Snap Aber

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth sy’n agored i holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth

Thema mis Mawrth: 'Pensaernïaeth Aber'

A oes gennych chi lygad am lun da neu ydych chi efallai’n mwynhau dal yr eiliad ar gamera’r ffôn? Os oes, beth am gymryd rhan yn ein cystadleuaeth fisol #SnapAber a rhannu’r delweddau hyn â ni? Gallech ennill £50 ar eich CerdynAber.

I gyflwyno’ch cynnig, ebostiwch y ffoto i snap@aber.ac.uk a chynnwys eich enw llawn ac enw’ch Adran.

Ar ddiwrnod cyntaf bob mis, byddwn yn gosod thema newydd i’r gystadleuaeth. Gwahoddir chi felly i gyflwyno ffotograffau’n seiliedig ar eich dehongliad chi o’r themâu hyn. Bydd panel o feirniaid yn dewis un llun buddugol a bydd y ffotograffwyr yn ennill £50 i’w roi ar eu Cerdyn Aber.

Byddwn yn rhoi’r delweddau ar dudalen Instagram y Brifysgol, a’u rhannu ar holl dudalennau cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Prifysgol Aberystwyth. Caiff y lluniau a gyflwynir hefyd eu cynnwys i’w defnyddio i ddibenion marchnata’r brifysgol, mewn cyhoeddiadau ac ar fformat digidol. Gan y beirniaid mae’r gair olaf wrth benderfynu ar y buddugwyr (cofiwch ddarllen rheolau a rheoliadau’r gystadleuaeth).

Thema mis Chwefror 2018 yw "Pensaernïaeth Aber”.

Rhaid cyflwyno pob cynnig erbyn 17:00 ar 29 o Fawrth, ac fe hysbysir yr enillydd trwy ebost yn ystod wythnos cyntaf mis Ebrill.

Cyhoeddir thema nesa’r gystadleuaeth ar 3 o Ebrill.

Pob lwc!

 

Cyfeillgarwch / Friendship

 

Rheolau a Rheoliadau Cystadleuaeth #SnapAber 

1. Caniateir uchafswm o x2 gynnig fesul unigolyn yng nghategori pob mis.

2. Rhaid i bob cynnig fod o leiaf 4mb o faint. 

3. Mae delweddau lliw a du a gwyn yn dderbyniol. 

4. Mae’n ofynnol mai’r ffotograffydd yw unig awdur a pherchennog hawlfraint y ffotograffau a gyflwynir i’r gystadleuaeth.

5. Rhaid i’r holl fyfyrwyr sy’n cystadlu fod wedi’u cofrestru’n israddedigion neu’n uwchraddedigion yn astudio cwrs ym Mhrifysgol Aberystwyth ar adeg y beirniadu. 

6. Rhaid i’r holl staff sy’n cynnig fod yn gyflogedig ym Mhrifysgol Aberystwyth ar adeg y beirniadu.

7. Ni fydd hawl gan aelodau’r panel beirniadu i gyflwyno lluniau i’r gystadleuaeth.

8. Rhaid anfon pob delwedd i snap@aber.ac.uk erbyn yr amser cau a gyhoeddwyd. Caiff y dyddiadau cyflwyno eu diweddaru ar wefan Snap Aber bob mis. 

9. Pe byddem yn ystyried bod unrhyw ffotograff yn annerbyniol bydd yn cael ei ddileu. Mae’r rhesymau am ddileu yn cynnwys delweddau difrïol, anllad, athrodus, bygythiol, pornograffig, ac anghyfreithlon.

10. Gan yr ymgeiswyr fydd pob hawl. Serch hynny, bydd gan Brifysgol Aberystwyth hawl i ddefnyddio’r holl gynigion i ddibenion hyrwyddo yn y dyfodol. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych yn cytuno y caiff Prifysgol Aberystwyth ddefnyddio unrhyw ddelwedd a gyflwynwch, i ddibenion hyrwyddo yn unig. Bydd hyn yn cynnwys dangos y cynigion ar wefan Prifysgol Aber, cyfrifon cyfryngau cymdeithasol e.e. Facebook, Twitter, Instagram, a’u cynnwys mewn deunydd hyrwyddo sy’n cael ei argraffu. 

11. Dangosir lluniau o’r enillwyr ar wal tudalen #SnapAber ar wefan y Brifysgol. 

12. Eich cyfrifoldeb chi yw cyflwyno eich cyfeiriad ebost cywir. 

13. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, cymerir bod cystadleuwyr yn derbyn y rheolau ac yn cytuno i gael eu rhwymo ganddynt. 

14. Rydych yn cytuno i dderbyn pob atebolrwydd am gyfreithlondeb y cynnwys a gyflwynwch ac na fyddwch yn dal Prifysgol Aberystwyth yn gyfrifol am unrhyw iawndal yn deillio ohono. 

15. Dewisir un enillydd gan banel o feirniaid bob mis i ennill credyd o £50 ar eu CerdynAber. Gan y beirniaid y mae’r gair olaf.

 

Panel Beirniadu

 

Neil Holland

Uwch Guradur, Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth

 

Louise Amery

Cyfarwyddwr Dros Dro, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

 

Vince Jones

Ffotograffydd Proffesiynol Llawrydd, www.wholepicture.co.uk