Cyrsiau Uwchraddedig

 

Addysg

Sefydlwyd yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes yn 2003 ar ôl i'r Adran Addysg a'r Ganolfan Addysg Barhaus uno. Mae addysg yn broses gydol oes a dylai cwrs fod ar gael i bawb ym mha bynnag gyfnod y maent mewn bywyd.


Yn ddiweddar cwblhaodd myfyrwyr ymchwil yr ysgol draethodau ymchwil a arweiniodd at raddau MPhil a PhD. Mae arolygu ymchwil ar gael mewn nifer o feysydd, gan gynnwys astudiaethau plentyndod, addysg wledig ac ymchwil pedagogig.


Bellach caiff yr holl Hyfforddiant ac Addysg Cychwynnol i Athrawon ei ddarparu gan Ganolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae Prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn gweithio ar y cyd o dan enw'r Ganolfan i ddarparu hyfforddiant mewn pynciau TAR Uwchradd yn y rhanbarth hwn. Mae Aberystwyth hefyd yn darparu hyfforddiant ar gyfer y sector Uwchradd mewn Saesneg a Drama, Daearyddiaeth, Hanes, TGCh a Ieithoedd Modern. Mae'r holl gyrsiau a gynigir ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Themâu Ymchwil

Dyma rai o'r themâu ymchwil yn yr Adran:

 • Ymchwil pedagogig gan gynnwys:
 • Dysgu ac addysgu
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r pwnc
 • Asesu TGCh
 • Asesu ar gyfer dysgu
 • Cyflawniad
 • Cyd-destun dwyieithog
 • Astudiaethau Plentyndod gan gynnwys:
 • Sut mae plant yn dysgu; astudiaethau rhywedd
 • Cyflawniad
 • Astudiaethau iechyd a lles
 • Ysgolion iach
 • Datblygu'r cwricwlwm yng Nghymru a mannau eraill yn y DU
 • Anghenion addysgol arbennig
 • Addysg Wledig gan gynnwys:
 • Partneriaethau mewn addysg;
 • Addysg gymunedol
 • Polisi addysgol lleol a chenedlaethol a'r effaith ar ysgolion bach
 • Llwybrau Dysgu 14-19
 • Addysg oedolion
  

TAR

Mae Prifysgolion Aberystwyth a Bangor wedi uno mewn partneriaeth gyffrous i greu'r Ganolfan Addysg Athrawon yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru. Bydd y Ganolfan yn hyfforddi athrawon cynradd ac uwchradd i roi'r cychwyn gorau posibl i athrawon dan hyfforddiant. Bydd y Ganolfan yn parhau i weithio ag ysgolion cynradd ac uwchradd ledled y rhanbarth ac yn datblygu partneriaethau â hwy.

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau TAR.