Concordat Prifysgol Aberystwyth

Mae'r Concordat yn gytundeb rhwng cyllidwyr a chyflogwyr ymchwilwyr yn y DU, sy'n cynrychioli datblygiad sylweddol mewn polisi cenedlaethol i gefnogi rheolaeth dda o ymchwilwyr a'u gyrfaoedd.

Egwyddorion  y Concordat:

  • Cydnabod pwysigrwydd recriwtio, dethol a chadw ymchwilwyr sydd â'r potensial mwyaf i gyflawni rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Cydnabyddir a gwerthfawrogir ymchwilwyr gan y sefydliad sy’n eu cyflogi fel elfen hanfodol o adnoddau dynol y sefydliad ac elfen allweddol o’r strategaeth gyffredinol i ddatblygu a chyflawni ymchwil o safon fyd-eang.
  • Paratoir a chefnogir ymchwilwyr i fod yn addasadwy a hyblyg mewn amgylchedd ymchwil byd-eang sy’n gynyddol amrywiol a symudol.
  • Cydnabod yn glir bwysigrwydd datblygiad personol a gyrfaol  ymchwilwyr, a dysgu gydol oes, gan hyrwyddo hynny yn gyson hyd eu gyrfeydd.
  • Rhennir y gyfrifoldeb a’r angen gan  ymchwilwyr unigol i gymryd  diddordeb byw yn eu datblygiad personol a gyrfaol, a dysgu gydol oes
  • Rhaid hyrwyddo amrywioldeb a chydraddoldeb ym mhob agwedd o recriwtio a rheoli gyrfa ymchwilwyr
  • Bydd y sector a'r holl randdeiliaid yn cynnal cyd-adolygiadau rheolaidd o'u cynnydd wrth gryfhau'r atyniad a chynaliadwyedd gyrfaoedd ymchwil yn y DU

Mae testun llawn y Concordat yn ogystal â manylion pellach am gefndir y cytundeb ar gael yma. 

Mae gan Brifysgol Aberystwyth Ddatganiad Polisi ar gyfer Recriwtio, Rheoli a Datblygu Staff Ymchwil sy’n berthnasol i’r Concordat, yn ogystal â chynllun gweithredu’r Concordat. Gellir lawr-lwytho’r holl ddogfennau isod. 

Mae gan Brifysgol Aberystwyth hefyd grŵp tasg Concordat sy’n arolygu adolygiad blynyddol y Datganiad Polisi ac yn rheoli’r cynllun gweithredu. Os hoffech gynnig unrhyw sylwadau neu os hoffech gael fwy o wybodaeth, cysylltwch â Chadeirydd y Grŵp Tasg: Gary Reed, Cyfarwyddwr - Ymchwil, Busnes ac Arloesi .

Gwybodaeth Ychwanegol:

Llawlyfr Sefydlu Ymchwilydd Prifysgol Aberystwyth - Researcher Induction Pack (pdf)

Rhaglenni Datblygu Ymchwilwyr PA, ewch i wefan Y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd

Erbyn hyn Prifysgol Aberystwyth yn aelod o rwydwaith Vitae. Gall ymchwilwyr a staff bellach gael mynediad i'r adnoddau ar wefan Vitae drwy greu mewngofnodiad gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost @ aber.ac.uk. I fewngofnodi, ewch at: www.vitae.ac.uk

Am Digwyddiadau Datblygu Ymchwilwyr Vitae ewch at https://www.vitae.ac.uk/events

Mae Aberystwyth yn aelod o'r Sefydliad Arweinyddiaeth ac mae gennym fynediad i lawer o'i adroddiadau ac adnoddau am ddim, rydym hefyd yn derbyn gostyngiad o 25% ar y pris llawn o hyfforddiant a chyrsiau.  Mae rhai o'u digwyddiadau am ddim hefyd.  Gweler yma am fwy o fanylion.

Gwefan yr Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesedd – yn darparu pwyntiau cyswllt ac adnoddau ar gyfer ymchwilwyr, gan gynnwys y Pecyn Cymorth Cais am Grant Ymchwil (sylwer, mae angen mynediad staff PA ar gyfer rhai elfennau o'r safle hwn)

Dogfennau Gweithredu ac Adolygu :

Ebrill 2017 - Action Plan for 2017-2018 Final Version

Ionawr 2017 - Concordat Implementation Report 2015-16

Ionawr 2017 - AU Concordat Implementation 2015-16 Action Plan

Ionawr 2017 - Action Plan for 2017-2018

Rhagfyr 2014 - AU Concordat Implementation 2015-16 Action Plan

Rhagfyr 2014 - AU Concordat Implementation 2012-14 Action Plan Review

Rhagfyr 2014 - AU Concordat Implementation Report 2010-14

Aberystwyth University Concordat for the Development of Researchers Implementation Plan 2012-14

Aberystwyth University Concordat for the Development of Researchers Implementation Plan 2010-12 Updated Plan and Report

HR Excellence in Research 2 year self-assessment report(2010 - 2012)

Download the Aberystwyth University Policy Statement for the Recruitment, Management and Development of Research Staff