Digwyddiadau

Mae'r Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi (RB&I) yn cydlynu amrywiaeth o digwyddiadau gwybodaeth a rhydweithio, ar gyfer staff gan gynnwys: 

Rhestr Llawn

Digwyddiad Lleoliad Disgrifiad Dyddiad  Amser

Hacky Hour

C65 Llandinam

Mae Hacky Hour yn grŵp rhyngddisgyblaethol anffurfiol ar gyfer staff a myfyrwyr sydd angen defnyddio cyfrifiaduron data-dwys yn eu hymchwil. Bwriedir sicrhau bod ymchwilwyr yn helpu ei gilydd i ddefnyddio cyfrifiaduron ymchwil yn effeithiol.

Dewch â'ch cwestiynau ynghylch a sut i ddefnyddio cyfrifiaduron yn fwy effeithiol yn eich ymchwil neu gynnig i helpu eraill gyda'u cwestiynau.

Gallai'r pynciau i'w trafod gynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Rhaglennu
 • Cyfrifiaduro Perfformiad Uchel
 • Help gyda Linux a y llinell orchymyn
 • Sut i drefnu a storio eich data
 • Delio â "data mawr"
 • Dysgu peiriannol
 • Delweddu Data
 • Rheoli Data Ymchwil yn Aberystwyth
Am fwy o wybodaeth https://scw-aberystwyth.github.io/HackyHour

Dydd Gwener 22 Mehefin

15.00-16.00

Gweithdy Ysgrifennu Grantiau

 

TBC 

Gweithdy ar sut i ysgrifennu ceisiadau grant ymchwil i ymchwilwyr o fewn y Gwyddorau Cymdeithasol neu'r Celfyddydau a'r Dyniaethau

Mae'r gweithdy yn addas ar gyfer staff ar bob lefel, waeth faint o brofiad neu beidio sydd gennych o geisio am grantiau. 

Mae'r gweithdy yn cynnwys dwy sesiwn sy'n cael eu cynnal ar foreau Mercher yn olynol ar gampws Penglais. Yn y sesiwn gyntaf, byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu cais cronfa. Yn yr ail sesiwn, byddwch chi'n cymryd rhan mewn ffug panel i brofi eich cais am grant. 

Bydd yr athro Phillipp Schofield (Hanes a Hanes Cymru) yn cadeirio'r ffug panel. Bydd yn rhannu ei brofiad fel enillydd grantiau AHRC a Leverhulme, ac fel aelod panel RCUK. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu mynychu'r ddau sesiwn, ac y gallwch neilltuo amser i wneud ychydig o waith cartref rhyngddynt.

Archebwch eich lle erbyn 15 Mehefin, trwy e-bostio rdostaff@aber.ac.uk  

Dydd Mercher 20fed o Fehefin 

 

Dydd Mercher 27 Mehefin

10.00 - 13.00 

 

10.00 - 13.00 

Hacky Hour

B20 Llandinam

Mae Hacky Hour yn grŵp rhyngddisgyblaethol anffurfiol ar gyfer staff a myfyrwyr sydd angen defnyddio cyfrifiaduron data-dwys yn eu hymchwil. Bwriedir sicrhau bod ymchwilwyr yn helpu ei gilydd i ddefnyddio cyfrifiaduron ymchwil yn effeithiol.

Dewch â'ch cwestiynau ynghylch a sut i ddefnyddio cyfrifiaduron yn fwy effeithiol yn eich ymchwil neu gynnig i helpu eraill gyda'u cwestiynau.

Gallai'r pynciau i'w trafod gynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Rhaglennu
 • Cyfrifiaduro Perfformiad Uchel
 • Help gyda Linux a y llinell orchymyn
 • Sut i drefnu a storio eich data
 • Delio â "data mawr"
 • Dysgu peiriannol
 • Delweddu Data
 • Rheoli Data Ymchwil yn Aberystwyth
Am fwy o wybodaeth https://scw-aberystwyth.github.io/HackyHour

Dydd Gwener 6 Gorffennaf

15.00-16.00

Datblygu Ymchwil

Digwyddiad

Lleoliad

Disgrifiad

Dyddiad

Amser

The Art of Brilliance - Inspiring People   Medrus

Penbryn 

Campws Penglais

Bydd Andy Cope,  Sefydlydd The Art of Being Brilliant, yn arwain y sesiwn ryngweithiol hon. 

Y nod yw rhannu rhai o 'gyfrinachau' Seicoleg Cadarnhaol, gan ganolbwyntio ar ddysgu arferion newydd o feddwl ac ymddygiad a fydd yn cynnal 'disgleirdeb' personol. Mae'n ymwneud â'r 'cyfan chi' ac, fel y cyfryw, yn berthnasol yn ac allan o waith. Mae hyn yn agored i bob ymchwilydd (PGR, PDRA, RA, ECR a staff academaidd).

Mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y rhaglen ysbrydoledig a newidiol hon sy'n ysbrydoli.

Archebwch eich lle trwy anfon e-bost at drbi@aber.ac.uk

Mercher 22 Tachwedd 9.00-1.00  
Sefydlu Ymarferion Da Ymchwil 

i Staff Ymchwil Gweithredol

Y mwyafrif yn IBERS

Lawrlwytho Cyflwyniad i staff ymchwil gweithredol PDF

Rhaglen newydd o saith sesiwn 1 awr yw hwn sy'n dechrau ar 25ain Hydref 2017, ac fei argymhellwn yn gryf i unrhyw un sy'n newydd i rôl ymchwil gweithredol yn y Brifysgol (staff academaidd a PDRA / RA). Mae'r pynciau i'w cynnwys isod: 

 • Gwneud cais am grantiau ymchwil
 • Moeseg a chywirdeb ymchwil
 • Rheoli Data Ymchwil
 • Effaith ymchwil (ymgysylltu â'r cyhoedd)
 • Rheoli grantiau ymchwil
 • Cyfathrebu Ymchwil Agored
 • Beth yw'r FfRhY

Bydd sesiynau'n cynnwys egwyddorion o bob pwnc a hefyd brotocolau Aberystwyth.

I archebu lle ar y rhaglen (neu ymholiadau) anfonwch e-bost at rdostaff@aber.ac.uk  erbyn 27 Medi 2017. Cyfyngir y niferoedd felly bydd archebion ar gyfer sesiynau unigol (yn hytrach na'r rhaglen gyfan) yn cael eu cadarnhau yn unig os yw lle yn caniatáu .

Byddwn hefyd yn rhedeg y rhaglen eto yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd.

25ain
Hydref
2017 

hyd at

7ed Chwefror
2018

Bydd pob sesiwn yn awr o hyd ar Ddydd Mercher rhwng 14.00-15.00.

Lawrlwytho Cyflwyniad i staff ymchwil gweithredol PDF

Fatri Grantiau - Sut i ysgrifennu cais am grant

Yr Ystafell Fwrdd, Canolfan Delweddu

 • Dysgwch sut i wneud cais a all ei ariannu
 • Beth i'w wneud cyn i chi ysgrifennu?
 • Fframiwch y brawddegau allweddol
 • Cymerwch ran mewn panel ffug i brofi eich cais am grant

Gweithdy 1.5-2 diwrnod ar sut i ysgrifennu ceisiadau grant ar gyfer ymchwilwyr y celfyddydau a'r dyniaethau. Fe'i hanelir at staff ar bob lefel, waeth beth fo profiad ysgrifennu cais am grant blaenorol neu ddiffyg ohono. Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd yr Athro Philipp Schofield (Hanes a Hanes Cymru) yn rhannu ei brofiad fel enillydd grantiau AHRC a Leverhulme ac aelod panel RCUK.

Sicrhewch, os ydych chi'n dod i'r sesiwn ar yr 2il o Dachwedd, y byddwch hefyd yn gallu dod i sesiwn bore Dydd Iau 7 fed Rhagfyr a'ch bod yn gallu cymryd peth amser rhwng y sesiynau i wneud ychydig o waith cartref.

Archebwch eich lle trwy anfon e-bost at drbi@aber.ac.uk 

Dydd Iau 2il Tachwedd

a

Dydd Iau 7fed Rhagfyr   

9.30-16.30  

 

10.00 -11.30 

Datblygu Ymchwil Ewropeaidd

Digwyddiad Lleoliad Disgrifiad Dyddiad  Amser

Briffio Cryno:

Grantiau Rhwydweithio Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF)

 0.30 IBERS, Penglais

Bydd y sesiwn briffio hon yn cyflwyno’r Grant Rhwydweithio a gynigir gan y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF). Mae'r grantiau hyn yn darparu hyd at £ 25,000 am 1 flwyddyn i gynnal digwyddiadau rhwydweithio, gan gefnogi cydweithio rhwng y gwledydd sy'n datblygu a'r DU. Dylai cydweithio geisio creu syniadau ymchwil arloesol i fynd i'r afael â'r heriau byd-eang sy'n wynebu gwledydd sy'n datblygu. Gall ymchwilwyr profiadol o unrhyw ddisgyblaeth wneud cais. Bydd dwy rownd o geisiadau ar gyfer y cynllun hwn yn 2018.

Dydd Mawrth 

20fed Chwefror

13.10-14.00

Briffio Cryno:

Grantiau Rhwydweithio Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF)

 1.17 Elystan Morgan, Llanbadarn

Bydd y sesiwn briffio hon yn cyflwyno’r Grant Rhwydweithio a gynigir gan y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF). Mae'r grantiau hyn yn darparu hyd at £ 25,000 am 1 flwyddyn i gynnal digwyddiadau rhwydweithio, gan gefnogi cydweithio rhwng y gwledydd sy'n datblygu a'r DU. Dylai cydweithio geisio creu syniadau ymchwil arloesol i fynd i'r afael â'r heriau byd-eang sy'n wynebu gwledydd sy'n datblygu. Gall ymchwilwyr profiadol o unrhyw ddisgyblaeth wneud cais. Bydd dwy rownd o geisiadau ar gyfer y cynllun hwn yn 2018.

Dydd Iau 

1af Mawrth

 13.10-14.00

Cyn Ddigwyddiadau

Digwyddiad

Lleoliad

Disgrifiad

Dyddiad

 Amser

Wellcome Trust: Ymweliad Ariannwr

a sessiynnau cymorth ariannu

Ystafell Bwrdd

Canolfan Delweddu

Campws Penglais

Mae’r Wellcome Trust yn darparu ariannu ar gyfer sawl cynllyn a disgyblaeth gan gynnwys, y celfyddydau, gwyddorau cymdeithasol, dyniaethau a gwyddorau beioleg. Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r brifysgol wedi derbyn arian i ymchwilio mewn Ieithoedd Ewropeaidd, Hanes a Hanes Cymru, a Gwyddorau Beioleg.

Mae hwn yn gyfle prin i staff ymchwil gweithredol gael ymgom gyda’r ariannwyr. Mae llefydd 1-i-1 yn gyfynedig. I archebu sessiynnau cymorth ariannu, anfonwch eich manylion e-bost atom gyda disgrifiad byr o'ch prosiect, gan nodi’r cynllun ariannu Wellcome sy gennych ddiddordeb mewn ceisio amdano. 

Rhaid i chwi cofrestru am y sessiwn agored ac 1-i-1 drwy ebostio rdostaff@aber.ac.uk

Dydd Mercher 20fed o Fedi,

10.00-11.00

gyda sessiynnau cymorth ariannu ar gael i'w harchebu rhwng 11.15-12.30

Ymweliad Blynyddol UKRO Prifysgol Aberystwyth, Ystafell IBERS 0.33, Adeilad IBERS, Campws Penglais

Bydd Andrew Macdowell , ein Ymgynghorydd Ewropeaidd UKRO ar gyfer Cymru newydd  (Swyddfa Ymchwil y DU, Brwsel), yn dod i Brifysgol Aberystwyth i gyflwyno sesiynau ar Horizon 2020. Horizon 2020 yw rhaglen gyllido Ymchwil ac Arloesi yr UE gyda chyllideb o €70.2bn. Gwahoddir academyddion ac ymchwilwyr i fynychu sesiynau ym Mrifysgol Aberystwyth.   

Cofrestrwch am sesiynau cyn gynted â phosib, neu erbyn 08 Fedi fan bellaf.

I gofrestru cofrestrwch ar ebost drbi@aber.ac.uk

Mae manylion pellach am y sessiynau ar y tab Datblygu Ymchwil Ewropeaidd

13 o Fedi 2017 5 sessiwn rhwng 09.00 a 14.45
Sesiwn Briffio Byr: KTPs a Phartneriaethau Smart Ystafell Weithredol, Ganolfan Ddelwedu, Penglais 

Bydd y cyflwyniad gan Natalie Crawley (Rheolwr Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, Llywodraeth Cymru) yn rhoi manylion am y rhaglenni KTP a Phartneriaeth SMART, gydag amser ar gyfer cwestiynau ar ôl y cyflwyniad.

Mae croeso i chi ddod â'ch cinio neu ddiod eich hun.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Rebecca Charnock (rbc1@aber.ac.uk)  neu Marie Neal (man15@aber.ac.uk

Dydd Llun, 19fed Mehefin 2017 13:10-14:00
Seminar Arbenigol: 'Building a Research Grant Portfolio'  IBERS.30

Mae Michael Woods yn Athro Gwyddorau Cymdeithasol Trawsnewidiol a Chyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Gwleidyddiaeth Cymru a Chymdeithas / WISERD @ Aberystwyth. Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae wedi cael dros £ 12m mewn grantiau a chontractau ymchwil gan gyrff cyllido gan gynnwys yr ESRC, AHRC, Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, Rhaglen Fframwaith 7 yr UE, Horizon 2020, llywodraethau Cymru a’r  DU ac eraill. Mae prosiectau mawr wedi cynnwys GLOBAL-GWLEDIG ar globaleiddio ac ardaloedd gwledig, IMAJINE ar gyfiawnder gofodol ac anghydraddoldebau tiriogaethol, canolfan Civil Society WISERD ymchwil, Arsyllfa Wledig Cymru, a gweithio ar protestiadau cefn gwlad ac arweinyddiaeth gymunedol.

Mae’r seminarau yn agored i bob disgyblaeth a phob ymchwilwyr.

Mae'r seminar yn cynnwys amser ar gyfer cwestiynau ac atebion. Nid oes angen archebu lle o flaen llaw, ond cysylltwch â rdostaff@aber.ac.uk  os oes angen mwy o wybodaeth.

Dydd Iau 24 Mai  13:10 - 14:00
Moeseg Ymchwil yn Aberystwyth F16, Canolfan Ddelweddu, Campws Penglais

Am manylion pellach ewch i dudalen cyrsiau GDSYA 

22 Tachwedd 2017 14:00-15:00
The Art of Brilliance - Inspiring People  

Medrus

Penbryn 

Campws Penglais

Bydd Andy Cope,  Sefydlydd The Art of Being Brilliant, ynarwain y sesiwnryngweithiol hon. 

Y nod yw rhannurhai o 'gyfrinachau' Seicoleg Cadarnhaol, gan ganolbwyntio ar ddysguarferionnewydd o feddwl ac ymddygiad a fyddyncynnal 'disgleirdeb' personol. Mae'nymwneud â'r 'cyfan chi' ac, fel y cyfryw, ynberthnasolyn ac allan o waith. Mae hynynagoredi bob ymchwilydd (PGR, PDRA, RA, ECR a staff academaidd).

Mae lleoeddyngyfyngedig ar gyfer y rhaglenysbrydoledig a newidiol hon sy'nysbrydoli.

Archebwch eichlletrwyanfon e-bost at drbi@aber.ac.uk

Mercher 22 Tachwedd 9.00-13.00  
Hyfforddiant PURE: allbynnau MA ar gyfer FfRhY’2021’ G24, Adeilad Cledwyn

Bydd y sesiwnbyrymayngalluogiunigolioniymgyfarwyddo â PURE, sustemwybodaeth Ymchwil cyfredol y Brifysgol (CRIS), a sut y gall eiddefnyddioibaratoi ar gyfer FfRhY ‘2021’gan gynnwysgwireddugofynion Mynediad Agored HEFCE. Bydd cyflwyniadbyr am y sustem a rhyngweithioymarferol ar gyfermynychwyrunigol.

Am manylion pellach ewch i dudalen cyrsiau GDSYA 

25 Hydref 2017 12:45 - 13:45
Sesiynau taro mewn'Sut-i' PURE

Penglais

 

 

 

Llanbadarn

 

 

Gogerddan

Wyt ti wedi mynychu sesiwn hyfforddi or blaen ond ddim yn cofio pryn a phryd i wasgu’r botymau? Ansicr o opsiynau MA neu gofynion storio? Angen darganfod sut i recordio storfa o gynnwys arall – data ymchwil, gweithgareddau ayyb.?

Trafodaeth 1-i-1 am sut i ddefnyddio PURE. Wedi ei anelu at rhai sydd gynt wedi cael hyfforddiant PURE ond angen adnewyddu neu rywfaint o ganllawiau dilynol.

 26 Hydref 2017

 

 26 Hydref 2017

 

 

27 Hydref 2017

14:00- 15:30
Caffi Canolfan y Celfyddydau

16:00- 17:30
IBERs Bach


0:30 - 12:00
Llyfrgell Thomas Parry

 14:00- 16:00

Ystafell Seminar 1, Stapeldon

Sefydlu Ymarferion Da Ymchwil

i Staff Ymchwil Gweithredol

Y mwyafrif yn IBERS

Lawrlwytho Cyflwyniad i staff ymchwil gweithredol PDFF

Rhaglen newydd o saith sesiwn 1 awr yw hwnsy'ndechrau ar 25ain Hydref 2017, ac feiargymhellwnyngryfiunrhyw un sy'nnewyddi rôl ymchwilgweithredolyn y Brifysgol (staff academaidd a PDRA / RA). Mae'rpynciaui'wcynnwysisod: 

 • Gwneud cais am grantiau ymchwil
 • Moeseg a chywirdeb ymchwil
 • Rheoli Data Ymchwil
 • Effaith ymchwil (ymgysylltu â'r cyhoedd)
 • Rheoli grantiau ymchwil
 • Cyfathrebu Ymchwil Agored
 • Beth yw'r FfRhY

Bydd sesiynau'ncynnwysegwyddorion o bob pwnc a hefydbrotocolau Aberystwyth.

I archebulle ar y rhaglen (neu ymholiadau) anfonwch e-bost at rdostaff@aber.ac.uk   erbyn 27 Medi 2017. Cyfyngir y niferoedd felly byddarchebion ar gyfersesiynauunigol (ynhytrachna'rrhaglengyfan) yncaeleucadarnhauynunig os yw lleyncaniatáu .

Byddwn hefydynrhedeg y rhaglenetoynddiweddarachyn y flwyddynacademaidd.

25ain Hydref 2017

hyd at 

7ed Chwefror 2018

Bydd pobsesiwnynawr o hyd ar Ddydd Mercher rhwng 14.00-15.00.

Lawrlwytho Cyflwyniad i staff ymchwil gweithredol PDF

Fatri Grantiau - Sut i ysgrifennu cais am grant Yr Ystafell Fwrdd, Canolfan Delweddu
 • Dysgwch sut i wneud cais a all ei ariannu
 • Beth i'w wneud cyn i chi ysgrifennu?
 • Fframiwch y brawddegau allweddol
 • Cymerwch ran mewn panel ffug i brofi eich cais am grant

 

Gweithdy 1.5-2 diwrnod ar sut i ysgrifennu ceisiadau grant ar gyfer ymchwilwyr y celfyddydau a'r dyniaethau. Fe'i hanelir at staff ar bob lefel, waeth beth fo profiad ysgrifennu cais am grant blaenorol neu ddiffyg ohono. Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd yr Athro Philipp Schofield (Hanes a Hanes Cymru) yn rhannu ei brofiad fel enillydd grantiau AHRC a Leverhulme ac aelod panel RCUK.

Sicrhewch, os ydych chi'n dod i'r sesiwn ar yr 2il o Dachwedd, y byddwch hefyd yn gallu dod i sesiwn bore Dydd Iau 7 fed Rhagfyr a'ch bod yn gallu cymryd peth amser rhwng y sesiynau i wneud ychydig o waith cartref.

Archebwch eich lle trwy anfon e-bost at drbi@aber.ac.uk 

Dydd Iau 2il Tachwedd

a

Dydd Iau 7fed Rhagfyr 

9.30-16.30  

 

 

10.00 -11.30

FfRhY a Monitro Ymchwil

Digwyddiad

Lleoliad

Disgrifiad y digwyddiad

Dyddiad 

Amser

         

 

 

Datblygu Busnes

Digwyddiad

 Lleoliad

 Disgrifiad y digwyddiad

 Dyddiad 

 Amser

         

Grantiau Ymchwil

Digwyddiad

 Lleoliad

 Disgrifiad y digwyddiad

 Dyddiad 

 Amser

         

Ffatri Grantiau

Digwyddiad

 Lleoliad

 Disgrifiad y digwyddiad

 Dyddiad 

 Amser

         

Moeseg Ymchwil

Digwyddiad

 Lleoliad

 Disgrifiad y digwyddiad

 Dyddiad 

 Amser

Moeseg Ymchwil yn Aberystwyth

F16, Canolfan Ddelweddu, Campws Penglais Am manylion pellach ewch i dudalen cyrsiau GDSYA 22 Tachwedd 2017 14:00-15:00