Cynllun Strategol 2012 - 2017

Amcan 4 - Meithrin ein cysylltiadau â’r byd

Meithrin ein cysylltiadau â’r byd: adeiladu ar ein henw da rhyngwladol, denu myfyrwyr a staff o bedwar ban byd, a chydweithredu â phartneriaid a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Sefydliad byd-eang yw Aberystwyth, gyda myfyrwyr a staff sy’n hanu o fwy na 100 o wledydd, ac mae’n gweithio mewn partneriaethau â sefydliadau ar draws y byd. Gwelwn fod llawer o gyfle i ni ddatblygu yn hyn o beth, a thros y pum mlynedd nesaf byddwn yn gwneud ein cysylltiadau â myfyrwyr, sefydliadau, busnesau a chyn-fyfyrwyr rhyngwladol yn ehangach ac yn ddyfnach. Mae’n Strategaeth Ryngwladol ar ei newydd wedd yn gosod amcanion uchelgeisiol, ond o fewn ein cyrraedd, ar gyfer denu myfyrwyr rhyngwladol a chreu partneriaethau rhyngwladol; seiliwyd y strategaeth honno ar y cyfleoedd clir y daethom o hyd iddyn nhw i farchnata Aberystwyth. Rydym wedi ymrwymo i wneud Aberystwyth yn gyrchfan uchel ei bri i staff a myfyrwyr ledled y byd, i ddatblygu cwricwlwm sy’n golygu bod ein myfyrwyr yn gallu cyfrannu at ddatblygu rhyngwladol ac ymdrin â heriau byd-eang, ac i ehangu a meithrin partneriaethau rhyngwladol.

Bydd denu mwyfwy o fyfyrwyr ardderchog o bedwar ban byd yn ein helpu i gystadlu’n rhyngwladol ac yn brawf o’r addysg uchel ei hansawdd y gallwn ei chynnig. Mae’r ffaith ein bod yn cael llwyddiant, dro ar ôl tro, yn arolwg y Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol o foddhad myfyrwyr yn brawf o’r parch sydd gan fyfyrwyr rhyngwladol tuag at Aberystwyth. Mae ein myfyrwyr rhyngwladol yn gwerthfawrogi’r cyfle i fyw a dysgu mewn amgylchedd sy’n ddiogel ond eto’n fywiog yn ddiwylliannol, wedi’i wreiddio yn ei gymuned ond eto â golwg byd-eang, yn hanesyddol ond eto’n edrych tuag at y dyfodol. Gan weithio â’u cyd-fyfyrwyr o bedwar ban byd yn ein hamgylchedd dysgu o safon uchel, gallant ennill cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol. Rydym yn ystyried amryw ffyrdd o sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu cyfuno cyfnod o astudio yn Aberystwyth â phrofiad o astudio rhywle arall, drwy raglenni cyfnewid, ac rydym wrthi’n gweithio gyda sefydliadau partneriaethol ym Malaysia a Tsieina ar gynlluniau cyfnewid staff i ehangu arbenigedd ein staff dysgu.

Byddwn yn adeiladu ar sail y llwyddiant hwnnw, gan sicrhau ein bod yn gallu cynnig portffolio o gyrsiau sy’n ymateb i anghenion myfyrwyr ar draws y byd. Yn hyn o beth, rydym yn ffyddiog y bydd ein hymrwymiad i addysg ryngddisgyblaethol yn ein helpu i gyrraedd ein nod, gan gynnig rhaglenni astudio unigryw ar sail rhagoriaeth ac ansawdd gydnabyddedig. 

Bydd ein hymrwymiad i fyfyrwyr rhyngwladol fel aelodau gwerthfawr o’n cymuned addysgiadol yn ei amlygu ei hun drwy fuddsoddiad ychwanegol mewn mentrau i gefnogi myfyrwyr, gydag adnoddau penodol ar gyfer darparu gwasanaethau a fydd o safon ardderchog i’w helpu cyn cyrraedd, i’w croesawu, ac i’w helpu i ymgartrefu – gwasanaethau a fydd yn darparu’r holl wybodaeth briodol ac yn ennyn eu diddordeb – yn ogystal â datblygu ein cymorth â’r Saesneg a’r Gymraeg, a sgiliau Astudio. Ar ben hynny, byddwn yn adolygu ein portffolio, yn enwedig ein darpariaeth i raddedigion a ddysgir drwy gyrsiau, i sicrhau bod y cyrsiau yn ymateb i ofynion y farchnad ryngwladol.

Ar ben hynny, rydym wedi ymrwymo i ddenu’r staff gorau o bob cwr o’r byd i weithio yn Aberystwyth, yn cynnig amgylchedd lle y mae cadernid deallusol a meddwl annibynnol yn gallu ffynnu, ac rydym yn ymroddedig i helpu’r staff i wella eu sgiliau a datblygu eu gyrfaoedd.

Byddwn yn meithrin ein cysylltiadau â’n prifysgolion partneriaethol, gan ddatblygu’r posibiliadau am gytundebau trosglwyddo ac am leoliadau astudio dramor, a helpu ein hadrannau academaidd i ddatblygu cyfleoedd newydd am bartneriaethau dysgu ac ymchwil. Byddwn hefyd yn gwella cyflogadwyedd ein myfyrwyr drwy feithrin gwell cysylltiadau â’n cyn-fyfyrwyr rhyngwladol, gan ddod o hyd i bartneriaethau posib, ymweliadau â’n myfyrwyr gan gyflogwyr rhyngwladol, cyfleoedd i gydweithio â chwmnïau rhyngwladol, a lleoliadau gwaith rhyngwladol. 

Strategaethau i 2012-2017

 1. Ailwampio ein Strategaeth Ryngwladol a dod o hyd i farchnadoedd newydd, lle mae potensial i ledaenu brand Aberystwyth, yn y ddarpariaeth israddedig ac ôl-raddedig, a’u targedu.
 2. Datblygu’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol.
 3. Cynyddu’r cysylltiadau â phrifysgolion partneriaethol i wella ein safle mewn marchnadoedd allweddol.
 4. Cydweithio’n agos â chyn-fyfyrwyr a phartneriaid eraill i feithrin cysylltiadau rhyngwladol, i ystyried dulliau newydd posib o gyflawni’r ddarpariaeth, megis darpariaeth mewn gwledydd eraill, canolfannau rhanbarthol a darpariaeth o dan fasnachfraint a oruchwylir yn gadarn, gan warantu ansawdd y ddarpariaeth honno.
 5. Ehangu ein partneriaethau ymchwil rhyngwladol.
 6. Rhoi’r grym i’r staff i allu cyfrannu at feithrin cysylltiadau rhyngwladol ac at gynorthwyo myfyrwyr rhyngwladol drwy ddarparu rhaglen o hyfforddiant a gweithgareddau datblygu.

Aberystwyth 2017

 • Erbyn 2017 byddwn ni’n:
 • Treblu’r nifer o fyfyrwyr rhyngwladol ar raglenni a ddysgir drwy gwrs (ôl-raddedig ac uwchraddedig).
 • Cynyddu’r nifer o fyfyrwyr ymchwil rhyngwladol nes eu bod yn cyfrif am 30% o gyfanswm y garfan o fyfyrwyr ymchwil amser-llawn yn Aberystwyth.
 • Cynyddu’r nifer o fyfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn cynlluniau cyfnewid neu gynlluniau astudio dramor i 10% o gyfanswm yr israddedigion.
 • Cyflwyno o leiaf 10 rhaglen ôl-raddedig newydd a ddysgir drwy gwrs bob blwyddyn.