Teithio a Thrafnidiaeth

Teithio a Thrafnidiaeth yn Aberystwyth

Gyda dros 10,000 o fyfyrwyr a staff, mae Aberystwyth yn ymwybodol o’r rôl y gall trafnidiaeth ei chwarae drwy ddylanwadu’n negyddol ar yr amgylchedd. O ganlyniad mae Aberystwyth wedi buddsoddi’n helaeth i wella’r seilwaith leol ar gyfer cerdded a seiclo yn ôl ac ymlaen a rhwng campysau, yn ogystal â lle i gadw beiciau a chyfleusterau i gael cawod (Map Cyfleusterau Rhestl Beiciau). Ar ben hynny, mae’r brifysgol yn gweithio’n agos gyda Mid Wales Travel i ddarparu’r dull rhataf o gludiant cyhoeddus amgylcheddol gyfeillgar lleol (mynnwch eich trwydded bws disgowntiedig yma). Ynglŷn â’n hymrwymiad i barhau’r buddsoddiad hwn, rydyn ni hefyd yn ceisio newid ymddygiadau a chael pobl i ymwneud â materion amgylcheddol, a fydd gobeithio yn annog llai o ddefnyddio ceir a mwy o gerdded a seiclo!

Gallwch ein helpu i bledio achos gwell seilwaith cerdded a seiclo, a hefyd ennill  gwobrau gwych, drwy gwblhau ein harolwg isod!

 

Ymwneud â Theithio Cynaladwy

Mae digonedd o ffyrdd i ymwneud â theithio cynaladwy yn Aberystwyth ar wahân i ddim ond cerdded neu seiclo i’r brifysgol. Mae’r brifysgol yn rhedeg ei chynllun llogi beiciau ei hun i’ch helpu i fynd o gwmpas y campws yn gyflym, yn iach ac yn gynaladwy. Mae’r dref hefyd yn cynnal gŵyl seiclo flynyddol dillad bob dydd anferth gyda digonedd o ddigwyddiadau a chyfleoedd i gymryd rhan ynddynt!  Mae hefyd siop feiciau yn y dref lle gallwch brynu beic neu gael atgyweirio eich beic. Cadwch eich llygaid ar agor yn ogystal am ddigwyddiadau a drefnir gan y tîm cynaladwyedd er mwyn cysylltu pobl â theithio cynaladwy! 

Rhagor o wybodaeth:

Teithio i Aberystwyth

Amserau a gwasanaethau bysiau

Rheseli Beiciau a Chawodydd