Cyflogadwyedd

Mae treulio amser yn y Brifysgol yn gyfle perffaith i chi i feithrin ystod eang iawn o brofiadau, sgiliau a galluoedd a fydd yn amhrisiadwy i chi yn y dyfodol. Swyddogaeth y Gwasanaeth Gyrfaoedd yw rhoi’r gallu a’r grym i chi i wneud y gorau o’r cyfleoedd hyn.

Rydym yn cynnig sesiynau rhagflas, lleoliadau gwaith, cyflwyniadau, gweithdai, cyfleoedd ar y campws, ffynonellau gwybodaeth, cyfarfodydd un-ag-un, dewisiadau gwirfoddoli, digwyddiadau o dan arweiniad cyflogwyr a llawer mwy drwy gydol y flwyddyn.

Mae ffigurau newydd sydd wedi’u cyhoeddi gan yr Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yn dangos bod y nifer o raddedigion Prifysgol Aberystwyth sydd mewn gwaith neu’n dilyn astudiaethau pellach wedi gwella dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dangosodd ffigurau 2017, oedd 3% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol, fod 95.4% o fyfyrwyr gradd gyntaf llawn amser naill ai mewn gwaith neu’n dilyn astudiaethau pellach o fewn 6 mis i raddio. Roedd 74.3% o’r myfyrwyr hynny mewn swyddi ar lefel gradd, oedd yn gynnydd o 6% ar y flwyddyn flaenorol.

 

Eich cwrs ac Adran
Cynigir amrywiaeth o ddewisiadau i’n myfyrwyr yn yr adrannau academaidd i ddatblygu eu sgiliau a’u galluoedd ymhellach. Bydd eich adran yn cynnig gweithdai, cyflwyniadau, darlithoedd a gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chyflogwyr.

Eich dyfodol

Rydym yn darparu cymorth i'n myfyrwyr o’r diwrnod cyntaf yn y Brifysgol. Dyma ragflas o'n gwasanaethau:

Galwch heibio
Ymholiadau drwy ebost
Cyfweliadau cynghori
Adnoddau gwybodaeth a chyngor
Digwyddiadau a gweithgareddau gyda chyflogwyr
Gweithdai a sesiynau datblygu sgiliau

Cyfleoedd i Raddedigion
Mae cyflogwyr, cyrff, sefydliadau ac unigolion yn ymweld â’r Campws yn aml i gynnig cyngor, dealltwriaeth, syniadau a swyddi i’n myfyrwyr. Dyma rai o’r cyflogwyr sy’n bartneriaid i ni: 

Oracle, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Admiral, QinetiQ, Sefydliad Charteris, y Gwasanaeth Sifil, ACCA, Network Rail, IBM, Enterprise Rent-A-Car, Teach English in China, Heddlu Llundain, Yswiriant Endsleigh.

Mae cymorth hefyd ar gael i’r rhai sy’n awyddus i sefydlu eu busnes eu hunain.

Profiad Gwaith

Gall ein tîm Gyrfaoedd helpu i ddod o hyd i brofiad gwaith i’n myfyrwyr.

Cyfnodau rhagflas a chysgodi – rhowch gynnig arni gyntaf!
Swyddi dros dro yn lleol
Dewisiadau posib am waith ar y Campws
Cyfleoedd ymchwil
Lleoliadau gwaith yn yr haf
Interniaethau
Cynllun Blwyddyn mewn Gwaith
Blwyddyn Astudio Dramor
Cynlluniau Cyfnewid Rhyngwladol
Erasmus
Cyflogaeth i raddedigion

AberYmlaen

Bethyw AberYmlaen?

Mae AberYmlaen yn cynnwys amrywiaeth o fentrau cyflogadwyedd a gynlluniwyd i helpu ein myfyrwyr a’n graddedigion diweddar i gael profiad gwaith perthnasol a defnyddiol. Mae ein cynlluniau’n galluogi cyfranogwyr i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, trosglwyddadwy ac mae’n cefnogi cydnabyddiaeth y sgiliau hyn er mwyn i’r cyfranogwyr deimlo’n fwy hyderus wrth gamu i’r farchnad swyddi ar ôl graddio. Rydym yn darparu nifer o leoliadau sy’n rhoi cyfle gwerthfawr i gymryd rhan mewn profiad gwaith ystyrlon.  

Yr hyn a gynigiwn...

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig tri chynllun gwahanol i fyfyrwyr a graddedigion diweddar o Brifysgol Aberystwyth.  

Mae Cynllun Haf AberYmlaen yn agored i israddedigion presennol yr ail a’r drydedd flwyddyn i ymgymryd â phrofiad gwaith amser-llawn, cyflogedig ledled y Brifysgol. Mae’r lleoliadau haf yn cynnig rhagflas o amgylchedd gwaith proffesiynol a all eich helpu i ddatblygu gwybodaeth yn y gweithle a chynyddu eich hyder wrth ddod o hyd i gyfleoedd am waith yn y dyfodol.   

Mae Cynllun Graddedigion AberYmlaen yn caniatáu i’n hisraddedigion diweddar ddychwelyd, rai misoedd ar ôl graddio, i ymgymryd â phrofiad gwaith cyflogedig ar gampysau’r Brifysgol. Mae’r lleoliadau hyn yn ddelfrydol i’r graddedigion hynny sy’n ddi-waith neu heb ddigon o waith ers graddio. Mae’r graddedigion yn mynychu cyfres o weithdai i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu helpu i lwyddo mewn marchnad swyddi gystadleuol ar ôl i chi raddio.

Mae Cynllun Interniaeth AberYmlaen yn rhoi cyfle amhrisiadwy i israddedigion diweddar ymgymryd ag interniaeth gyflogedig a fydd yn eich cyflwyno i fyd heriol a chyffrous y sector Addysg Uwch. Mae cyfleoedd ar gael o fewn nifer o ddisgyblaethau yn y Brifysgol ac mae’r lleoliadau hyn yn ddelfrydol i raddedigion uchelgeisiol a thalentog sydd eisiau cymryd y camau cyntaf er mwyn sicrhau gyrfa lwyddiannus mewn Addysg Uwch.