Addysg Cynaliadwyedd

Addysg ac Ymchwil Datblygiad Cynaladwy Aberystwyth 

Addysg yw’r cyfrwng drwy’r hwn y gellir cyflawni datblygiad cynaladwy. Mae’ngalluogi pobl i ddatblygu’r wybodaeth, gwerthoedd a sgiliau i gymryd rhan mewn penderfyniadau am y ffordd rydyn ni’n gwneud pethau, yn unigol ac ar y cyd, yn lleol ac yn fyd-eang, a fydd yn gwella ansawdd bywyd nawr heb niweidio’r blaned ar gyfer y dyfodol . Nid yw Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaladwy yn bwnc ynddo’i hun, ond yn ddull addysgol holistig. Gan gydnabod hyn, mae integreiddio cynaladwyedd gydag  Addysg yn un o brif amcanion Aberystwyth yn y Cynllun Strategol hyd 2017. Mae amryw o ddatblygiadau polisi cenedlaethol a rhyngwladol hefyd wedi ychwanegu at ymrwymiad Aberystwyth i addysg gynaladwy, gan gryfhau’r achos o’i blaid.

Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaladwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Cynllun yw Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaladwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang  (ADCDF) a gaiff ei redeg gan Lywodraeth Cymru ac sy’n ceisio rhoi i ddysgwyr, ar bob safon o addysg, ddealltwriaeth o effaith eu dewisiadau ar bobl eraill, yr economi a’r amgylchfyd. Mae ADCDF yn anelu at herio dysgwyr er mwyn gweld sut y gallant gyfrannu i fywyd pobl eraill. Mae’n cael ei brif ffrydio drwy bob sefydliad addysg uwch a’i wneud yn rhan annatod o ystod eang o bynciau.

Degawd y Cenhedloedd Unedig o Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaladwy (2005-2014)

Mae Degawd y Cenhedloedd Unedig o Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaladwy (pdf) a lansiwyd yn 2005,  yn golygu cynnwys materion datblygu cynaladwy allweddol yn rhan o addysgu a dysgu; er enghraifft, newid hinsawdd,  lleihau risg trychineb, bioamrywiaeth, lleihau tlodi, a defnydd cynaladwy. Mae hefyd yn gofyn am ddulliau addysgu a dysgu cyfranogol sy’n symbylu a rhoi grym i ddysgwyr i newid eu hymddygiad ac i weithredu tuag at ddatblygiad cynaladwy. O ganlyniad mae Addysg ar Gyfer Cynaladwyedd yn hyrwyddo cymwyseddau megis meddwl yn feirniadol, dychmygu senarios y dyfodol a gwneud penderfyniadau mewn modd cydweithrediadol.  Mae Aberystwyth wedi cymryd y syniadau hyn i ystyriaeth wrth ddatblygu ei strategaethau addysg ac addysgu cynaladwy ei hun.

Ymchwil Cynaladwyaeth yn Aberystwyth

Mae Aberystwyth hefyd yn ymgymryd ag ymchwil byd enwog i faterion amgylcheddol a chynaladwyedd, o wyddorau anifeiliaid a microbau, effaith amgylcheddol, themâu ymchwil allweddol amrywiaeth genomau a chynlluniau mentrau amgylcheddol yn yr adran IBERS, i rewlifeg, newid amgylcheddol, hydroleg a dynameg afonydd, y Ddaear ac arsylliad ecoleg, ymchwil cymdeithas a’r amgylchedd yn yr adran ADGD.