Cynllun Strategol 2012 - 2017

Amcan 5 - Gweithio mewn partneriaeth

Gweithio mewn partneriaeth: cydweithredu â phrifysgolion eraill, â’r gymuned leol ac Addysg Bellach, â chyflogwyr a busnesau, ac â’n cyn-fyfyrwyr, yn meithrin partneriaethau byd-eang, yn cyfoethogi profiad ein myfyrwyr, ein staff a’n partneriaid.

Rydym yn credu yng ngrym partneriaethau a chydweithredu o fewn Cymru ac ar draws y byd. Mae gennym hanes llwyddiannus o gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac edrychwn ymlaen at ddwyn y maen i’r wal er lles pobl Cymru yn y dyfodol.

Cafodd y Bartneriaeth Ymchwil a Menter rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor, a sefydlwyd yn 2006, £11m o gyllid ymchwil gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac fe gynhyrchodd £53m ychwanegol yn ei phum mlynedd gyntaf. Mae’r bartneriaeth hon wedi cael cefnogaeth gan y Gynghrair Strategol â Phrifysgol Bangor, ac fe fyddwn yn dal ati i ehangu a dyfnhau ein gwaith cydweithredol. Rydym yn falch o fod yn rhan o’r bartneriaeth gyntaf yng ngwledydd Prydain i gynhyrchu strategaeth ar y cyd ar gyfer Dysgu ac Addysg ac Ehangu Mynediad, ac rydym wedi ymrwymo i rannu’r arfer gorau ym meysydd datblygu myfyrwyr a hybu dulliau arloesol o ddysgu. Mae gennym hefyd Strategaeth Menter a Chysylltiadau â Chyrff Allanol ar y cyd â Bangor, sy’n gyfrwng i ni gydlynu’r hyn rydym yn ei gynnig i fusnesau lleol. Rydym wedi lansio cwmni ymgynghori ar y cyd ac rydym yn gweithio o dan adain Canolfan Sgiliau CADARN i ddarparu cyrsiau sy’n ymateb i anghenion y gymuned busnes leol. Cynigiwn un pwynt cyswllt penodol drwy ein menter ar y cyd Gwasanaethau i Fusnesau. Bydd y pum mlynedd nesaf yn gyfnod cyffrous i’r Gynghrair ac rydym yn ffyddiog y bydd twf Bangor ac Aberystwyth yn elwa ar y cyswllt cadarnhaol hwn â’i gilydd. Ni hefyd sy’n arwain sawl menter yng Ngrŵp Dydd Gŵyl Ddewi, sef y bartneriaeth o brifysgolion ymchwil-ddwys yng Nghymru.

Fel rhan o Strategaeth Ranbarthol CADARN i’r Canolbarth a’r Gogledd, rydym yn awyddus i ddatblygu ymhellach ar y cysylltiadau presennol rhwng Aberystwyth a’r rhwydwaith o golegau i sefydlu llwybrau dilyniant astudio cliriach ac i ystyried y posibiliadau am gydweithio ar ddatblygu Graddau Sylfaen, dysgu gydol oes, dosbarthiadau iaith, a datblygu llwybrau dysgu sy’n wahanol i’r rhai traddodiadol.

Rydym yn elwa’n fawr ar fod yn frand byd-eang â’n gwreiddiau yn ddwfn yn yr ardal leol, ac fe welwn fod ein cyd-destun cymunedol yn ffactor pwysig yn y profiad ardderchog a gynigiwn i’n myfyrwyr. Drwy ein partneriaeth ehangu mynediad leol, gweithiwn â phobl ifainc ar draws y Canolbarth i godi eu huchelgais addysgol. Rydym yn gweithio’n agos â’n cymuned leol drwy ein darpariaeth addysg i oedolion, ein rhaglenni cenhadu i ysgolion, a thrwy ein cysylltiadau â chwmnïau lleol a rhanbarthol.

Rydym hefyd yn annog ein myfyrwyr i fanteisio ar bob cyfle i weithio a gwirfoddoli gyda grwpiau a gwasanaethau lleol. Mae ein myfyrwyr yn cyfrannu dros 17,000 awr o waith gwirfoddol yn yr ardal leol bob blwyddyn, ac maent yn amlwg iawn yn y rhanbarth am eu gweithgareddau codi arian a’u cymorth i brosiectau cymunedol. Derbyniwn fod gennym gyfrifoldeb i’r gymuned sydd o’n cwmpas, ac rydym yn ymroddedig i gryfhau ein cysylltiadau lleol, ac yn cydnabod ein cyfraniad pwysig i gynaliadwyedd a chreu cyfoeth yn ein rhanbarth. Cydnabyddwn hefyd fod gwirfoddoli yn gwneud ein myfyrwyr yn fwy deniadol i ddarpar gyflogwyr ac rydym wedi ymrwymo i helpu myfyrwyr i ddod o hyd i ffyrdd o feithrin eu cysylltiadau â grwpiau lleol ac o gofnodi’r sgiliau maen nhw’n eu datblygu o ganlyniad i’w gwaith gwirfoddol.

Mae ein gwaith academaidd yn Aberystwyth yn estyn ar draws y byd. Rydym yn cydweithio bob dydd ag academyddion mewn prifysgolion ledled y byd, yn gweithio ar ymchwil, yn adolygu papurau academaidd, yn trefnu cynadleddau a chyflwyno papurau mewn seminarau. Mae gennym gysylltiadau sefydlog â llawer o sefydliadau drwy’r byd i gyd ac anelwn at ehangu ein rhwydwaith o bartneriaethau academaidd byd-eang. Lle y bo’n bosib, datblygwn dechnolegau o’r radd uchaf oll, a gweithio i fanteisio arnynt yn fasnachol, gan gynnwys datblygiadau arloesol ym meysydd amaeth, iechyd dynol ac iechyd anifeiliaid, sustemau deallus, a delweddu at ddibenion meddygol ac amgylcheddol. Adeiladwn ar sylfaen y llwyddiannau hyn, gan ehangu ein gwaith cydweithredol â busnesau o bedwar ban byd, o bob maint, yn ogystal â chefnogi cyfleoedd i roi ein gwaith ymchwil ar waith yn ymarferol ac yn fasnachol.

Rydym yn gweld ein perthynas â’n myfyrwyr yn un sy’n para hyd oes, ac mae eu llwyddiant yn destun balchder i ni. Mae profiad ein myfyrwyr yn ffynnu ar sail proses gydweithredol sy’n golygu bod y sawl sy’n dysgu myfyrwyr, a’r dysgwyr hwythau yn ehangu ffiniau gwybodaeth gyda’i gilydd. Daliwn ati i gydweithio yn agos â’r Undeb Myfyrwyr yma i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y rhyddid i’w mynegi eu hunain ac i sicrhau y cawn wybod am safbwyntiau ein myfyrwyr er mwyn ein helpu i greu dyfodol democrataidd a chynhwysol i Aberystwyth. Un o’n blaenoriaethau i’r pum mlynedd nesaf yw magu perthynas agosach â’n cyn-fyfyrwyr, gan greu mwy o gyfleoedd am waith cydweithredol rhwng y myfyrwyr presennol a rhai’r gorffennol, a bydd hynny’n sicrhau bod arbenigedd a phrofiad ein cyn-fyfyrwyr yn bwydo i’n datblygiad yn y dyfodol. 

Strategaethau i 2012-2017

 1. Mynd â’n Cynghrair Strategol â Bangor yn ehangach a dyfnach, gan gyflawni ein strategaethau ar y cyd ym meysydd Dysgu ac Addysgu ac Ehangu Mynediad, a Menter a Chyswllt â Chyrff Allanol.
 2. Drwy Strategaeth Ranbarthol CADARN i’r Canolbarth a’r Gogledd, meithrin perthynas agosach ag ysgolion lleol a cholegau drwy’r rhanbarth i gyd, i sicrhau llwybrau clir i addysg uwch ac i rannu arfer ag arbenigwyr ym maes dysgu oedolion ac addysg gydol oes.
 3. Meithrin partneriaethau ymchwil pellach, gan gynnwys cynigion ymchwil sefydliadol ar y cyd, cysylltiadau strategol â’r Cynghorau Ymchwil a chyllidwyr eraill, a chysylltiadau â byd diwydiant a fydd yn fuddiol i’r ddwy garfan.
 4. Gweithio’n agos gyda’n cymuned leol ac â chyflogwyr lleol a busnesau ledled Cymru, er budd y rhanbarth a’n myfyrwyr fel ei gilydd.
 5. Gweithio mewn partneriaeth â’n cyn-fyfyrwyr, gan fanteisio ar arbenigedd cyn-fyfyrwyr a staff er budd y Brifysgol a’n myfyrwyr cyfredol.

Aberystwyth 2017

Erbyn 2017 byddwn ni’n:

 • Cael o leiaf 45% o’n hincwm ymchwil a menter drwy gydweithredu â sefydliadau eraill, yn enwedig Cynghrair Strategol Aberystwyth a Bangor.
 • Datblygu 8 partneriaeth fyd-eang â Phrifysgolion y tu allan i wledydd Prydain;    
 • Sefydlu 5 cynghrair strategol ag ysgolion a cholegau.
 • Cefnogi 20 o drwyddedau ychwanegol i gwmnïau sydd eisoes yn bodoli neu i gwmnïau deillio / all-ddeillio, ac yn cynyddu ein hincwm Trosglwyddo Gwybodaeth 5% bob blwyddyn.
 • Cynyddu ein partneriaethau â byd diwydiant, gan ychwanegu 4 partneriaeth o bwys i’n portffolio presennol.
 • Sefydlu o leiaf 20 o brosiectau datblygu proffesiynol parhaus ychwanegol, gan ddarparu i bobl yn y rhanbarth a’r tu hwnt, y sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.
 • Drwy weithio â’n cyn-fyfyrwyr, sicrhau cymorth gan fentoriaid i 250 o fyfyrwyr bob blwyddyn.