Ailgylchu a Gwastraff

Hierarchaeth Gwastraff yn Aberystwyth

Yn  Aberystwyth rydyn ni wedi ymrwymo i leihau ein gwastraff ac i ailddefnyddio neu ailgylchu popeth a allwn. Mae hyn nid yn unig yn cydfynd â’n polisi amgylcheddol, ond dyma’r cwrs gweithredu amgylcheddol cyfrifol i’w ddilyn. Dyma ychydigo bethau rydyn ni wedi eu gwneud i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.

  • Lleihau

    - Mae adrannau academaidd y Brifysgol yn defnyddio cyflwyniadau electronig yn gynyddol ar gyfer gwaith, yn hytrach na chopïau caled ar bapur,  gan leihau ein deunydd o bapur.

    - Mae’r Brifysgol wedi lleihau’r gwastraff a gynhyrchir gan bob sector drwy bwrcasu’n gynaladwy.

  • Ailddefnyddio

    - Mae Aberystwyth yn y broses o gyflwyno 'WARPit', llwyfan sy’n hwyluso trosglwyddo ac ailddefnyddio unrhyw  gyfarpar dianghenraid o’ch adran chi i adran arall, ceir rhagor o fanylion isod!

  • Ailgylchu

    - Mae Aberystwyth yn gwneud defnydd cynyddol o gynlluniau ailgylchu ar gyfer llawer math o wastraff, gan gynnwys papur a  cetris arlliwio.

Astudiaeth Achos Gwastraff Cynaladwy: WARPit

Mae WARPit yn bur debyg i ‘ebay’ neu ‘freecycle’ gan ei fod yn llwyfan i ailddosbarthu nwyddau dros ben neu ddianghenraid yn gyfreithlon.  Yn achos WARPit mae trefnu’r ailddosbarthu yn cael ei wneud drosoch, felly byddwch chi’n llwytho llun o’r hyn sydd gennych, a gall rhywun arall ar y rhwydwaith ei weld a’i hawlio.  Mae llawer o sefydliadau mawr megis prifysgolion yn defnyddio’r rhaglen yn fewnol yn unig er mwyn ailddosbarthu eitemau dros ben rhwng adrannau er mwyn lleihau costau caffael ychwanegol. Ar ben hynny gallwch gael gwared o lawer o eitemau yn hytrach na thalu arian am waredu gwastraff. Gallwch hefyd fod yn rhan o rwydweithiau allanol. Mae WARPit hefyd yn hwyluso cysylltu pobl â’i gilydd ar yr amser priodol ac yn hyrwyddo eitemau ymhellach na dim ond o fewn y brifysgol, os bydd eitem sydd ar eich rhestr chi yn ymddangos ar y farchnad.  Yn ogystal â lleihau allyriadau CO2e o ganlyniad i leihad mewn cludiant a chynhyrchu, mae hefyd yn nodi faint o CO2e rydych chi wedi ei arbed (yn ogystal â llawer o ddangosyddion allweddol eraill). Bydd  WARPit  yn cael ei ddefnyddio yn Aberystwyth yn fuan!

Gwastraff Bwyd

Mae Aberystwyth wedi ymrwymo i leihau’r gwastraff bwyd y mae’n ei gynyrchu, ac o ganlyniad rydyn ni’n cymryd rhan mewn llwyth o ymgyrchoedd lleihau gwastraff bwyd sy’n rhedeg drwy’r flwyddyn. Bydd y manylion diweddaraf yn ymddangos yma!

Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff (allanol)

Gwybodaeth am Reoli eich Gwastraff

Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth am gael gwared o’ch gwastraff eich hun, gwastraff anghyffredin a gwastraff peryglus.