Cynllun Strategol 2012 - 2017

Amcan 1 - Creu cyfleoedd

Creu Cyfleoedd: chwalu'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag manteisio ar addysg uwch, helpu myfyrwyr a staff i lwyddo a datblygu, ymgorffori cyflogadwyedd ar draws ein cwricwlwm, a hybu profiadau sy'n golygu bod myfyrwyr yn gallu profi a datblygu eu sgiliau, gwerthfawrogi pobl a gwireddu eu potensial llawn, adlewyrchu cyfrifoldeb cymdeithasol yn ein holl waith.

Ein nod yw hwyluso twf a datblygiad, a herio ffiniau, gan helpu’r myfyrwyr a’r staff i gyfrannu at gyflawniadau’r ddynolryw drwy ryddhau eu talentau eu hunain. Ymdrechwn i feithrin gallu ymhob maes, i rannu’r arfer gorau, ac i chwalu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag llwyddo.

Mae profiad myfyrwyr yn Aberystwyth yn magu awch am ymchwilio academaidd, dysgu a datblygu personol. Mae ein myfyrwyr yn byw a dysgu mewn ardal ddiogel a hardd, gyda’r adnoddau diweddaraf ar gael iddynt, a’r Llyfrgell Genedlaethol gerllaw. Maen nhw’n gweithio gydag academyddion sy’n ymddiddori ac sy’n dod â’u hymchwil yn fyw yn yr amgylchedd dysgu. Ein nod yw meithrin graddedigion sy’n ffynnu ar gadernid academaidd, meddwl beirniadol a chreadigrwydd. Rydym yn annog ein myfyrwyr i weithio mewn timoedd i ddod o hyd i atebion i heriau byd-eang, ar draws y disgyblaethau, ac i ddatblygu meddylfryd a safbwynt eang.

Credwn y dylai pawb sy’n gallu elwa ar addysg mewn prifysgol gael y cyfle i wneud hynny. Mae’n ein dull arloesol ni o ehangu’r drysau i addysg uwch yn cynnwys prosiectau i godi uchelgais ymhlith y rhai sy’n gadael ysgol; ein Prifysgol Haf yw’r enghraifft bwysicaf o’r rhain. Yn y cwrs preswyl hwnnw, cynigiwn raglen ddwys o Addysg Uwch i ddisgyblion sydd mewn perygl o beidio â gwneud cystal ag y gallent, er mwyn eu hannog i gydnabod eu potensial eu hunain. Er mwyn gallu cynnig cymorth rhagorol i fyfyrwyr, mae angen bod yn hyblyg ac agored er mwyn ymateb i anghenion yr unigolyn, ac fe fyddwn yn gweithio’n greadigol i sicrhau fframwaith ardderchog o gymorth i bob myfyriwr. Bydd hynny’n golygu y byddwn yn cynyddu ein cyfraddau cadw myfyrwyr a boddhad myfyrwyr, a thrwy hynny daliwn yn driw i’n cred bod pob un o’n myfyrwyr yn bwysig. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod Aberystwyth yn estyn croeso i staff a myfyrwyr o bob cefndir ac rydym yn gweithio gydag amryw gyrff, gan gynnwys Stonewall, Ymddiriedolaeth Buttle, Athena SWAN a Chomisiynydd y Gymraeg, er mwyn hybu amrywioldeb a chyfle cyfartal i’n holl staff a myfyrwyr.

Sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y cyfleoedd gorau posib yn y farchnad swyddi yw un o’n blaenoriaethau dros y pum mlynedd nesaf. Rydym yn gweithio i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y cyfle i ddatblygu i roi’r sgiliau maen nhw’n eu meithrin yn Aberystwyth ar waith yn eu gyrfa yn y dyfodol. Awn ati i sicrhau bod cyflogadwyedd yn ymwreiddio’n ddyfnach ar draws y cwricwlwm, gan ehangu ein rhaglen o leoliadau hyfforddi i raddedigion, hyrwyddo lleoliadau gwaith i fyfyrwyr, a hybu digwyddiadau a arweinir gan gyflogwyr a chyfleoedd eraill am brofiad ymarferol. Drwy gydweithio â byd busnes a’n cyn-fyfyrwyr mae ein myfyrwyr yn cael rhoi’r sgiliau a gawsant yn ystod eu cyrsiau ar waith yng nghyd-destun y gweithle go iawn.  Ein nod yw gwella cyflogadwyedd ein graddedigion fel y bydd y gyfradd o raddedigion Aberystwyth sy’n mynd i swyddi ar lefel addas iddynt yn fwy na’r cyfartaledd cenedlaethol.

Rydym wedi ymrwymo’n llawn i ddatblygu proffesiynol parhaus ein staff i gyd. Credwn fod ymchwil, dysgu ac arwain yn sgiliau sy’n ategu ei gilydd ac er mwyn sicrhau rhagoriaeth, mae’n rhaid i brifysgol yn yr oes sydd ohoni gynnal safonau uchel ym mhob un. Yn ystod y pum mlynedd nesaf, gweithiwn i sicrhau bod ein prosesau datblygu perfformiad a dyrchafu yn rhoi’r cyfle i’r staff wella’u sgiliau a sicrhau bod rhagoriaeth ym mhob maes yn cael ei chydnabod a’i gwobrwyo’n briodol. Rydym am gyflogi’r doniau gorau sydd ar gael, dod o hyd i arweinwyr posib ar draws y gwasanaethau academaidd a phroffesiynol a meithrin rhagoriaeth, yn ogystal â buddsoddi mewn hyfforddiant proffesiynol a chynnal ffyrdd arloesol o rannu’r arfer gorau ymhlith cydweithwyr.

Strategaethau i 2012-2017

 1. Gweithio gyda’n myfyrwyr i sicrhau bod y pecynnau o gymorth a gynigiwn (gan gynnwys y bwrsariaethau) yn ymateb i anghenion myfyrwyr wrth i’r anghenion hynny newid.
 2. Ymgorffori cyflogadwyedd ar draws y cwricwlwm a meithrin cysylltiadau â chyflogwyr a chyn-fyfyrwyr i drawsnewid cyfleoedd graddedigion Aberystwyth yn y farchnad swyddi.
 3. Datblygu ein prosesau mesur perfformiad a dyrchafu i staff, ac ehangu’r cyfleoedd hyfforddi sydd ar gael i’n staff.
 4. Datblygu trefn o fewn y brifysgol i gynnal a meithrin arweinwyr y dyfodol.
 5. Sefydlu dulliau o gofnodi a chydnabod gweithgareddau cyrsiol ac allgyrsiol, a chwarae rhan gyflawn mewn rhaglenni cenedlaethol sy’n cydnabod cyfraniadau myfyrwyr mewn gweithgareddau sy’n gwasanaethu’r gymuned.
 6. Dod o hyd i gyfleoedd i feithrin lles y staff a’r myfyrwyr a chefnogi’r cyfleoedd hynny.

Aberystwyth 2017

Erbyn 2017 byddwn ni’n:

 • Mynd y tu hwnt, bob blwyddyn, i’n meincnod yn Nangosyddion Perfformiad yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch ar gyfer y nifer o fyfyrwyr sydd gennym o grwpiau a dangynrychiolir yn Addysg Uwch.
 • Cael cyfraddau cyflogaeth ar lefel addas i raddedigion sydd o leiaf 5% yn fwy na’r cyfartaledd cenedlaethol.
 • Sicrhau bod ein rhaglen Tystysgrif  Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch, sef rhaglen i staff sy’n dechrau dysgu myfyrwyr,  yn cael ei hachredu a’n bod yn cadw’r statws achrededig, gan ddangos bod gennym drefniadau datblygu sgiliau o’r safon orau i staff dysgu newydd.
 • Sicrhau bod pob aelod o’r staff yn chwarae rhan weithredol yn yr arolwg perfformiad a datblygu proffesiynol.
 • Helpu’r holl staff sy’n anelu at swyddi arweiniol ym meysydd Academaidd a Phroffesiynol i gael eu hyfforddi a’u datblygu drwy ein rhaglen arweinyddiaeth fewnol.
 • Lansio cynllun lleoliadau hyfforddi i raddedigion yn Aberystwyth a darparu o leiaf 40 o gyfleoedd dros bum mlynedd.
 • Cynyddu cyfleoedd am ymweliadau gan gyflogwyr a chyn-fyfyrwyr 10% bob blwyddyn.