Cynllun Strategol 2012 - 2017

Ein Pobl

Myfyrwyr Aber – calon ein campws

Mae Aberystwyth yn elwa ar gymuned o fyfyrwyr sy’n llawn bywyd, uchelgais ac angerdd. Rydym yn ymroddedig i ddarparu profiad o ansawdd uchel i’n myfyrwyr, ac i sicrhau bod y myfyrwyr sy’n ein dewis ni yn cael eu gwobrwyo â chymhwyster sy’n eu paratoi’n drylwyr am holl heriau eu dyfodol. Byddwn ni’n:

 • Darparu amgylchedd i fyw a dysgu ynddo sydd o ansawdd uchel, gan barhau drwy’r amser i fuddsoddi yn ein hisadeiledd.
 • Cydweithio’n agos â’n Hundeb Myfyrwyr, i sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cyfrannu at y penderfyniadau a wneir ar bob lefel.
 • Denu myfyrwyr o ansawdd uchel ar draws amrywiaeth eang o bynciau.
 • Gweld pob myfyriwr fel unigolyn, a darparu cymorth o safon i’n myfyrwyr, wedi’i deilwra i’w hanghenion penodol nhw fel y gallent wneud y gorau o’u hamser yn Aberystwyth.
 • Gweithio gyda’n cyn-fyfyrwyr, gan fanteisio ar brofiad ein graddedigion i helpu ein myfyrwyr presennol.
 • Darparu cyfleoedd amrywiol i ddatblygu’n bersonol, megis chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.

Staff Aber – sylfaen ein rhagoriaeth

Ein staff yw ein buddsoddiad mwyaf a’n hadnodd pwysicaf. Mae gan Aberystwyth gymuned o staff sy’n ennyn diddordeb ac sy’n ymddiddori, staff sy’n cyfrannu at ein llwyddiant yn yr arolygon o foddhad myfyrwyr. Byddwn ni’n:

 • Denu staff o ansawdd uchel ar draws yr holl feysydd ymchwil a dysgu, a’r gwasanaethau proffesiynol gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a’u meithrin fel y gallent ddatblygu a llwyddo.
 • Sefydlu trefniadau dyrchafu sy’n cydnabod rhagoriaeth a gwobrwyo rhagoriaeth ar draws holl feysydd ein gweithgareddau.
 • Meithrin y potensial am arweinwyr ymhlith ein staff.
 • Rhoi amgylchedd o safon i’n staff weithio ynddo, a sicrhau eu bod yn cael defnyddio adnoddau a thechnoleg o ansawdd uchel.
 • Gweithio gyda staff i ymdrin â’r heriau mawr sy’n wynebu Cymru a’r byd ehangach.

Cymuned Aber – cydweithio i lwyddo

Rydym yn gweithio’n agos â’r gymuned leol ac yn cael ein cynnal ganddi. Rydym hefyd yn elwa’n fawr ar ein lleoliad, yn byw a bod mewn ardal o harddwch heb ei hail. Cydnabyddwn y cyfraniad y mae’r fro hon wedi’i wneud i fywyd y Brifysgol, a daliwn ni ati i geisio cyfoethogi bywyd diwylliannol, ieithyddol ac economaidd Aberystwyth a Chymru. Byddwn ni’n:

 • Buddsoddi mewn mentrau sy’n cefnogi a meithrin y Gymraeg.
 • Cydweithio’n agos ag ysgolion, colegau ac oedolion sy’n dysgu yn lleol, er mwyn ehangu drysau’r Brifysgol i fwy o bobl ac i ehangu ein cysylltiadau â’r gymuned.
 • Ceisio prynu nwyddau a gwasanaethau’n gynaliadwy, yn aml drwy ddefnyddio cyflenwyr lleol a chydweithio’n agos â busnesau lleol.
 • Cynorthwyo gweithgareddau sy’n annog ein myfyrwyr i weithio gyda grwpiau a chyrff lleol.