Rhwydweithiau a Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Staff

Mae gan Brifysgol Aberystwyth amrywiaeth o hyrwyddwyr ac mae’n ymwneud â nifer o rwydweithiau mewnol ac allanol sy’n helpu i ymgynghori, hyrwyddo a rhannu ymarfer da ar ystod o feysydd cydraddoldeb ac amrywiaeth. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Ruth Fowler ar ruf@aber.ac.uk  neu 8424.

 

AU Equality Champions - Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Aberystwyth – Lansiwyd rhwydwaith staff o Hyrwyddwyr Cydraddoldeb ym mis Awst 2011 i hyrwyddo ymhellach gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ehangach ar draws PA. Lladmeryddion cydraddoldeb yw’r hyrwyddwyr a’u nod yw codi ymwybyddiaeth o egwyddorion cydraddoldeb drwy’r Brifysgol gyfan.

 

Siarter/Hyrwyddwr Athena SWAN – Ym mis Mai 2011 daeth PA yn aelod o Siarter Athena SWAN sy’n cydnabod ac yn dathlu ymarfer cyflogi da i fenywod sy’n gweithio ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg mewn addysg uwch ac ymchwil.  Dr. Kate Bullen (kab@aber.ac.uk), Pennaeth yr Adran Seicoleg yw ein Hyrwyddwr enwebedig.

 

Hyrwyddwyr Stonewall Cymru Ym mis Gorffennaf 2011 ymunodd PA â Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall Cymru ‘fforwm ymarfer da Prydain ar gyfer tueddfryd rhywiol lle gall cyflogwyr weithio gyda Stonewall, a gyda’i gilydd, i hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle’

 

 

Rhwydweithiau - Mewnol:

Rhwydwaith Hyrwyddwyr Cydraddoldeb  (dwywaith y semester)

Mae ein rhwydwaith staff o Hyrwyddwyr Cydraddoldeb yn chwarae rhan hanfodol yn sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu hyrwyddo ledled y Brifysgol. 

Cysylltwch ag Olymbia ar opp@aber.ac.uk am ragor o fanylion.

Rhwydwaith Staff LGB&T Aber (unwaith y semester)

Sefydlwyd y Rhwydwaith i ganiatáu i staff  LGB&T gymdeithasu, rhwydweithio, trafod materion proffesiynol perthnasol a mwynhau digwyddiadau megis dangosiadau ffilm a grwpiau darllen.

Cysylltwch â Tasha ar nla@aber.ac.uk am ragor o fanylion.

Fforwm Hygyrchedd (unwaith y semester)

Mae’r Fforwm Hygyrchedd yn trafod ac yn hyrwyddo cydraddoldeb anabledd ac yn ymgysylltu / ymgynghori â staff a myfyrwyr ar gymorth, problemau a mentrau anabledd . Anogir staff a myfyrwyr ag anableddau i gymryd rhan yn y fforwm. 

Cysylltwch â Pauline ar puw@aber.ac.uk am ragor o fanylion.

Cydlynwyr Anabledd(unwaith y mis)

Mae ein rhwydwaith o Gydlynwyr Anabledd sydd wedi’u lleoli ym mhob adran yn trafod amrywiol faterion anabledd, mentrau ac yn rhannu ymarfer da ar gymorth anabledd.

Cysylltwch â Pauline ar puw@aber.ac.uk am ragor o fanylion.

 

Bord Gron y Merched(unwaith y semester)

Mae Bord Gron y Merched yn cyfarfod unwaith y semester i drafod a hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau ac ymgysylltu â staff ar gymorth, problemau a mentrau rhywedd, e.e. Athena Swan, Cyflog Cyfartal a mentora.

Cysylltwch ag Olymbia ar opp@aber.ac.uk am ragor o fanylion.

Rhwydweithiau - Allanol:

Grŵp Cydraddoldeb a Hyder Ceredigion  (Chwarterol)

Mae’r grŵp hwn, a drefnir gan Heddlu Dyfed-Powys a’i fynychu gan gynrychiolwyr amrywiol y gymuned, e.e. ymgyrchwyr anabledd, cynrychiolwyr LGB&T, Age Concern, cefnogi dioddefwyr. Mae’r grŵp hwn, yn trafod materion cydraddoldeb lleol ac ystadegau ynghylch troseddau yn erbyn grwpiau lleiafrifol. 

Uned Herio Cydraddoldeb Grŵp Cyswllt yr Iaith Gymraeg (Chwarterol)

Mae’r grŵp hwn, a drefnir gan Heddlu Dyfed-Powys a’i fynychu gan gynrychiolwyr amrywiol y gymuned, e.e. ymgyrchwyr anabledd, cynrychiolwyr LGB&T, Age Concern, cefnogi dioddefwyr. Mae’r grŵp hwn, yn trafod materion cydraddoldeb lleol ac ystadegau ynghylch troseddau yn erbyn grwpiau lleiafrifol. 

Y Comisiwn Cydraddoldeb A Hawliau Dynol   Cyfnewid Cydraddoldeb (Cymru ) (Chwarterol)

Mae’r Rhwydwaith Cyfnewid Cydraddoldeb yn hyrwyddo cyfnewid ymarfer cyflogi effeithiol ac arloesol i gyflogwyr, hyfforddwyr ac ymgynghorwyr sy’n ymrwymo i gyflawni cydraddoldeb yn y gweithle. Mae aelodaeth o’r rhwydwaith yn cynnwys digwyddiadau rheolaidd ledled Cymru ar faterion cydraddoldeb allweddol, datblygu arweinyddiaeth i hyrwyddo cydraddoldeb, ffurfio partneriaethau effeithiol i gyflawni’r newid, cynhadledd Flynyddol a chyfleoedd i rwydweithio.

Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Aberystwyth

 Mae'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Cydraddoldeb yn cyfarfod 6 gwaith y flwyddyn i drafod materion cyfredol ac arferion gorau, yn ogystal â lledaenu gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant yn y Brifysgol. Gall ddod o hyd (YMA) i ddisgrifiad y Swydd Wirfoddol hon ac enwir yr unigolion sydd yn rhan o'r rhwydwaith isod. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflawni un o'r swyddi gwag a ddangosir - neu os ydych o ardal na restri'r, cysylltwch â Dr Debra Croft, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb ar equstaff@aber.ac.uk i'w drafod. Gofynnwn i bob Hyrwyddwyr mynychu 4 o'r 6 cyfarfod ac i sicrhau eu bod yn gysylltiedig i ateb ymholiadau ac i gyfeirio staff a myfyrwyr i'r man priodol ar draws y Brifysgol.

Athrofa / Adrannau Gwasanaethau Proffesiynol Hyrwyddwr Adran / Maes Cyswllt 
Celfyddydau a'r Dyniaeth  
Philip Garrett Ysgol Gelf pjg@aber.ac.uk 
GWAG Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu  
Elizabeth Jacobs Saesneg, Ysgrifennu Creadigol, Ieithoedd elj@aber.ac.uk
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig 
Kerrie Farrar Campws Gogerddan  kkf@aber.ac.uk 
GWAG Campws Penglais  
Busnes a'r Gyfraith 
Nerys Fuller-Love  Ysgol Busnes nnf@aber.ac.uk 
GWAG Ysgol y Gyfraith  
DARO
Eva de Visscher   evd@aber.ac.uk
Datblygu Ystadau/Gwasanaethau Campws  
GWAG  Llety  
GWAG Gwasanaethau Campws  
GWAG Datblygu Ystadau  
Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg
Tris Irvine-Fynn  Daearyddiaeth tdi@aber.ac.uk 
GWAG    
Adnoddau Dynol
Ruth Fowler  Adnoddau Dynol/Iaith Gymraeg ruf@aber.ac.uk 
Gwasanaethau Gwybodaeth 
Kate Wright  E-ddysgu kaw@aber.ac.uk 
Suzy Shipman Tim y We  sfs@aber.ac.uk 
Mathematig, Ffiseg a Chyfrifiadureg  
Balazs Pinter  Ffiseg bap@aber.ac.uk 
Annie Shaw Cyfrifiadureg ais@aber.ac.uk 
Eleri Pryse  Ffiseg/Cyfrwng Cymraeg sep@aber.ac.uk 
Kim Kenobi Mathemateg kik10@aber.ac.uk 
Meinir Davies AMFfCh met@aber.ac.uk
Cynllunio a Llywodraethiant
Sarah Taylor  Cynllunio a Llywodraethiant srt@aber.ac.uk 
Datblygu Proffesiynol 
Debra Croft  Canolfan Ehangu Cyfranogiad, Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol dec@aber.ac.uk 
Jo Hiatt Gwasanaeth Gyrfaoedd jeb@aber.ac.uk
Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus ac Swyddfa Academaidd a Chofnodion
GWAG    
GWAG    
Ymchwil, Busnes ac Arloesi
Jenny Deauville  Ymchwil, Busnes ac Arloesi jfj@aber.ac.uk 
Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr
John Harrington  Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr jph@aber.ac.uk 
 Undeb Llafur
Joanne Walker    jnw@aber.ac.uk 
Swyddfa'r Is-Ganghellor
Rebecca Davies  Dirprwy Is-Ganghellor sy'n gyfrifol am Cydraddoldeb