Digwyddiadau

Mae'r Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi (RB&I) yn cydlynu amrywiaeth o digwyddiadau gwybodaeth a rhydweithio, ar gyfer staff gan gynnwys: 

Digwyddiadau Yn y dyfodol

Digwyddiad Lleoliad Disgrifiad Dyddiad  Amser

Hacky Hour

Edward Llwyd 1.16

Mae Hacky Hour yn grŵp rhyngddisgyblaethol anffurfiol ar gyfer staff a myfyrwyr sydd angen defnyddio cyfrifiaduron data-dwys yn eu hymchwil. Bwriedir sicrhau bod ymchwilwyr yn helpu ei gilydd i ddefnyddio cyfrifiaduron ymchwil yn effeithiol.

Dewch â'ch cwestiynau ynghylch a sut i ddefnyddio cyfrifiaduron yn fwy effeithiol yn eich ymchwil neu gynnig i helpu eraill gyda'u cwestiynau.

Gallai'r pynciau i'w trafod gynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Rhaglennu
 • Cyfrifiaduro Perfformiad Uchel
 • Help gyda Linux a y llinell orchymyn
 • Sut i drefnu a storio eich data
 • Delio â "data mawr"
 • Dysgu peiriannol
 • Delweddu Data
 • Rheoli Data Ymchwil yn Aberystwyth
Am fwy o wybodaeth https://scw-aberystwyth.github.io/HackyHour

2018‑08‑17

2018‑08‑31

15.00‑16.00

Cyn Ddigwyddiadau

 

Digwyddiad

Disgrifiad

The Art of Brilliance:

Inspiring People

Bydd Andy Cope, Sefydlydd The Art of Being Brilliant, ynarwain y sesiwnryngweithiol hon.

Y nod yw rhannurhai o 'gyfrinachau' Seicoleg Cadarnhaol, gan ganolbwyntio ar ddysguarferionnewydd o feddwl ac ymddygiad a fyddyncynnal 'disgleirdeb' personol. Mae'nymwneud â'r 'cyfan chi' ac, fel y cyfryw, ynberthnasolyn ac allan o waith. Mae hynynagoredi bob ymchwilydd (PGR, PDRA, RA, ECR a staff academaidd).

Briffio Cryno:

Grantiau Rhwydweithio Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF)

Bydd y sesiwn briffio hon yn cyflwyno'r Grant Rhwydweithio a gynigir gan y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF). Mae'r grantiau hyn yn darparu hyd at £25,000 am 1 flwyddyn i gynnal digwyddiadau rhwydweithio, gan gefnogi cydweithio rhwng y gwledydd sy'n datblygu a'r DU. Dylai cydweithio geisio creu syniadau ymchwil arloesol i fynd i'r afael â'r heriau byd-eang sy'n wynebu gwledydd sy'n datblygu. Gall ymchwilwyr profiadol o unrhyw ddisgyblaeth wneud cais. Bydd dwy rownd o geisiadau ar gyfer y cynllun hwn yn 2018.

Fatri Grantiau:

Sut i ysgrifennu cais am grant

 • Dysgwch sut i wneud cais a all ei ariannu
 • Beth i'w wneud cyn i chi ysgrifennu?
 • Fframiwch y brawddegau allweddol
 • Cymerwch ran mewn panel ffug i brofi eich cais am grant

 

Gweithdy 1.5-2 diwrnod ar sut i ysgrifennu ceisiadau grant ar gyfer ymchwilwyr y celfyddydau a'r dyniaethau. Fe'i hanelir at staff ar bob lefel, waeth beth fo profiad ysgrifennu cais am grant blaenorol neu ddiffyg ohono. Yn ystod y ddau ddiwrnod bydd yr Athro Philipp Schofield (Hanes a Hanes Cymru) yn rhannu ei brofiad fel enillydd grantiau AHRC a Leverhulme ac aelod panel RCUK.

Gweithdy Ysgrifennu Grantiau

Gweithdy ar sut i ysgrifennu ceisiadau grant ymchwil i ymchwilwyr o fewn y Gwyddorau Cymdeithasol neu'r Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Mae'r gweithdy yn addas ar gyfer staff ar bob lefel, waeth faint o brofiad neu beidio sydd gennych o geisio am grantiau.

Mae'r gweithdy yn cynnwys dwy sesiwn sy'n cael eu cynnal ar foreau Mercher yn olynol ar gampws Penglais. Yn y sesiwn gyntaf, byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu cais cronfa. Yn yr ail sesiwn, byddwch chi'n cymryd rhan mewn ffug panel i brofi eich cais am grant.

Bydd yr athro Phillipp Schofield (Hanes a Hanes Cymru) yn cadeirio'r ffug panel. Bydd yn rhannu ei brofiad fel enillydd grantiau AHRC a Leverhulme, ac fel aelod panel RCUK.

Hacky Hour

Mae Hacky Hour yn grŵp rhyngddisgyblaethol anffurfiol ar gyfer staff a myfyrwyr sydd angen defnyddio cyfrifiaduron data-dwys yn eu hymchwil. Bwriedir sicrhau bod ymchwilwyr yn helpu ei gilydd i ddefnyddio cyfrifiaduron ymchwil yn effeithiol.

Dewch â'ch cwestiynau ynghylch a sut i ddefnyddio cyfrifiaduron yn fwy effeithiol yn eich ymchwil neu gynnig i helpu eraill gyda'u cwestiynau.

Gallai'r pynciau i'w trafod gynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Rhaglennu
 • Cyfrifiaduro Perfformiad Uchel
 • Help gyda Linux a y llinell orchymyn
 • Sut i drefnu a storio eich data
 • Delio â "data mawr"
 • Dysgu peiriannol
 • Delweddu Data
 • Rheoli Data Ymchwil yn Aberystwyth

Am fwy o wybodaeth https://scw-aberystwyth.github.io/HackyHour

Hyfforddiant PURE:

Allbynnau MA ar gyfer FfRhY 2021

Bydd y sesiwnbyrymayngalluogiunigolioniymgyfarwyddo â PURE, sustemwybodaeth Ymchwil cyfredol y Brifysgol (CRIS), a sut y gall eiddefnyddioibaratoi ar gyfer FfRhY 2021 gan gynnwysgwireddugofynion Mynediad Agored HEFCE. Bydd cyflwyniadbyr am y sustem a rhyngweithioymarferol ar gyfermynychwyrunigol.

Sefydlu Ymarferion Da Ymchwil:

I Staff Ymchwil Gweithredol

Rhaglen newydd o saith sesiwn 1 awr yw hwnsy'ndechrau ar 25ain Hydref 2017, ac feiargymhellwnyngryfiunrhyw un sy'nnewyddi rôl ymchwilgweithredolyn y Brifysgol (staff academaidd a PDRA / RA). Mae'rpynciaui'wcynnwysisod:

 • Gwneud cais am grantiau ymchwil
 • Moeseg a chywirdeb ymchwil
 • Rheoli Data Ymchwil
 • Effaith ymchwil (ymgysylltu â'r cyhoedd)
 • Rheoli grantiau ymchwil
 • Cyfathrebu Ymchwil Agored
 • Beth yw'r FfRhY

Bydd sesiynau'ncynnwysegwyddorion o bob pwnc a hefydbrotocolau Aberystwyth.

Byddwn hefyd yn rhedeg y rhaglen eto.

Seminar Arbenigol:

"Building a Research Grant Portfolio"

Mae Michael Woods yn Athro Gwyddorau Cymdeithasol Trawsnewidiol a Chyd-Gyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Gwleidyddiaeth Cymru a Chymdeithas / WISERD @ Aberystwyth. Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae wedi cael dros £12m mewn grantiau a chontractau ymchwil gan gyrff cyllido gan gynnwys yr ESRC, AHRC, Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, Rhaglen Fframwaith 7 yr UE, Horizon 2020, llywodraethau Cymru a'r DU ac eraill. Mae prosiectau mawr wedi cynnwys GLOBAL-GWLEDIG ar globaleiddio ac ardaloedd gwledig, IMAJINE ar gyfiawnder gofodol ac anghydraddoldebau tiriogaethol, canolfan Civil Society WISERD ymchwil, Arsyllfa Wledig Cymru, a gweithio ar protestiadau cefn gwlad ac arweinyddiaeth gymunedol.

Sesiynau taro mewn'Sut-i' PURE

Wyt ti wedi mynychu sesiwn hyfforddi or blaen ond ddim yn cofio pryn a phryd i wasgu'r botymau? Ansicr o opsiynau MA neu gofynion storio? Angen darganfod sut i recordio storfa o gynnwys arall - data ymchwil, gweithgareddau ayyb.?

Trafodaeth 1-i-1 am sut i ddefnyddio PURE. Wedi ei anelu at rhai sydd gynt wedi cael hyfforddiant PURE ond angen adnewyddu neu rywfaint o ganllawiau dilynol.

Sesiwn Briffio Byr:

KTPs a Phartneriaethau Smart

Bydd y cyflwyniad gan Natalie Crawley (Rheolwr Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, Llywodraeth Cymru) yn rhoi manylion am y rhaglenni KTP a Phartneriaeth SMART, gydag amser ar gyfer cwestiynau ar ôl y cyflwyniad.

Wellcome Trust:

Ymweliad Ariannwr a sessiynnau cymorth ariannu

Mae'r Wellcome Trust yn darparu ariannu ar gyfer sawl cynllyn a disgyblaeth gan gynnwys, y celfyddydau, gwyddorau cymdeithasol, dyniaethau a gwyddorau beioleg. Yn y blynyddoedd diwethaf mae'r brifysgol wedi derbyn arian i ymchwilio mewn Ieithoedd Ewropeaidd, Hanes a Hanes Cymru, a Gwyddorau Beioleg.

Ymweliad Blynyddol UKRO

Bydd Andrew Macdowell , ein Ymgynghorydd Ewropeaidd UKRO ar gyfer Cymru newydd (Swyddfa Ymchwil y DU, Brwsel), yn dod i Brifysgol Aberystwyth i gyflwyno sesiynau ar Horizon 2020. Horizon 2020 yw rhaglen gyllido Ymchwil ac Arloesi yr UE gyda chyllideb o €70.2bn. Gwahoddir academyddion ac ymchwilwyr i fynychu sesiynau ym Mrifysgol Aberystwyth.