Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth

 

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESSII) yn weithgaredd sylweddol ar draws Cymru a gefnogir gan gronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF) drwy Llywodraeth Cymru sy'n cysylltu cwmniau a sefydliadau gydag arbenigedd academaidd yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru i ymgymryd â phrosiectau ymchwil ar y cyd. Yn dilyn prosiect KESS hynod lwyddiannus rhwng 2009 a 2014, mae KESS II bellach yn yr ail rownd  gyllido a bydd yn darpau 645 o ysgoloriaethau dros gyfnod y gweithgaredd.

 

Mae rhaid i brosiectau ymchwil hefyd cyd-fynd â sectorau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru:

 • TGCH a'r Economi Digidol
  • Prosiect enghreifftiol: Arferion twristiaeth ddigidol byd-eang a datblygu economaidd ar gyfer Safleoedd Treftadaeth Byd UNESCO
 • Gwyddorau Bywyd ac Iechyd
  • Prosiect enghreifftiol: Datblygu technolegau arloesol ym maes iechyd merched yng nghyswllt gwneud diagnosis clinigol ynghylch anffrwythlondeb a chancr gynaecolegol
 • Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd
  • Prosiect enghreifftiol:Tyfu tatws sy'n gwrthsefyll clwy tatws
 • Peirianneg a Deunyddiau Uwch
  • Prosiect enghreifftiol:Datblygu cynnyrch ar gyfer rhyddhau cyffuriau ar y croen a drwy'r croen mewn modd rheoledig gan ddefnyddio dulliau encapsiwleiddio micro/nano a nodwyddau micro

 

Bydd angen i gynigion prosiectau gael eu llunio gan bartner academaidd ym Mhrifysgol Bangor a phartner cwmni – gyda’r prosiect yn canolbwyntio ar angen yn y cwmni.

Er mwyn bod yn gymwys i gael arian o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, rhaid i brosiectau ddilyn y meini prawf canlynol :

 • Cael eu llunio mewn partneriaeth â phartner cwmni.
 • Rhaid i weithgarwch y prosiect fod yn rhanbarth cydgyfeirio Cymru.
 • Bydd yn rhaid i’r cwmni partner wneud cyfraniad ariannol blynyddol rhwng £3.5k a £4.5k +TAW (gan ddibynnu ar faint y cwmni).
 • Rhaid iddo berthyn i un o feysydd heriau mawr Llywodraeth Cymru.
 • Rhaid iddo arwain at gymhwyster Gradd Meistr drwy Ymchwil; MRes neu PhD. Ni ddylid y myfyrwir ddal cymhwyster ar y lefel yma cyn yr ysgoloriaeth.
 • Rhaid iddo gael ei gwblhau cyn pen 3.5 blynedd ar gyfer PhD; 1 flwyddyn a 3 mis ar gyfer Gradd Meistr Ymchwil.

Ar ôl cymeradwyo’r prosiectau arfaethedig, bydd ysgoloriaeth yn cael ei chynnig.

 

Mae’r ysgoloriaeth yn cynnig y canlynol i’r cyfranogwr (myfyriwr) cymwys :

 • Tâl misol yn unol â chyfraddau RCUK : 3 blynedd o gyllid sef £14,340 ar gyfer PhD; blwyddyn o gyllid sef £11,472 ar gyfer Gradd Meistr Ymchwil.
 • Ni fydd Prifysgol Aberystwyth yn codi ffioedd dysgu
 • Cyfle i fanteisio ar lu o hyfforddiant sgiliau lefel uwch a phresenoldeb yn Ysgol Breswyl Graddedigion KESS. Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gwblhau Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig KESS.
 • O leiaf 30 diwrnod y flwyddyn yn gweithio gyda’r partner cwmni ar eu prosiect penodol.
 • Cyllideb KESS safonol ar gyfer costau eraill sy’n ymwneud â’r prosiect ymchwil (teithio, nwyddau traul ac offer).
 • Rhaid i’r myfyrwyr gwblhau a chyflwyno eu traethawd mewn 3.5 blynedd ar gyfer PhD; 1 flwyddyn a 3 mis ar gyfer Gradd Meistr Ymchwil.

Dylai’r ymgeiswyr fyw yn ardal cydgyfeirio Cymru wrth gael eu penodi, a dylen nhw fod â’r hawl i weithio yn y rhanbarth wrth gymhwyso.

 

 Beth yw'r dyddiad cau nesaf ar gyfer Ffurflenni Cais am Brosiect? 

Y dyddiad cau nesaf yw 8 Chwefror 2018.

 

Taflenni ffeithiau cwmni KESS II ar gael fel a ganlyn:

KESS II Taflen Ffeithiau i Gwmniau

 

Cyfraniadau Ariannol y Cwmni

Mae'n ofynnol i'r cwmni wneud cyfraniadau arian parod. Bydd costau'n amrywio gan ddibynnu ar faint a math y sefydliad.

Nodwch fod yr enghreifftiau o gostau isod y flwyddyn x3 blwyddybn ar gyfer PhD a x1 blwyddyn ar gyfer ymchwil gradd meistr:

Math o sefydliadMaint y sefydliadCyfraniad arian parod*
Meicro <10 £3.5k
Bach <50 £3.5k
Canolig <250 £4k
Mawr >250 £4.5k
Trydydd Sector   Dibynnau ar faint y sefydliad
Sector Gyhoeddus   £4.5k

*Mae'r cyfraniadau yn destun TAW

 

Cynaliadwyedd & KESS2


Mae KESS2 fel prosiect wedi ymrwymo i weithredu mewn modd cynaliadwy. Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod ein tîm a'n partneriaid yn gallu dangos ein bod yn rhoi ystyriaeth briodol i lesiant y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol yn ein holl weithgareddau, fel ein bod yn gallu byw, gweithio a chreu'r Cymru mae pawb eisiau. Am ragor o fanylion ewch i dudalennau Cynaliadwyedd gwefan KESS2.