Gwasanaethau Hygyrchedd

Ein nod yw cynnig profiad o’r ansawdd uchaf i bob myfyriwr, ac i sicrhau bod ein cyfleusterau academaidd ar gael i bawb sy’n bodloni ein gofynion mynediad.

I fyfyrwyr sydd ag anabledd cyflwr iechyd hir-dymar neu anhawster dysgu penodol, rydym yn anelu at cwricwlwm cynhwysol sydd yn hygyrch i bawb, gallwn drefnu gwasanaethau cymryd nodiadau, llety wedi’i addasu, a defnydd o ardaloedd Cerdyn Gwyrdd sy’n darparu cyfrifiaduron, caledwedd arbennig, meddalwedd ychwanegol a modd i ddefnyddio gliniaduron. Gallwn gynnig cyngor ar ddefnyddio technoleg a threfniadau arbennig ar gyfer arholiadau fel y gallwch gyrraedd eich potensial a chael y canlyniadau da yr ydych yn eu haeddu.

Os hoffech wybodaeth bellach am ein darpariaeth ar gyfer myfyrwyr ag anableddau neu os bydd gennych gwestiynau penodol, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at disability@aber.ac.uk neu drwy ffonio 01970 621761

Ymgynghorwyr Hygyrchedd

Ym Mhrifysgol Aberystwyth mae yna ymgynghorwyr yn arbennig i’ch cynorthwyo drwy broses cychwyn yn y Brifysgol neu adael y Brifysgol. Bydd ein Hymgynghorwyr Hygyrchedd yn:

 • Rhoi cyngor a gwybodaeth i ymgeiswyr a myfyrwyr (gan gynnwys y rhai sy’n gadael gofal, myfyrwyr anabl, myfyrwyr awtistig, rhai â cyflyrau iechyd hir-dymar a’r rhai a chanddynt wahaniaethau dysgu) am y ddarpariaeth sydd ar gael ar gyfer eich anghenion penodol yn y Brifysgol
 • Eich cynorthwyo drwy broses cael gafael ar y ddarpariaeth sydd ei hangen arnoch
 • Eich helpu i elwa’n llawn ar fynychu Dyddiau Agored neu Ymweld
 • Rhoi cyngor ichi ar broses gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl neu fathau eraill o gyllid sydd ar gael ar gyfer eich anghenion penodol
 • Eich helpu i wneud Trefniadau Unigol ar gyfer Arholiadau
 • Rhoi cyngor ichi ar y mathau o dystiolaeth fydd eu hangen arnoch er mwyn cael gafael ar ddarpariaeth benodol yn y Brifysgol
 • Trafod â chi i ba raddau yr ydych am i adrannau eraill yn y Brifysgol gael gwybod am eich anghenion penodol

Cysylltwch â’r Ddesg Croesawu Myfyrwyr i drefnu apwyntiad i weld Ymgynghorydd Hygyrchedd, neu ebostiwch disability@aber.ac.uk 

Gweithwyr Cymorth Un-i-Un

Rydym yn darparu ac yn cydlynu amryw o wasanaethau un-i-un i’ch cynorthwyo i wireddu’ch potensial i’r eithaf yn y Brifysgol.  Ymhlith y gwasanaethau hyn mae:

 • Mentora gan gymheiriaid drwy ein Cynllun Ffordd Hyn: mae’n agored i bob myfyriwr blwyddyn gyntaf ar lefel HND, Sylfaen neu Israddedig er mwyn ichi allu elwa i’r eithaf ar eich cyfnod yn y Brifysgol
 • Os ydych yn anabl, neu os oes gennych wahaniaeth dysgu penodol neu’ch bod yn rheoli materion iechyd rydym yn cynnig gwasanaeth Mentora er mwyn ei gwneud yn haws ichi gymryd rhan lawn a chyfartal yn yr agweddau hynny ar fywyd myfyriwr sy’n ymwneud ag astudio. Os ydych yn Awtistig neu â chyflwr iechyd meddwl hir-dymar rydym  yn cynnig Mentora Arbenigol yn bennaf trwy y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl.
 • Os ydych yn anabl neu os oes gennych wahaniaeth dysgu sy’n golygu na allwch gymryd eich nodiadau eich hun rydym yn anelu at cynnig cwricwlwm cynhwysol sydd yn hygyrch i bawb. Bydd hŵn yn cynnwys recordio pob darlith drwy meddalwedd dal darlithoedd arbenigol.
 • Os ydych yn anabl neu os oes gennych wahaniaeth dysgu rydym yn cynnig gwasanaeth Llyfrgell, cymorth cyffredinol ac ymgyfarwyddo
 • Mae cymorth ar ffurf darllenwyr ac ysgrifenwyr yn gallu bod ar gael ar gyfer Arholiadau os ydych yn anabl neu os oes gennych wahaniaeth dysgu er rydym hefyd yn gallu cynnig asesiad amgen lle mae e'n addas.
 • Gallwn hefyd ddarparu arwyddwyr BSL i fyfyrwyr sy’n fyddar neu sydd â nam ar eu clyw
 • Mae Tiwtoriaid Arbenigol Sgiliau Astudiaethu yn helpu myfyrwyr anabl neu’r rhai sydd â gwahaniaeth dysgu gyda strategaethau a sgiliau astudio, cymhelliant, canolbwyntio a materion yn ymwneud â hunan-barch.

Y Ganolfan Asesu

Mae ein canolfan asesu’n rhan o Rwydwaith Cenedlaethol y Canolfannau Asesu ac mae’n cael ei harchwilio a’i hachredu gan DSA-QAG.

Mae’r Ganolfan yn cynnal asesiad o anghenion astudio ar gyfer unrhyw fyfyriwr sy’n gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl. Nid oes raid ichi fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth i gael eich asesu yma.

Os cewch eich asesu gennym gallwch ddisgwyl:

 • asesiad yn seiliedig ar eich gofynion unigol chi;
 • asesiad sydd, yn sgil cysylltiad y Ganolfan â’r Brifysgol, yn deall yn iawn beth yw gofynion addysg uwch;
 • ystod eang o dechnoleg gynorthwyol a fydd ar gael ei chi ei gweld a rhoi cynnig arni yn ystod eich asesiad;
 • cyngor a chyfarwyddyd ar unrhyw adeg yn y broses o wneud cais am y Lwfans Myfyrwyr Anabl neu gael eich asesu, gan gynnwys cymorth i archebu offer a threfnu asesiadau pellach;
 • y caiff eich adroddiadau eu hysgrifennu a’u hanfon at eich corff cyllido cyn gynted ag y bo modd er mwyn i’ch cyllid gael ei gymeradwyo cyn gynted ag y bo modd.

Sgrinio

 • Os ydych yn fyfyriwr yn Aberystwyth a’ch bod yn meddwl bod gennych wahaniaeth dysgu megis dyslecsia/dyscalcwlia gallwn gynnig asesiad sgrinio cychwynnol ichi.
 • Mae asesiad sgrinio’n anffurfiol iawn; mae’n rhad ac am ddim i fyfyrwyr Aberystwyth ac yn para tuag awr fel arfer. Byddwn yn siarad â chi am eich cefndir cynnar a’ch profiadau dysgu yn y gorffennol a hyd heddiw. Gwneir rhai profion byr.
 • Byddwn yn rhoi cyngor ichi ar unwaith ac yn dweud wrthych a ydym o’r farn y dylech gael Asesiad mwy ffurfiol gan Seicolegydd Addysg.  Gallwn eich helpu i drefnu hynny.
 • Os ydych yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn ei chael yn anodd talu cost yr Asesiad, efallai y gallai peth cymorth ariannol fod ar gael ichi. I gael gwybod mwy holwch wrth y Ddesg Croesawu Myfyrwyr, neu ebostiwch disability@aber.ac.uk
 •  

Asesiadau gan Seicolegydd Addysg/Athro Arbenigol

 • Mae angen cynnal asesiadau ôl-16  am resymau penodol megis pennu hawl i gael gwneud trefniadau unigol ar gyfer arholiadau neu wneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl.
 • Os bydd sgrinio anffurfiol yn dangos y byddai asesiad ffurfiol o fudd ichi gallwn eich helpu i drefnu hynny, naill ai’n lleol neu’n agosach at eich prif gartref os nad ydych yn dod o Aberystwyth. Bydd y tâl a godir am y math hwn o asesiad yn amrywio a bydd y swm y byddwch yn ei dalu am yr Asesiad yn dibynnu ar yr asesydd unigol. Ond ni fyddwn yn codi tâl arnoch am eich helpu i wneud y trefniadau.