Cynllun Strategol 2012 - 2017

Cyflwyniad yr Is-Ganghellor

Mae’n bleser ac yn fraint i mi gael ysgrifennu’r cyflwyniad hwn i’n Cynllun Strategol newydd. Ers i mi gyrraedd Aberystwyth, rwyf wedi dysgu mwy am yr hyn sy’n ei gwneud yn brifysgol mor arbennig, a’r hyn sy’n creu cymaint o gyfle a rhoi cymaint o addewid eithriadol ar gyfer ein dyfodol. Mae hynny’n golygu datblygu’r Brifysgol a’r cyfraniad a wnawn i fywyd Cymru, ond hefyd yn hanfodol, law yn llaw â hynny, datblygu ein pobl a’n cymunedau, yn ogystal â’n cyfraniad tuag at wybodaeth, arbenigedd a thwf economaidd.

Felly pam mae Aberystwyth mor arbennig?

Yn gyntaf, mae gennym ymdeimlad cryf o’n bro ein hunain. Rydym yn cydnabod ein bod yn ffynnu oherwydd ein lleoliad, a’n perthynas agos â’r gymuned leol, sydd o fudd i’r naill a’r llall. Fodd bynnag, rhaid cydnabod hefyd bod ein cyfraniad i’r gymuned honno yn cynnwys ein cysylltiadau a’n dyheadau rhyngwladol. Llwyddwn i gyflawni er budd Cymru a’r DU oherwydd ein hunaniaeth gref, a thrwy fod yn amlwg a llwyddiannus ar y llwyfan rhyngwladol. Rhan o’n gwaith yw dod â mwy o amrywiaeth a bwrlwm i Aberystwyth, yr ardal ac i Gymru, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ymhlith pobl leol o fanteision partneriaethau, cyfeillgarwch a chysylltiadau busnes rhyngwladol. Mae ein gwreiddiau yn y gymuned tra’n ymestyn i bedwar ban byd.

Yn ail, mae union ddiben prifysgolion yn bwnc llosg yn y sector ar hyn o bryd, gyda gagendor yn agor fwyfwy rhwng sefydliadau sydd â’u bryd pennaf ar ymchwil, a’r rhai sy’n canolbwyntio ar addysgu. Mae Aberystwyth yn gyfuniad unigryw o’r ddwy garfan, ac yn cynrychioli’r brifysgol ddelfrydol sy’n ymfalchïo yng nghryfder ei hymchwil a phrofiad gwych ei myfyrwyr ar yr un pryd. Mae’r ddwy elfen hon yn hanfodol i’r awyrgylch sydd yma, ein llwyddiant a’n huchelgais.

Yn olaf, mae Aberystwyth nid yn unig yn awyddus i dyfu, ond yn bwriadu gwneud hynny. Rydym hefyd yn ymfalchïo yn ein hunaniaeth a’n cadernid fel prifysgol sy’n ddigon bach i fod yn gymuned go iawn, i feithrin cyfleoedd i ryngweithio rhwng disgyblaethau, ac i ymateb i heriau wrth iddynt ddatblygu. Mae Aber yn ystwyth a hyblyg.

Mae’r rhinweddau hyn i gyd, a’r holl flaenoriaethau, amcanion a nodau a ddatblygir yng nghorff y cynllun hwn, yn dibynnu ar ein pobl. Ein myfyrwyr a’n staff sy’n gosod sylfeini ‘prosiect Aber’, a thrwy eu hegni, eu harbenigedd a’u bwrlwm hwy y mae’r Brifysgol yn bodoli ac yn cyflawni. Ymgorffora’r broses o ddatblygu’r Cynllun Strategol hwn y berthynas rhwng ein myfyrwyr a’n staff a’n dyheadau. Datblygwyd y prif feysydd gweithredu, yn ogystal a’n gwerthoedd drwy broses o ymgynghori a chydweithredu mewn sesiynau agored ar ‘Lunio ein Dyfodol’. Mae’r myfyrwyr, y staff a’r cyfranddeiliaid allweddol i gyd wedi chwarae eu rhan,  gan fyfyrio ar y cyd ar draws y Brifysgol am ein hamcanion, a chael sêl bendith y Cyngor ar y strategaeth hon. Gallaf ddweud, heb os, fod y Cynllun Strategol hwn wedi’i ddatblygu gan gorff y Brifysgol er budd y Brifysgol a chael cryn dipyn o hwyl ar hyd y daith.

Er mwyn mynd â’r maen i’r wal a chyflawni ein hamcanion a’n targedau, rhaid darparu’r gefnogaeth briodol i’n cydweithwyr a’n myfyrwyr talentog. Ceir pwyslais haeddiannol drwy’r cynllun ar yr angen i atgyfnerthu ein hisadeiledd, egluro ein disgwyliadau, creu cymhellion a datblygu cymorth er mwyn i’n myfyrwyr a’n staff wireddu eu potensial. Drwy’r newidiadau strategol sydd ar y gweill yn y Brifysgol, yn bennaf drwy ddod ag adrannau academaidd ynghyd mewn Athrofeydd mwy o faint, a thrwy atgyfnerthu’r cysylltiadau rhwng y gwasanaethau cymorth a’r unedau academaidd, byddwn yn llwyddo i gael mwy o ymreolaeth a datganoli mwy o’r prosesau penderfynu o fewn ffiniau’r Cynllun Strategol hwn.

Fel arfer, dyma pryd y byddwn yn cyflwyno, gyda chryn falchder, ddatganiad o’n gweledigaeth newydd (a allai fod yn ddrud). Ond nid dyna’r trywydd a ddilynwyd gennym. Yn lle hynny, cyflwynir y Cynllun Strategol hwn o dan faner ein harwyddair, a fu’n rhan o fywyd a diwylliant Prifysgol Aberystwyth ers ei sefydlu ym 1872: Nid byd, byd heb wybodaeth. Rwy’n ffyddiog y gallwn, bob un ohonom, arddel yr arwyddair hwnnw wrth i ni fynd â Phrifysgol Aberystwyth ymlaen i’r cam cyffrous nesaf yn ei hanes.

April McMahon - Is-Ganghellor
Aberystwyth, Tachwedd 2012