Bioamrywiaeth

Bioamrywiaeth yn Aberystwyth

Mae bioamrywiaeth hyfryd yn Aberystwyth, o’r llamidyddion ym Môr Iwerddon i’r barcudiaid yn yr awyr, ac mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gynnal ein hamrywiaeth naturiol. Mae’r Brifysgol wedi ymgymryd â llawer o arolygon tir o gwmpas Aberystwyth er mwyn deall ein planhigion a’n hanifeiliaid lleol. Er enghraifft, ymgymerwyd ag ymchwil gan    Natalie Waller o IBERS yn 2007: The Biodiversity of the University of Wales Aberystwyth, with Recommendations for Improvement. Mae’r gwaith hwn ar gael i ymgynghori ag ef yn Llyfrgell Hugh Owen. Ar ben hynny, yn 2009 gwnaed arolwg cyflawn o goed Penglais gan  Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, wedi ei drefnu gan Adran Ystadau Prifysgol Aberystwyth. Bydd y wybodaeth hon yn helpu i roi arweiniad i strategaethau datblygu’r Ystad yn y dyfodol. Fe’i defnyddir hefyd i amlygu mannau o ddiddordeb mewn rhwydwaith o lwybrau sy’n cael ei datblygu ar gyfer y campws. Y llynedd hefyd trefnodd IBERS ddiwrnod  'Bioblitz', marathon wyddonol 24 awr gyffrous i adnabod a chatalogio cymaint ag oedd modd o amrywogaethau o rywogaethau byw. Llwyddodd y tîm i gofnodi 2,407 o rywogaethau! Mae Aberystwyth yn ymgymryd hefyd â llawer o ymchwil academaidd seiliedig ar fioamrywiaeth yn yr Adrannau IBERS ac ADGD.

Ymwneud â Bioamrywiaeth

Mae digonedd o gyfleoedd i ymwneud â bioamrywiaeth yn Aberystwyth boed chi’n fyfyrwiwr, yn aelod o’r staff, neu ddim yn un o’r naill na’r llall! Os ydych chi’n fyfyriwr gallwch ystyried ymuno â Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth neu Gymdeithasau Gofal yr Arfordir Aberystwyth. Os ydych chi’n aelod o’r staff, edrychwch am y rhandir campws a’r Ymgyrch Effaith Gwyrdd 2014/15 lle ceir digonedd o gyfleoedd gwych i wneud eich gofod swyddfa yn fwy cynaliadwy ac i gefnogi bioamrywiaeth leol! Ar hyd a lled Ceredigion mae llwythi o bethau i’w gwneud a lleoedd i ymweld â hwy a fydd o gymorth i fioamrywiaeth! Yn ogystal â cherdded ar hyd llwybrau campws Aberystwyth a mwynhau eu llecynnau gwyrdd, mae Nant Yr Arian, gwarchodfa ecolegol a roddodd yr hwb gychwynnol i adferiad y barcut yn yr ardal, Dyffryn Dyfi, rhanbarth biosffer glodfawr a gymeradwyir gan UNESCO ac  Arfordir Ceredigion  sy’n gartref i Ddolffiniaid Trwynbwl, Llamhidyddion Harbwr a Morloi Llwydion yr Iwerydd.  Mae Cyngor Ceredigion wedi cynhyrchu taflenni gwybodaeth am lawer agwedd ar fywyd gwyllt lleol a bioamrywiaeth yng Ngheredigion trowch atynt am ragor o wybodaeth!