Llythyrau Amgylchiadau Arbenning

Mae modd i’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr ddarparu llythyrau i fynd gyda’r Ffurflenni Amgylchiadau Arbennig o dan yr amgylchiadau canlynol yn unig ac ar gais y myfyriwr a chyda caniatâd y myfyriwr.

Materion personol, emosiynol, perthynas, ariannol neu debyg

Os yw myfyriwr wedi cael cyswllt parhaus ag un o’n Ymgynghorwyr, Nyrsys neu Gwnsleriaid yn ystod cyfnod anodd mae modd inni ddarparu llythyr yn cadarnhau natur ein cyswllt â’r myfyriwr a’r materion a gyflwynwyd. Yn anffodus NID oes modd i ni ddarparu llythyrau i fyfyrwyr heblaw eu bod wedi bod yn defnyddio ein gwasanaethau yn ystod y cyfnod y maent yn hawlio’r amgylchiadau arbennig.

Myfyrwyr anabl, neu’r rhai â phroblemau iechyd cronig/gwahaniaethau dysgu penodol

Anogir myfyrwyr anabl a’r rhai â phroblemau iechyd parhaus neu wahaniaethau dysgu penodol i gysylltu ag Ymgynghorydd Hygyrchedd cyn gynted â phosibl yn eu hastudiaethau i drafod yr addasiadau rhesymol y gellir eu cynnig i’w cefnogi yn eu hastudiaethau. Darperir llythyrau ar gyfer amgylchiadau arbennig i’r myfyrwyr hyn os oes newid sydyn wedi bod yn eu hanghenion neu os nad yw’r myfyriwr wedi datgelu anabledd o’r blaen ac nad oes amser i drefnu unrhyw addasiadau rhesymol.

Cadarnhau cyflyrau meddygol

Nid oes modd inni ddarparu llythyrau sy’n rhoi tystiolaeth am gyflyrau meddygol – bydd yn rhaid i’r myfyrwyr gysylltu â’u meddyg teulu i gael llythyrau o’r fath.