweddol mewn ymchwil a hyfforddiant uwchraddedig drwy dod yn bartner yng Nghonsortiwm y De, Gorllewin a Chymru, ynghyd â saith prifysgol arall - Caerfaddon, Spa Caerfaddon, Bryste, Caerdydd, Caerwysg, Reading a Southampton.

Mae’r Consortiwm wedi derbyn dyfarniad o £14.2 miliwn mewn cyllid gan Gyngor Ymchwil y Dyniaethau a'r Celfyddydau (AHRC) dros y bum mlynedd nesaf i ddarparu goruchwyliaeth, hyfforddiant a datblygu sgiliau uwchraddedig o 2014 ymlaen gyda hyd at 52 o ysgoloriaethau doethurol yn cael eu dyfarnu pob blwyddyn dros y cyfnod hwn o bum mlynedd. Dyma fydd yr unig lwybr i ddarpar fyfyrwyr PhD mewn pynciau dyniaethol.

Bydd darpar ymgeiswyr i’r Consortiwm yn cael budd o gyswllt â phartneriaid blaenllaw sy’n cynnwys

 • Amgueddfa Genedlaethol Cymru
 • BBC (Drama - Caerdydd) a BBC (Factual - Bristol)
 • Bristol Museums, Galleries and Archives
 • Cadw
 • Canolfan Hanes a Chelfyddydau Trebiwt
 • City of London Corporation
 • Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
 • Crafts Council
 • CyMal
 • Devon Heritage Service
 • engage
 • Exeter Northcott Theatre
 • Green Bay 
 • Historic England ac English Heritage,
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
 • Opera Cenedlaethol Cymru
 • Somerset Heritage Centre
 • Twofour
 • Watershed,
 • Wiltshire & Swindon History Centre
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

a nifer o bartneriaid academaidd tramor. Bydd y partneriaid hyn yn dod ag arbenigedd mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau a Diwylliant Cymru.

Mae angen i ddarpar ymgeiswyr o'r D.U./U.E. sy’n gymwys i dderbyn cyllid gofrestru ar gyfer y Sesiynau Gwybodaeth Rhithiol erbyn 1af Tachwedd 2017. Yn dilyn hynny, cânt wahoddiad i'r Sesiynau Gwybodaeth Rhithiol i'w cynnal diwedd Tachwedd 2017.  

Gellir cyflwyno ceisiadau am gyllid a lle PhD drwy safle Partneriaeth Hyfforddi Doethurol y De, Gorllewin a Chymru  o 27ain Tachwedd 2017 hyd at y dyddiad cau terfynol ar 11eg Ionawr 2018. Bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno cynnig ymchwil 1,500 o eiriau ynghyd â datganiad personol 500 o eiriau. 

Cynhelir cyfweliadau dechrau mis Mawrth.

I grynhoi'r dyddiadau perthnasol ar gyfer cystadleuaeth 2018:

 • 1af Tachwedd – Dyddiad cau i cofrestru ar gyfer y Diwrnod Gwybodaeth
 • diwedd Tachwedd – Diwrnod Gwybodaeth y Bartneriaeth (yng Nghaerdydd)
 • 11eg Ionawr – Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau drwy safle'r Bartneriaeth
 • 12fed Mawrth - Dechrau Wythnos y Cyfweliadau
 • diwedd Mawrth - Canlyniadau

Caiff y dyfarniadau eu gwneud ar sail teilyngdod academaidd, heb unrhyw gwota penodol yn cael ei neilltuo i unrhyw sefydliad na maes pwnc o fewn y Bartneriaeth. Anogir darpar ymgeiswyr i ganolbwyntio eu cais ar unrhyw faes ymchwil yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau ac anogir cynigion ymchwil rhyngddisgyblaethol.

 

I gofrestru eich diddordeb, os gwelwch yn dda defnyddiwch y ddolen ganlynol: https://swwdtp.fluidreview.com/ 


Nodwch fod disgwylir y bydd pawb sy'n mynychu:
• Fod â record o baratoad ardderchog a thystiolaeth o addewid eithriadol ar gyfer astudiaeth PhD
• Fod â phrosiect cymhellol a fydd yn elwa ar arbenigedd y gallwn ei gynnig mewn ac ar draws ystod eang o bynciau ac o'n hadnoddau archifol gyfoethog a rhwydwaith o bartneriaid proffesiynol
• Wedi cyrraedd o leiaf gradd gyntaf am 2: 2 neu uwch (neu gyfwerth ryngwladol), ac wedi cyflawni neu fod yn gweithio tuag at gymhwyster ôl-radd.

Rydym hefyd yn annog ceisiadau gan y rhai sydd â chymwysterau / llwybrau anhraddodiadol sydd:
• Gyda o leiaf radd gyntaf o 2.2 neu uwch (neu gyfwerth ryngwladol) ac nid ydynt yn gweithio ar hyn o bryd tuag at gymhwyster ôl-radd, ond sy'n gallu dangos profiad cyfatebol a dawn ar gyfer ymchwil yn eu maes.
• Heb ennill gradd gyntaf yn 2.2 neu uwch (neu gyfwerth ryngwladol) ond gall ddangos cyflawniad uchel ar lefel ôl-radd.

Bydd cofrestru ar gyfer y Diwrnod Gwybodaeth yn cau ar 1af Tachwedd 2017

 

 

Cymhwyster a Gwerth yr Ysgoloriaethau

Bydd yr ysgoloriaeth yn cwmpasu lwfans ar raddfa safonol y Cyngor Ymchwil, sef £ 14,553 y flwyddyn ar gyfer 2017-2018, a ffioedd dysgu ar gyfradd y DU / UE ar gyfer myfyrwyr sy'n bodloni'r gofynion preswylio a amlinellwyd gan yr AHRC. Caiff telerau ysgoloriaethau eu teilwra i anghenion unigolion a gallent gynnwys cyfnodau o hyfforddiant cyn-ddoethurol a lleoliadau allanol. Gall myfyrwyr o wledydd yr UE nad ydynt yn bodloni'r gofynion preswyl dal fod yn gymwys am wobr ffioedd yn unig.

 

Meysydd Ymchwil

Archeoleg; Astudiaethau Celtaidd; Athroniaeth; Cerddoriaeth; Clasuron; Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefydd; Drama, Ffilm a Theledu; Hanes; Ieithoedd Modern; Saesneg; Y Gyfraith; Ysgrifennu Creadigol.