Pam Mynd i'r Brifysgol?

Profiad sy'n newid eich bywyd yw mynd i'r Brifysgol

 • Astudio'ch hoff bynciau yn fwy manwl

  Yn y Brifysgol cewch lais yn yr hyn rydych yn ei ddysgu ac fe gewch astudio'ch hoff bynciau yn fanwl. Does dim rhaid i chi aros o fewn ffiniau'ch cwrs, hyd yn oed, gallwch gymryd modiwl mewn maes hollol wahanol os hoffech chi.

  Gyda mwy na 300 o gyrsiau Israddedig i ddewis o’u plith a threfn hynod hyblyg, mae Prifysgol Aberystwyth yn caniatáu i chi addasu’ch dysgu at eich anghenion unigol chi. Yma, fe'ch dysgir gan academyddion sydd â diddordeb angerddol yn eu pynciau ac mae'r rhan fwyaf o'n staff dysgu yn ymchwilwyr gweithredol - sy'n sicrhau bod y wybodaeth sy'n bwydo i'ch cyrsiau yn arloesol a chyffrous. Mae dadansoddiad The Times and The Sunday Times Good University Guide 2016 yn rhoi Prifysgol Aberystwyth ar ben y tablau am ragoriaeth dysgu yng Nghymru ac yn y 10fed safle ar draws gwledydd Prydain.

 • Gwella'ch dewisiadau gyrfaol, a'r posibiliadau i ennill cyflogau uwch

  Mae dewis mynd i'r Brifysgol yn benderfyniad mawr, ac efallai y byddwch yn gofyn i chi'ch hun, gyda chymaint o ddewisiadau eraill ar gael, ai dyma'r llwybr cywir i chi?

  Bydd gradd o Brifysgol Aberystwyth yn eich rhoi chi ar y blaen wrth gychwyn eich gyrfa. Y tebyg yw y byddwch yn gwneud cynnydd llawer cyflymach yn eich gyrfa na rhywun sydd heb gael gradd. Ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwn yn darparu'r amgylchedd perffaith er mwyn i chi gael ystod eang iawn o brofiadau a sgiliau a fydd yn hynod werthfawr i chi yn eich gyrfa yn y dyfodol.

  Rydym yn trefnu sesiynau rhagflas ym myd gwaith, lleoliadau gwaith, cyflwyniadau, gweithdai, cyfleoedd ar y campws, adnoddau gwybodaeth, cyfarfodydd, dewisiadau gwirfoddoli, digwyddiadau a gynhelir gan gyflogwyr a llawer mwy i'ch paratoi at eich dyfodol. Dangosodd ffigurau 2017, oedd 3% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol, fod 95.4% o fyfyrwyr gradd gyntaf llawn amser naill ai mewn gwaith neu’n dilyn astudiaethau pellach o fewn 6 mis i raddio. Roedd 74.3% o’r myfyrwyr hynny mewn swyddi ar lefel gradd, oedd yn gynnydd o 6% ar y flwyddyn flaenorol. Cewch ddarllen mwy am ein hymroddiad parhaol o'r campws i'ch gyrfa yma.

  Bydd gradd o Brifysgol Aberystwyth yn eich rhoi chi ar y blaen yn y farchnad swyddi. Ar gyfartaledd, mae graddedigion yn ennill £12,000 y flwyddyn yn fwy na'r rhai sydd heb radd.

  Mae adeiladu eich profiad gwaith a datblygu sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau yn gamau hanfodol yn y daith tuag at sicrhau swydd raddedig. Mae adeiladu eich profiad gwaith a datblygu sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau yn gamau hanfodol yn y daith tuag at sicrhau swydd raddedig AberYmlaen, cyfle i ddysgu a datblyguar gyfer myfyrwyr a graddedigion Prifysgol Aberystwyth!

  Mae'r rhaglen hon yn unigryw, sy'n cyfuno gwaith cyflogedig llawn-amser o fewn adran academaidd neu wasanaeth Prifysgol Aberystwyth, gweithdai datblygiad proffesiynol a chymorth 1: 1.

 • Byw'n annibynnol

  Pan ewch i'r Brifysgol byddwch yn dechrau byw yn annibynnol ac aeddfedu fel unigolyn. Yn ogystal ag astudio a chael gradd, mae bywyd Prifysgol hefyd yn gyfle i fwynhau bywyd myfyriwr a datblygu'ch hyder a'ch annibyniaeth.

  Yn ogystal â chynnig addysg wych, mae Aberystwyth hefyd yn cynnig ansawdd bywyd heb ei ail; cewch gyfle i ymuno â chlybiau a chymdeithasau (mae gennym fwy na 200) ac i fod yn rhan o Undeb y Myfyrwyr; mae hyn oll yn ychwanegu at y profiad. Cewch ddarllen mwy am y bywyd myfyrwyr anhygoel sydd ar gael ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 • Ymuno â'n cymuned

  I'r rhan fwyaf o fyfyrwyr, dyma'r profiad cyntaf o gwrdd â chyd-fyfyrwyr mewn darlithoedd a seminarau, o fyw mewn neuadd breswyl neu rannu tŷ, ac mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud ffrindiau am oes. Yn Aberystwyth byddwch yn rhan o dref brifysgol fywiog a byrlymus sy'n llawn o fyfyrwyr o bedwar ban byd yn creu cymuned amlddiwylliannol eangfrydig.

  Mae ymdeimlad balch o gymuned yma yn 'Aber'. Mae croeso cynnes i bawb yn y rhan unigryw hon o'r byd. Yn ddiweddar cyhoeddwyd mai Aberystwyth yw un o'r lleoedd mwyaf diogel i astudio ynddo yng ngwledydd Prydain, a'r un mwyaf diogel oll yng Nghymru gan arolwg Complete University Guide 2016.

  Mae'r ymdeimlad o gymuned a geir yn y dref hefyd yn estyn i'r Brifysgol, lle mae perthynas unigryw rhwng y myfyrwyr a'r staff, ac mae'r staff dysgu yn ymfalchïo yn eu polisi drws agored.

  Mae'n wir bod Aber mewn rhan wirioneddol brydferth o'r byd, a'i bod ymhlith y lleoedd mwyaf diogel ym Mhrydain i astudio ynddo, ond yr hyn sy'n gwneud Prifysgol Aberystwyth yn wirioneddol arbennig yw'r myfyrwyr a’r gymuned.