Cynllun Strategol 2012 - 2017

Amcan 2 - Ymchwil rhagorol sy’n creu effaith

Ymchwil rhagorol sy’n creu effaith: datblygu ymhellach ar ein llwyddiannau ymchwil er mwyn gwneud gwahaniaeth drwy ymdrin â heriau byd-eang, a darparu modd o ddeall y dyfodol drwy’r gorffennol.

Mae gan Aberystwyth hanes hir ac anrhydeddus o wneud gwaith ymchwil blaengar o arwyddocâd rhyngwladol. Mae ein gwaith ymchwil wedi’i gydnabod fel ymchwil sy’n arwain y byd neu sy’n rhagorol yn rhyngwladol o safbwynt ei wreiddioldeb, ei arwyddocâd a’i wytnwch. Rydym wedi ymroi i adeiladu ar sail y llwyddiant hwnnw dros y pum mlynedd nesaf ac rydym wrthi’n gweithio tuag at sicrhau cyflwyniad cadarn i Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014; rhywbeth y gallem ei ddatblygu ymhellach yn y cyfnod hyd at 2017. A ninnau’n Brifysgol ganolig ei maint, mae gweithio rhwng y disgyblaethau yn digwydd yn hollol naturiol yma ers sawl blwyddyn.

Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle i gydweithio ag ysgolheigion ar draws y byd. Mae llawer o’n hadrannau wedi creu cytundebau partneriaethol â phartneriaid uchel eu bri bedwar ban byd. Gan adeiladu ar sail y cryfder hwnnw, mae’r Brifysgol wrthi’n dod â’r adrannau at ei gilydd i greu Athrofeydd â’r nod o fanteisio ar y twf sy’n digwydd ar hyn o bryd mewn gwaith rhwng ac ar draws disgyblaethau yn Aberystwyth a’r tu hwnt. Rydym yn gwerthfawrogi gwaith arloesol a rhagoriaeth ym mhob maes a disgyblaeth, ac rydym yn falch o’n hymchwil sy’n mynd i’r afael â’r prif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas. Rydym yn dal i wneud cyfraniad yn y brwydrau yn erbyn newyn, newid yn yr hinsawdd, colli bioamrywiaeth, a salwch. Mae gwaith cydweithredol rhwng Aberystwyth ac ymchwilwyr yn Affrica ac India yn arwain at gamau pwysig ymlaen yn y frwydr yn erbyn newyn, wrth i ni ddatblygu cnydau sy’n gallu gwrthsefyll eithafion yr hinsawdd. Rydym yn gwneud cyfraniad gweithredol yn y dadleuon ar bynciau llosg byd-eang sy’n effeithio arnom ni i gyd, megis diogelwch, cyfathrebu, hunaniaeth ddiwylliannol, llenyddiaethau, hanes, a lleoedd.

Gwelwn fod gwerth mewn ymchwil sy’n bodloni chwilfrydedd deallusol ac sy’n mentro, yn enwedig ymchwil sy’n cynnwys sawl disgyblaeth ac sy’n herio rhagdybiaethau am ffiniau pynciau. Rydym eisoes wedi buddsoddi mewn mentrau i ddod ag ymchwilwyr at ei gilydd ar draws y Brifysgol i rannu syniadau, gan gynnwys ein Caffi Ymchwil, sesiynau rhyngddisgyblaethol yn canolbwyntio ar heriau byd-eang, ac yn ymateb i flaenoriaethau Strategaeth Gwyddoniaeth Cymru, Cynghorau Ymchwil y DU, a Horizon 2020. Dros y pum mlynedd nesaf, byddwn yn cynorthwyo’r staff academaidd i hyrwyddo cyfleoedd o’r fath, gan annog cydweithio rhwng academyddion o wahanol ddisgyblaethau. Byddwn yn adeiladu ar sail llwyddiannau eithriadol Partneriaeth Ymchwil a Menter Aberystwyth a Bangor, a esblygodd erbyn hyn i fod yn Gynghrair Strategol, i feithrin dull cydweithredol o ymgymryd â gwaith ymchwil.

Byddwn yn buddsoddi mewn cefnogaeth i’n hymchwilwyr i sicrhau bod y gwaith ymchwil arloesol ac ardderchog sy’n cael ei wneud yn Aberystwyth yn ffynnu a thyfu, ac i sicrhau bod y gyfran o ymchwil sydd ag arwyddocâd rhyngwladol yn cynyddu, yn ogystal â bod nifer a gwerth y grantiau ymchwil a geir yn cynyddu.

Buddsoddwn hefyd yn y to newydd o ymchwilwyr fel rhan o’n hymgyrch i ddatblygu ymhellach ar y gwaith dysgu a arweinir gan ymchwil drwy’r Brifysgol gyfan. Dros y pum mlynedd nesaf, tyfu a datblygu ein hysgol graddedigion fydd un o’n blaenoriaethau. Un o’r elfennau hanfodol yn hyn o beth fydd datblygu lle canolog ar gyfer swyddfeydd ac adnoddau cyfarfod i ôl-raddedigion, fel y gallant gydweithio a meithrin cymuned o ymchwilwyr newydd ar draws y disgyblaethau.

Strategaethau i 2012-2017

 1. Buddsoddi mewn ymchwil sy’n ceisio dod o hyd i atebion i faterion byd-eang.
 2. Annog a chefnogi dulliau o weithio rhwng ac ar draws disgyblaethau, gan ddymchwel y ffiniau rhwng adrannau ac annog mwy o waith cydweithredol rhwng academyddion yn Aberystwyth.
 3. Ehangu a chynyddu’r ffynonellau o gyllid i’n gwaith ymchwil.
 4. Ehangu ein cymuned o ôl-raddedigion a datblygu’r Ysgol Graddedigion, i sicrhau bod ein huwchraddedigion yn cael hyfforddiant ymchwil proffesiynol sy’n eu paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.
 5. Chwilio am gyfleoedd i gydweithredu, yn genedlaethol a thrwy’r byd.
 6. Gwella ein strwythurau cefnogi ymchwil, drwy ein swyddfa cymorth ymchwil a hefyd drwy ein staff yn yr Athrofeydd.

Aberystwyth 2017

Erbyn 2017 byddwn ni’n: 

 • Llwyddo i gael 60% o’n gwaith ymchwil, yn ôl asesiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, o safon sy’n arwain y byd neu sy’n rhagorol yn rhyngwladol, o ran gwreiddioldeb, arwyddocâd a gwytnwch.
 • Cynyddu’r grantiau ymchwil blynyddol a gawn o £20m i £30m.
 • Cefnogi ymchwil fel bod 40% o’n staff yn rhan o brosiectau ymchwil sy’n derbyn cyllid, naill ai fel y prif ymchwilwyr neu fel cyd-ymchwilwyr.
 • Cynyddu nifer ein myfyrwyr ôl-raddedig 250%.
 • Adeiladu ar sail ein partneriaethau ymchwil llwyddiannus i greu deg canolfan o fri rhyngwladol (dwy bob blwyddyn), gan ddechrau â Risg a Gwytnwch, Synhwyro o Bell a’r Amgylchedd, a Diogelu Cyflenwadau Bwyd a Dŵr.