Concordat Datblygu Ymchwilwyr

Wedi ymrwymo i ddarparu rheolaeth a chefnogaeth da i ymchwilwyr a'u gyrfaoedd

Egwyddorion

Mae'r Concordat yn gytundeb rhwng arianwyr a chyflogwyr ymchwilwyr yn y DU, sy'n cynrychioli datblygiad sylweddol mewn polisi cenedlaethol o gefnogi rheolaeth dda ymchwilwyr a'u gyrfaoedd.

  • Cydnabod pwysigrwydd recriwtio, dethol a chadw ymchwilwyr sydd â'r potensial uchaf i gyflawni rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Mae ymchwilwyr yn cael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi gan eu sefydliad sy'n cyflogi fel rhan hanfodol o adnoddau dynol eu sefydliad ac yn elfen allweddol o'u strategaeth gyffredinol i ddatblygu a chyflwyno ymchwil o'r radd flaenaf
  • Mae ymchwilwyr wedi'u paratoi a'u cefnogi i fod yn hyblyg mewn amgylchedd ymchwil fyd-eang sy’n fwyfwy  symudol a amrywiol.
  • Cydnabyddir a hyrwyddir pwysigrwydd datblygiad personol a gyrfa ymchwilwyr, a dysgu gydol oes, drwy bob cam o'u gyrfa.
  • Mae ymchwilwyr unigol yn rhannu'r cyfrifoldeb am eu datblygiad personol a gyrfaol eu hunain, a dysgu gydol oes ac angen iddynt ymgysylltu'n rhagweithiol
  • Rhaid hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb ym mhob agwedd ar recriwtio a rheoli gyrfa ymchwilwyr
  • Bydd y sector a'r holl randdeiliaid yn cynnal adolygiad rheolaidd a chyfunol o'u cynnydd wrth gryfhau deniadol a chynaliadwyedd gyrfaoedd ymchwil yn y DU

Grŵp Concordat Ymchwil Aberystwyth

 

 

Cadeirir Grŵp Concordat Ymchwil Aberystwyth gan Gary Reed Cyfarwyddwr YB&A. Mae'r grŵp yn goruchwylio'r adolygiad blynyddol o'r Datganiad Polisi ac yn rheoli'r plan gweithredol.  Os ydych yn dymuno gwneud sylw neu wybodaeth pellach cysylltwch a Chyfarwyddwr Ymchwil, Busnes ac Arloesi: Gary Reed
Aelodau 2017-2018
Gary Reed, Cyfarwyddwr Ymchwil Busnes ac Arloesi, Careirydd Grŵp Concordat  gar@aber.ac.uk 
Prof Rayer Zwiggelaar, Pennaeth Ysgol Graddedigion rrz@aber.ac.uk
Prof Judy Broady-Preston, Cyfarwyddwr Athrofa ADP jbp@aber.ac.uk
Dr Ian Archer, Canolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd  ina@aber.ac.uk
Joy Arkley, Partner Busnes AD, joa19@aber.ac.uk
Dr Dafydd Roberts, Swyddog Datblygu Ymchwil: Y Celfyddydau a'r Dyniaeithau  dir@aber.ac.uk 
Dr Neal Alexander,Cynrychiolydd Ymchwilwyr IAH  nea4@aber.ac.uk
Dr Patricia Hazel Shaw, Cynrychiolydd Ymchwilwyr IMPACS    phs@aber.ac.uk
Heather Hinkin, Dirprwy Gyfarwyddwr: Adnoddau Dynnol heh@aber.ac.uk 
Beverley Herring, Ymgynghorydd Gyrfaeoedd bch@aber.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol

Llawlyfr Sefydlu Ymchwilydd Prifysgol Aberystwyth -New researcher induction pack (yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

Rhaglenni Datblygu Ymchwilwyr PA, ewch i wefan Y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd

Erbyn hyn Prifysgol Aberystwyth yn aelod o rwydwaith Vitae. Gall ymchwilwyr a staff bellach gael mynediad i'r adnoddau ar wefan Vitae drwy greu mewngofnodiad gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost @ aber.ac.uk. I fewngofnodi, ewch at: www.vitae.ac.uk

Am Digwyddiadau Datblygu Ymchwilwyr Vitae ewch at https://www.vitae.ac.uk/events

Mae Aberystwyth yn aelod o'r Sefydliad Arweinyddiaeth ac mae gennym fynediad i lawer o'i adroddiadau ac adnoddau am ddim, rydym hefyd yn derbyn gostyngiad o 25% ar y pris llawn o hyfforddiant a chyrsiau.  Mae rhai o'u digwyddiadau am ddim hefyd.  Gweler yma am fwy o fanylion.

Gwefan yr Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesedd – yn darparu pwyntiau cyswllt ac adnoddau ar gyfer ymchwilwyr, gan gynnwys y Pecyn Cymorth Cais am Grant Ymchwil (sylwer, mae angen mynediad staff PA ar gyfer rhai elfennau o'r safle hwn)