Buddsoddi mewn Effaith

Prifysgol Aberystwyth: Strategaeth ar gyfer Effaith 2018 yw darparu cymorth a gwobrwyo staff sydd wedi cymryd rhan yn gyson mewn gweithgareddau effaith, tra'n darparu cyfleoedd newydd i'r rheini a allai fod wedi eu cyfyngu rhag wneud hynny yn y gorffennol.

Gyda'r pwyslais cynyddol ar gyfieithu ymchwil i effaith, mae Aberystwyth yn awyddus i alluogi gymaint â phosib o'n hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol, i gyflawni ei botensial Effaith. Fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i fuddsoddi mewn effaith, mae nifer o fentrau newydd ar gael, i gael gwared o rwystrau a allai atal effaith ein hymchwil.

Nodir pum cainc allweddol y gellir eu defnyddio i gefnogi ein datblygiad, mae'r rhain wedi'u hamlinellu isod:

Cymorth ariannol

Fel arfer bydd angen cymorth ariannol ar staff i ymgymryd â gweithgareddau effaith: weithiau mae hyn ar gyfer symiau cymharol fach, e.e. mynychu cyfarfod y tu allan i Aberystwyth; weithiau mae'r gofyniad am symiau mwy, e.e. cynnal gweithdy i sefydlu rhwydwaith o ddefnyddwyr; ac weithiau mae hyn yn fyr rybydd - nid yw'n anarferol i gael cyfle am bosibilrwydd Effaith gwerthfawr gyda dim ond ychydig o ddyddiau o rybydd.

Felly bydd PA yn cynnig dau fath o gymorth ariannol cyffredinol:

 1. Cronfa Teithio Effaith - Symiau bach ar gael i deithio ar fyr rybydd, wedi ei awdurdodi gan DIG(Y) neu eilydd dynodedig. Gellir ceisio am uchafswm o £600(DU)/ £2000 (Rhyngwladol).
  Mae hon yn gronfa agored y gellir ymgeisio amdani unrhyw amser. Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried drwy gydol y flwyddyn hyd at ddiwedd y gwario’r gronfa flynyddol.
 2. Cronfa Cyflymu Effaith - Symiau mwy (e.e. i redeg gweithdai neu ddigwyddiadau eraill) a fydd yn destun cystadleuaeth flynyddol a reolir gan Weithrediaeth y Pwyllgor Ymchwil (hyd at £ 5000).
  Ystyrier y Cronfa Cyflymu Effaith gan Bwyllgor Gweithredu Ymchwil. Felly, rhaid cyflwyno ceisiadau o leiaf mis ymlaen llaw i’w ystyried yn y cyfarfod nesaf; cynhelir cyfarfodydd yn Misoedd Hydref, Rhagfyr, Ionawr, Mawrth, Ebrill a Mehefin.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rhain, defnyddiwch y ffurflen berthnasol: Ffurflen Teithio Effaith a Cronfeydd Hybu

Amser

Gall gweithgareddau effaith gymryd llawer o amser, ond (y tu allan i rai grantiau allanol) heb arian uniongyrchol. Gall hyn olygu blaenoriaeth isel o gymharu â meysydd eraill o weithgarwch staff. Bydd AU yn mynd i'r afael â hyn drwy:

 1. Dyrannu amser yn y WAMM - Creu cofnod arbennig am weithgareddau Effaith.
 2. Absenoldeb Effaith Ymchwil - Mae PA yn cydnabod bod creu Effaith yn cymryd amser ac ymdrech sylweddol. Fe fyddwn felly, yn cyflwyno cynllun ble bydd 5 aelod o staff yn gallu ymgeisio am gyfnod o absenoldeb hyd at 6 mis i cynhyrchu Effaith yn deillio o’u hymchwil. Bydd PA yn darparu’r cyllid i’r adran ar gyfer amnewid athro a/neu cyfrifoldebau gweinyddol. Mae pob aelod o staff ymchwil yn gymwys i ymgeisio am yr absenoldeb yma ac fe roddir hyd at 5 bob blwyddyn.
  Dylid cyflwyno ceisiadau am Absenoldeb Effaith Ymchwil i gyd-fynd ac amserlen Absenoldeb Ymchwil cyffredinol PA, h.y. canol mis Rhagfyr ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.
 3. Cronfa Cyfleus am Staff Amnewidiol i Effaith Ymchwil (amnewid tymor byr) - Gall cyfleoedd ar gyfer Effaith ddigwydd heb rybydd, a gall hyn ofyn am amser sylweddol gan staff dros gyfnod byr – e.e. darparu cyngor ar fenter polisi. Felly fe fydd PA yn darparu cronfa fechan ble bydd dysgu gan staff a/neu cyfrifoldebau gweinyddol yn cael eu pwrcasu am amser cyfyngedig i alluogi staff i gymryd mantais o gyfleoedd Effaith.
  I ymgeisio am yr absenoldeb hwn, defnyddiwch y ffurflen: Ffurflen Amnewid Effaith Ymchwil Cyfleus (tymor byr)

Bydd rhaid cael cymeradwyaeth rheolwr berthnasol llinell ar gyfer yr oll o’r mentrau yma. Hefyd bydd rhaid cael cymeradwyaeth y DIG(Y) neu eilydd dynodedig ar gyfer 2 a 3.

Gwobrwyo a Chydnabyddiaeth

Bydd PA yn annog gweithgareddau Effaith gan wobrwyo a chydnabod llwyddiant. Gofynnir i arweinwyr ymchwil gynyddu eu hymdrechion i hyrwyddo Effaith, ond hefyd fe gyflwynir gwobrau mwy ymarferol, gan gynnwys:

 • Hyrwyddiad ar dudalennau gwe Aberystwyth a chyhoeddiadau eraill - Bydd lwyddiant effaith yn cael ei hyrwyddo a’u hamlygu ar gwefan PA ac mewn deunydd cyhoeddedig a chyhoeddusrwydd.
 • Gwobr Prifysgol Aberystwyth am Effaith Ymchwil Rhagorol - Cyflwynir y wobr mewnol yma mewn seremoni raddio i godi ymwybyddiaeth ymysg myfyrwyr a rhieni sut yr ydym yn cyfrannu at y gymuned ar led. Bydd dau wobr ar gael: y cyntaf i'r Gwyddorau a'r ail ar gyfer Gwyddorau Cymdeithasol, Celfyddydau a’r Dyniaethau. Bydd fideo fer sy'n amlinellu'r Effeithiau arobryn yn cael ei gynhyrchu a'i ddangos yn ystod y cyflwyniad.
 • Meini Prawf Dyrchafiad a Chyfnod Prawf - Yn amlwg gydnabod gweithgareddau Effaith yn y meini prawf dyrchafiad a chyfnod phrawf. Cyhoeddir manylion pellach ar y meini prawf mewn cytundeb ag AD.

Cymorth Gweinyddol

Bydd PA yn fwy na dyblu'r ddarpariaeth o Swyddogion Cymorth Effaith i 3CALl, i alluogi’r darpariaeth am fwy o: gyngor penodol i ddisgyblaeth, cefnogaeth wrth gynnal gweithgareddau effaith, cymorth effeithiol wrth ysgrifennu astudiaethau achos ar gyfer yr FfRhY, cyhoeddusrwydd am gyflawniadau o fewn PA a thu allan a bod yn fwy rhagweithiol wrth nodi cyfleoedd Effaith, Mae lefel yr adnodd yma yn gymharol â chystadleuwyr cymheiriaid.

Hefyd, mae PA yn cydnabod bod tystiolaethu Effaith yn hanfodol, yn enwedig ar gyfer yr FfRhY, ond y gall fod yn faes problemus i staff ar gyfer ymrwymiadau amser a roddir mewn mannau eraill. Byddwn yn creu swydd penodol i gynnig cefnogaeth arbenigol a goruchwylio casglu data yn ogystal ag archwilio cynnig cyfleoedd ymchwil i'n myfyrwyr trwy gasglu tystiolaeth o effaith.

Hyfforddi

Mae PA yn cydnabod y bydd staff angen canllawiau parhaol ymhob ardal o Effaith ymchwil. Fe fyddwn yn darparu dau fath o hyfforddiant:

 • Hyfforddi Staff Academaidd - Fe fyddwn yn ariannu cyflogi arbenigwyr allanol i ychwanegu at yr hyfforddiant mewnol ar gael gan Swyddogion Cymorth Effaith a staff a lwyddodd gyda’i Heffaith, sy a’r gallu i drosglwyddo arferion da.
 • Hyfforddi Swyddogion Effaith - Byddwn yn sicrhau bod gwybodaeth ein Swyddogion Cymorth Effaith yn gyfoes, gyda ymwybyddiaeth o arferion da i’w trosglwyddo a’i ddefnyddio gyda staff ymchwil. Bydd hyn yn amrywio o sesiynau arferion da ledled y sector a redir gan grwpiau megis ARMA, hyd at ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ i wella’r sesiynau a redir gan swyddogion, a sesiynau dan arweiniad Senedd y DU i wella ein heffeithiolrwydd i greu effaith ar bolisi.