Croeso gan yr Is-Ganghellor - dod yn fuan

Annwyl Gydweithiwr,

Croeso i Brifysgol Aberystwyth! Rydw i’n hynod falch eich bod yn ymuno â ni fel aelod newydd o staff, ac edrychaf ymlaen i gyfarfod â chi ymhen ychydig.

Rydw i’n credu’n gryf mai caffaeliad mwyaf unrhyw brifysgol yw ein pobl. Os ydych chi’n gweithio gydag adran academaidd neu adran gwasanaeth, neu os bydd gennych gyswllt ag adrannau o’r ddau fath – mae gennych ran hanfodol i’w chwarae i adeiladu dyfodol cynaliadwy, uchelgeisiol a llwyddiannus i Brifysgol Aberystwyth.

Yn ein prifysgol ni ceisiwn gydnabod dawn a chyfraniad pawb, gan roi cyfle ichi ddatblygu’n bersonol a phroffesiynol fel y gallwch gyflawni eich potensial yn llwyr. Os ydych chi y gorau y gallwch chi fod, fe wnaiff ein prifysgol hefyd dyfu, datblygu a ffynnu. Mae’r wefan groeso hon yn darparu pob math o wybodaeth a manylion cyswllt, ac fe allwch ddysgu rhagor mewn digwyddiadau a drefnir ichi gael ymgynefino a hyfforddi. Rydyn ni’n gymuned gyfeillgar – cofiwch ofyn os oes arnoch chi angen cymorth neu gyngor, a chofiwch ei bod o fudd i bawb eich bod chi yn ymgartrefu ac yn hapus yn eich gwaith.

Rydych chi’n ymuno ag Aberystwyth ar gyfnod cyffrous. Mae ein Cynllun Strategol newydd yn dechrau cael ei ddatblygu, ac rwy’n gobeithio y dewiswch chi fod yn rhan o’r fenter honno dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod. Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd i benderfynu ar yr hyn yr hoffen ni i’n prifysgol fod, ac i ble y dymunwn ni gyrraedd gyda’n gilydd, ac yna i ffurfio cynlluniau clir i wneud i hynny ddigwydd. Bydd hyn yn cynnwys gwella ein profiad myfyrwyr sydd eisoes yn un eithriadol; datblygu gwasanaethau o safon byd i’n myfyrwyr a’n staff; denu rhagor o uwchraddedigion; gwthio ein strategaeth rhyngwladol yn ei flaen; gwella ein perfformiad ym maes cyflogadwyedd i’n graddedigion rhagorol; a miniogi ein perfformiad ymchwil yn barod i’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn 2013-14. Mae newidiadau ar ddod er mwyn symleiddio ein strwythurau a’n dulliau gwaith, fel y gallwn dreulio mwy o amser ac egni yn canolbwyntio ar yr hyn sydd yn bwysig mewn difrif. Edrychaf ymlaen i glywed eich barn yn y digwyddiadau a fydd yn cael eu trefnu am y Cynllun Strategol.

Am nawr, fy mhleser yw eich croesawu i gyd-gymunedau Aberystwyth a’r Brifysgol. Dymunaf bob llwyddiant ichi yma.

- April McMahon