Cymerwch Ran!

Cymerwch ran gyda Chynaladwyaeth yn Aberystwyth!

Ymrwymiad allweddol yn ein polisïau yw darparu cyfleoedd i bawb ymwneud â Chynaladwyaeth. Mae yna rywbeth ar gyfer pawb, gan eich cynnwys chi, gyda sawl ffordd wahanol i gymryd rhan. Os ydych chi eisiau gwirfoddoli am ychydig bach o amser, neu ymroddi’n llwyr, mae’n sicr y bydd gennyn ni rywbeth i chi!

Yn achos myfyrwyr, gall hyn eich helpu i lenwi eich CV, i sicrhau sgiliau allgyrsiol ac i wella eich cyflogadwyedd yn gyffredinol.Yn achos staff, gallwch feistroli sgiliau newydd, cwrdd â phobl o gyffelyb fryd, a chymryd rhan uniongyrchol i wella perfformiad amgylcheddol y Brifysgol yn gyffredinol drwy brosiectau megis Effaith Gwyrdd. Ond yn bennaf oll, mae’n gyfle i gael tipyn o hwyl!  

Mae llawer o ffyrdd i chi ymwneud â chynaladwyedd yn Aberystwyth. Mae lefel eich ymwneud i fyny i chi yn gyfan gwbl. Mae’r prif ffyrdd y gallwch gyfrannu a chymryd rhan wedi eu nodi isod. Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau a’n cyfleoedd cadwch lygad arnon ni ar Facebook a Twitter!

Effaith Gwyrdd

Cynllun achrediad amgylcheddol yw hwn sy’n anelu at awdurdodi unigolion ledled y campws i ffurfio ‘timau gwyrdd’. Gall y timau hyn fod cyn lleied â dau berson a gallant gynnwys swyddfa, llawr neu adeiladau cyflawn hyd yn oed. Mae pob tîm gwyrdd yn cwblhau llyfr gwaith o weithgareddau amgylcheddol i wella perfformiad eu hardal gwaith wrth anelu at achrediad Efydd, Arian neu Aur.

Cyfleoedd i Wirfoddoli

Mae nifer o ffyrdd i weithio gyda ac i ymrwymo â chynaladwyedd tra’n astudio yn y brifysgol. Mae’r cynllun Effaith Gwyrdd yn cynnig cyfleoedd i staff a myfyrwyr mewn rheoli prosiect ac archwilio amgylcheddol, a gall pobl sydd â diddordeb gysylltu drwy e-bost â  sustainability@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth. Gall myfyrwyr hefyd gymryd rhan yn ymgyrchoedd Byw’n Wyrddach UCM (Myfyrwyr yn Diffodd, Diffodd Popeth ac Effaith Gwyrdd), sy’n ceisio gwneud campws a neuadd breswyl y brifysgol yn fwy cynaladwy; mae llwythi o wahanol bethau y gallwch eu gwneud hyd yn oed yn yr ymgyrch hon, o archwilio ymddygiad i dynnu llun doniol, i arwain tîm llawn o fyfyrwyr o gyffelyb fryd, a byddant i gyd yn edrych yn wych ar eich CV! Cadwch olwg ar ein tudalennau twitter a facebook er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn rydyn ni’n ei wneud a dysgu am gyfleoedd cyffrous ar eich cyfer chi!

Cymdeithasau Cynaladwyaeth

Mae llwythi o gymdeithasau seiliedig ar gynaladwyaeth y gall myfyrwyr ymuno â hwy gan gynnwys Gofal yr Arfordir, GeogSoc, BioSoc, Nature Soc, Food Co-op Soc a mwy! Mae’r grwpiau hyn i gyd yn hyrwyddo eu digwyddiadau ar ein grŵp facebook! Ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr am rest lawn o glybiau.

Canllawiau, cwisiau a dysgu pellach

Rydyn ni wedi darparu llwythi o gwisiau hwyliog a chanllawiau cynaladwyaeth yn ein Hadran Adnoddau (Resources section). Ceir hefyd restr o wefannau llawn gwybodaeth am gynaladwyedd!