Cynllun Strategol 2012 - 2017

Amcan 3 – Dysgu sy’n ysbrydoli

Dysgu sy’n ysbrydoli:  gwella ymhellach ar y profiad o’r radd flaenaf y mae ein myfyrwyr yn ei gael drwy fuddsoddi mewn isadeiledd o safon a phortffolio rhagorol sy’n pwysleisio cyflogadwyedd a sgiliau hyd oes, gan roi i’n myfyrwyr y sgiliau a’r wybodaeth i lwyddo yn y dyfodol.

Mae’r addysg yn Aberystwyth wedi’i seilio ar ddysgu arloesol a chreadigol, wedi’i ddarparu yn bennaf gan staff sydd hefyd yn ymgymryd â gwaith ymchwil. Rydym yn awyddus i herio ac ysbrydoli myfyrwyr o wahanol gefndiroedd a diwylliannau i wireddu eu potensial llawn. Anelwn at feithrin hyder, annibyniaeth, cadernid academaidd, meddylfryd byd-eang ac awch am ddysg am weddill eu hoes. Rydym yn barod i fuddsoddi i sicrhau profiad o’r radd flaenaf oll i bawb sy’n dewis astudio yn Aberystwyth.

Credwn ei bod hi’n werthfawr dysgu portffolio eang, portffolio sy’n ymdrin â’r heriau mawr sy’n wynebu’r gymdeithas a’r amgylchedd, gan alluogi myfyrwyr o wahanol ddisgyblaethau i ddysgu gan ei gilydd a rhannu’r arferion gorau mewn methodoleg. Rydym yn anelu at fod yn hyblyg ac i ymateb i fylchau yn y ddarpariaeth ac i anghenion a blaenoriaethau cyflogwyr. Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal safonau addysgiadol uchel wrth weithio i symleiddio ein rheoliadau academaidd. Dros y cyfnod i 2017 byddwn ni’n adolygu ac ailwampio ein portffolio i sicrhau ein bod yn denu myfyrwyr o safon uchel o bedwar ban byd, yn rhoi’r sgiliau i’n graddedigion a fydd yn eu paratoi at eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Datblygwn gyfleoedd am ddysgu hyblyg a dysgu o bell, a buddsoddwn mewn technolegau a fydd yn ein helpu i ddarparu mwy o'n cyrsiau drwy ffyrdd sy'n wahanol i'r llwybrau traddodiadol.  Cefnogwn agenda Llywodraeth Cymru ar Addysg dros Ddatblygu Cynaliadwy, ac rydym yn ymroddedig i'w hymgorffori’n llawn ar draws ein cwricwlwm.

Er mwyn sicrhau dysgu o ansawdd, rhaid wrth amgylchedd o ansawdd. Un o’n hamcanion pennaf dros y pum mlynedd nesaf fydd buddsoddi mewn rhaglen waith ar draws y campws i uwchraddio a gwella ein mannau dysgu. Bydd y buddsoddiad hwn yn darparu amgylchedd dysgu modern a hyblyg, sy’n cyd-fynd â methodolegau dysgu cyfredol ac sy’n ymateb i anghenion y myfyrwyr. Byddwn hefyd yn buddsoddi yn ein technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, ac awn ati i ymgorffori technoleg ym mhrosesau dysgu’r myfyrwyr.

O 2013 ymlaen, disgwyliwn y bydd pob aelod newydd o’r staff dysgu yn ennill statws Cymrodor yr Academi Addysg Uwch (FHEA) ymhen 3 blynedd ar ôl dechrau gweithio yn y Brifysgol. Bydd y staff presennol yn gallu gweithio tuag at gael statws cymrodoriaeth priodol drwy ein rhaglen Academi Addysg Uwch achrededig ein hunain. Rydym am sicrhau bod y rhan fwyaf o’r holl staff dysgu sydd ar gontractau amser-llawn yn ennill statws FHEA 2017 a bod y staff rhan-amser wedi dechrau ar y cymhwyster hwnnw. Byddwn yn gwobrwyo dysgu rhagorol drwy ein trefn ddyrchafu academaidd a thrwy weithio mewn partneriaeth â’n Hundeb Myfyrwyr i ddathlu rhagoriaeth yn y cymorth i fyfyrwyr sydd ar gael ar draws ein cymuned gyfan.

Daliwn ati i weithio mewn partneriaeth agos â’n partneriaid strategol drwy ein strategaeth Dysgu ac Addysgu ar y cyd â Phrifysgol Bangor, gan rannu’r arfer gorau a gwella ein hamgylchedd dysgu. 

Rydym hefyd yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb arbennig dros hybu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, ac rydym yn falch o gael cangen o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Aberystwyth. Cydweithiwn yn agos â’r Coleg er mwyn cyfoethogi ein darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd presenoldeb y Coleg hefyd yn helpu i hybu bywyd diwylliannol Cymru yn fwy eang, rhywbeth y mae ein myfyrwyr a’n staff – o ble bynnag y maen nhw’n hanu -  yn ei gael yn elfen mor ddeniadol ac unigryw o Brofiad Aberystwyth.

Strategaethau i 2012 – 2017

 1. Tyfu drwy gwricwlwm cynhwysol (i israddedigion ac ôl-raddedigion fel ei gilydd) sy’n denu myfyrwyr o safon uchel o Gymru, o weddill Prydain, ac o draws y byd, sy’n ymgorffori cyflogadwyedd, yn ymdrin â materion byd-eang ac yn darparu sgiliau am oes.
 2. Cydnabod a gwobrwyo Dysgu Rhagorol – byddwn yn ymgorffori trefn ddyrchafu sy’n cydnabod gwerth dysgu rhagorol ac arweinyddiaeth a byddwn yn hybu a chefnogi’r gwobrwyon dysgu a arweinir gan y myfyrwyr, drwy bartneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr.
 3. Cwblhau rhaglen o fuddsoddi ar draws y campws yn ein mannau dysgu i ddarparu amgylchedd astudio unigryw ac uchel ei safon.
 4. Buddsoddi mewn technoleg i wella dysgu ac i ymateb i anghenion unigol myfyrwyr, ac er mwyn goresgyn unrhyw rwystrau – yn rhwystrau daearyddol ac amserol fel ei gilydd – sy’n sefyll yn ffordd dysgwyr a chyflogwyr.
 5. Sicrhau bod y Brifysgol yn chwarae rhan flaenllaw yng Nghynllun Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gan ymgorffori ein Cangen o’r Coleg yn y Brifysgol fel y gallai chwarae rhan gyflawn wrth ddatblygu darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.
 6. Adolygu’r portffolio - sicrhawn fod ein portffolio’n effeithlon, yn addas i’w ddibenion, ac yn ateb y galw, byddwn yn datblygu rhaglenni sy’n bodloni gofynion byd diwydiant ac yn darparu cyrsiau hyfforddi proffesiynol hyblyg. 

Aberystwyth 2017

Erbyn 2017 byddwn ni’n:

 • Gwella ymhellach ar ein perfformiad, sydd eisoes yn eithriadol o dda, yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol, fel mai ni fydd y Brifysgol orau yng ngwledydd Prydain am foddhad y myfyrwyr.
 • Cynyddu 20% nifer y myfyrwyr sy’n cymryd rhyw elfen o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Datblygu rhagoriaeth yn ein dysgu fel y bydd o leiaf 60% o’n staff dysgu amser-llawn wedi cael cymhwyster dysgu achrededig.
 • Sicrhau bod ein sesiynau darlithio craidd yn cael eu hategu gan adnoddau dysgu ar-lein a’u cynnal mewn mannau dysgu a adnewyddwyd i’r safonau uchaf oll.
 • Cyflwyno o leiaf 10 rhaglen ôl-raddedig newydd bob blwyddyn.
 • Adolygu ein portffolio i israddedigion a datblygu rhaglenni megis Rheoli Gwasanaethau Croeso a Gwyddor Bio-Filfeddygaeth.
 • Bydd pob Athrofa yn darparu o leiaf un rhaglen drwy e-ddysgu / dysgu o bell.