Rhwydweithiau a Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Staff

Mae gan Brifysgol Aberystwyth amrywiaeth o hyrwyddwyr ac mae’n ymwneud â nifer o rwydweithiau mewnol ac allanol sy’n helpu i ymgynghori, hyrwyddo a rhannu ymarfer da ar ystod o feysydd cydraddoldeb ac amrywiaeth. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Ruth Fowler ar ruf@aber.ac.uk  neu 8424.

 

AU Equality Champions - Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Aberystwyth – Lansiwyd rhwydwaith staff o Hyrwyddwyr Cydraddoldeb ym mis Awst 2011 i hyrwyddo ymhellach gydraddoldeb ac amrywiaeth yn ehangach ar draws PA. Lladmeryddion cydraddoldeb yw’r hyrwyddwyr a’u nod yw codi ymwybyddiaeth o egwyddorion cydraddoldeb drwy’r Brifysgol gyfan.

 

Siarter/Hyrwyddwr Athena SWAN – Ym mis Mai 2011 daeth PA yn aelod o Siarter Athena SWAN sy’n cydnabod ac yn dathlu ymarfer cyflogi da i fenywod sy’n gweithio ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg mewn addysg uwch ac ymchwil.  Dr. Kate Bullen (kab@aber.ac.uk), Pennaeth yr Adran Seicoleg yw ein Hyrwyddwr enwebedig.

 

Hyrwyddwyr Stonewall Cymru Ym mis Gorffennaf 2011 ymunodd PA â Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall Cymru ‘fforwm ymarfer da Prydain ar gyfer tueddfryd rhywiol lle gall cyflogwyr weithio gyda Stonewall, a gyda’i gilydd, i hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle’

 

 

Rhwydweithiau - Mewnol:

Rhwydwaith Hyrwyddwyr Cydraddoldeb  (dwywaith y semester)

Mae ein rhwydwaith staff o Hyrwyddwyr Cydraddoldeb yn chwarae rhan hanfodol yn sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu hyrwyddo ledled y Brifysgol. 

Cysylltwch ag Olymbia ar opp@aber.ac.uk am ragor o fanylion.

Rhwydwaith Staff LGB&T Aber (unwaith y semester)

Sefydlwyd y Rhwydwaith i ganiatáu i staff  LGB&T gymdeithasu, rhwydweithio, trafod materion proffesiynol perthnasol a mwynhau digwyddiadau megis dangosiadau ffilm a grwpiau darllen.

Cysylltwch â Tasha ar nla@aber.ac.uk am ragor o fanylion.

Fforwm Hygyrchedd (unwaith y semester)

Mae’r Fforwm Hygyrchedd yn trafod ac yn hyrwyddo cydraddoldeb anabledd ac yn ymgysylltu / ymgynghori â staff a myfyrwyr ar gymorth, problemau a mentrau anabledd . Anogir staff a myfyrwyr ag anableddau i gymryd rhan yn y fforwm. 

Cysylltwch â Pauline ar puw@aber.ac.uk am ragor o fanylion.

Cydlynwyr Anabledd(unwaith y mis)

Mae ein rhwydwaith o Gydlynwyr Anabledd sydd wedi’u lleoli ym mhob adran yn trafod amrywiol faterion anabledd, mentrau ac yn rhannu ymarfer da ar gymorth anabledd.

Cysylltwch â Pauline ar puw@aber.ac.uk am ragor o fanylion.

 

Bord Gron y Merched(unwaith y semester)

Mae Bord Gron y Merched yn cyfarfod unwaith y semester i drafod a hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau ac ymgysylltu â staff ar gymorth, problemau a mentrau rhywedd, e.e. Athena Swan, Cyflog Cyfartal a mentora.

Cysylltwch ag Olymbia ar opp@aber.ac.uk am ragor o fanylion.

Rhwydweithiau - Allanol:

Grŵp Cydraddoldeb a Hyder Ceredigion  (Chwarterol)

Mae’r grŵp hwn, a drefnir gan Heddlu Dyfed-Powys a’i fynychu gan gynrychiolwyr amrywiol y gymuned, e.e. ymgyrchwyr anabledd, cynrychiolwyr LGB&T, Age Concern, cefnogi dioddefwyr. Mae’r grŵp hwn, yn trafod materion cydraddoldeb lleol ac ystadegau ynghylch troseddau yn erbyn grwpiau lleiafrifol. 

Uned Herio Cydraddoldeb Grŵp Cyswllt yr Iaith Gymraeg (Chwarterol)

Mae’r grŵp hwn, a drefnir gan Heddlu Dyfed-Powys a’i fynychu gan gynrychiolwyr amrywiol y gymuned, e.e. ymgyrchwyr anabledd, cynrychiolwyr LGB&T, Age Concern, cefnogi dioddefwyr. Mae’r grŵp hwn, yn trafod materion cydraddoldeb lleol ac ystadegau ynghylch troseddau yn erbyn grwpiau lleiafrifol. 

Y Comisiwn Cydraddoldeb A Hawliau Dynol   Cyfnewid Cydraddoldeb (Cymru ) (Chwarterol)

Mae’r Rhwydwaith Cyfnewid Cydraddoldeb yn hyrwyddo cyfnewid ymarfer cyflogi effeithiol ac arloesol i gyflogwyr, hyfforddwyr ac ymgynghorwyr sy’n ymrwymo i gyflawni cydraddoldeb yn y gweithle. Mae aelodaeth o’r rhwydwaith yn cynnwys digwyddiadau rheolaidd ledled Cymru ar faterion cydraddoldeb allweddol, datblygu arweinyddiaeth i hyrwyddo cydraddoldeb, ffurfio partneriaethau effeithiol i gyflawni’r newid, cynhadledd Flynyddol a chyfleoedd i rwydweithio.

Hyrwyddwyr Cydraddoldeb Aberystwyth

 Mae'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Cydraddoldeb yn cyfarfod 6 gwaith y flwyddyn i drafod materion cyfredol ac arferion gorau, yn ogystal â lledaenu gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant yn y Brifysgol. Gall ddod o hyd (YMA) i ddisgrifiad y Swydd Wirfoddol hon ac enwir yr unigolion sydd yn rhan o'r rhwydwaith isod. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflawni un o'r swyddi gwag a ddangosir - neu os ydych o ardal na restri'r, cysylltwch â Ruth Fowler, Swyddog Cyfathrebu a Chydraddoldeb  ar ruf@aber.ac.uk i'w drafod. Gofynnwn i bob Hyrwyddwyr mynychu 4 o'r 6 cyfarfod ac i sicrhau eu bod yn gysylltiedig i ateb ymholiadau ac i gyfeirio staff a myfyrwyr i'r man priodol ar draws y Brifysgol.

Enw 

Adran 

E-Bost

Ruth Fowler Adnoddau Dynol ruf@aber.ac.uk 
Rebecca Kularatne Adnoddau Dynol rlk@aber.ac.uk
Claire Risley Aelod o'r Undeb clr25@aber.ac.uk 
Bev Jones IBERS bvj@aber.ac.uk
Megan Talbot Y Gyfraith met15@aber.ac.uk
Kylie Evans Marchnata a denu myfyrwyr kyh@aber.ac.uk 
John Gough IMPACS jug@aber.ac.uk 
Nia Edwards Behi Canolfan Y Celfyddydau nie@aber.ac.uk 
Alison Salter Undeb Y Myfyrwyr als@aber.ac.uk 
Meinir Davies IMPACS met@aber.ac.uk 
Suzy Shipman IS sfs@aber.ac.uk
Marie Neal Ymchwil man15@aber.ac.uk
Nerys Fuller-Love IBL nnf@aber.ac.uk
Sarah Taylor Swyddfa Cynllunio srt@aber.ac.uk
Philip John Garratt Ysgol Gelf pjg@aber.ac.uk
Tristam Irvine-Fynn Daeryddiaeth tdi@aber.ac.uk
Joanne Hiatt Gyrfaoedd jeb@aber.ac.uk
Kate Wright IS kaw@aber.ac.uk
Debra Croft CWPSI dec@aber.ac.uk
Angharad Shaw IMPACS ais@aber.ac.uk
Balazs Pinter IMPACS bap@aber.ac.uk
Iona Wyn Holloway Campus Services iih@aber.ac.uk
John Harrington Cymorth Myfyrwyr oih@aber.ac.uk
Eva De Visscher DARO evd@aber.ac.uk