Y Ddesg Croesawu Myfyrwyr

Y Ddesg Croesawu Myfyrwyr fydd eich man cyswllt cyntaf i drafod ymholiadau neu bryderon. Dyma rai o’r pethau y gallwn eu gwneud:

 • Rhoi cyfarwyddiadau ichi ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas y campws
 • Rhoi manylion cyswllt adrannau/staff ichi
 • Trefnu apwyntiad ichi weld aelod o’r tîm Cymorth i Fyfyrwyr
 • Anfon eich ymholiad ebost ymlaen at aelod priodol o’r tîm Cymorth i Fyfyrwyr os nad ydych yn siŵr â phwy y dylech gysylltu
 • Trefnu apwyntiad ichi gael Asesiad o Anghenion Astudio
 • Os credwch efallai fod gennych wahaniaeth dysgu gallwn drefnu apwyntiad ichi gael sesiwn sgrinio anffurfiol neu’ch helpu i ddod o hyd i Seicolegydd Addysg i gael asesiad mwy ffurfiol

Cyngor a Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Mae’r Gwasanaeth Cyngor a Gwybodaeth i Fyfyrwyr yn cynnig gwybodaeth, cyngor, cymorth a gwasanaethau cyfeirio ar amryw helaeth o faterion. Er enghraifft gallwn:

 • Rhoi clust i wrando ar unrhyw bryder neu ofid a’ch cyfeirio at wasanaethau arbenigol yn y Brifysgol a thu hwnt
 • Rhoi cyngor ar reoli eich arian
 • Gwneud yn siŵr eich bod yn cael y cyllid cywir
 • Eich helpu i lenwi ffurflenni cais ar gyfer gwahanol fathau o gyllid myfyrwyr
 • Rhoi gwybodaeth ichi am reolau a rheoliadau’r Brifysgol gan gynnwys rheoliadau academaidd neu reolau ynglŷn ag aflonyddu
 • Eich helpu i wneud cais am fisa
 • Rhoi cyngor ichi ynglŷn â rhoi’r gorau i gwrs neu newid cwrs
 • Rhoi cyngor ichi ar yr hyn y dylech ei wneud os bydd amgylchiadau annisgwyl yn effeithio ar eich astudiaethau
 • Rhoi cyngor ichi ar yr amryw weithgareddau sydd ar gael yn y neuaddau preswyl yn ystod yr Wythnos Groeso
 • Rhoi cyngor ichi ar yr amryw weithgareddau sydd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol

Os nad ydych yn siŵr ymhle y cewch gyngor neu gymorth, cysylltwch â ni. Does dim byd sy’n rhy fawr, yn rhy fach nac yn rhy wirion. Mae ein gwasanaeth yn gyfrinachol, ni fydd yn eich beirniadu ac mae’n rhad ac am ddim. Mae gennym wasanaeth galw-i-mewn bob dydd rhwng Dydd Llyn - Dydd Iau, 9 - 4:30, Dydd Gwener, 9 – 4. Gallwch hefyd drefnu apwyntiad i weld Ymgynghorydd drwy gysylltu â’r Ddesg Croesawu Myfyrwyr.