Llety

Rydym yn gwarantu lle mewn llety i bob myfyriwr yn eu blwyddyn gyntaf*.

Drwy ddewis byw yn Aberystwyth, byddwch yn dewis byw yn y dref Brifysgol fwyaf diogel yng Nghymru. A ninnau’n gallu cynnig rhywbeth at bob dant ac i gyd-fynd â phob cyllideb, rydym yn hyderus y byddwch yn hapus a diogel yn ein llety.

Mae gennym ddewis o lety penodol ar gyfer siaradwyr Cymraeg a'r rhai sy'n dysgu Cymraeg i fyw gyda'i gilydd.

Ceir ardal benodedig o fewn Pantycelyn-Penbryn a Fferm Penglais lle gellir byw a chymdeithasu drwy’r Gymraeg.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw nodi ar eich ffurflen gais eich bod yn dymuno byw gyda myfyrwyr eraill sy'n siarad Cymraeg.

Mae ein tîm preswylfeydd cyfeillgar ar gael 24 awr y dydd / 7 diwrnod yr wythnos i’ch cefnogi yn eich bywyd academaidd a phreswyl.

Dewch ar un o’n teithiau 360 gradd yn yr adran lety er mwyn cael gwell syniad o’n gwahanol fathau o lety.

Mae’r holl ddewisiadau llety yn agos i’r Brifysgol a’r dref. Bydd ein llety newydd, Fferm Penglais, yn cynnig y llety diweddaraf en-suite wedi’i adeiladu yn unswydd i’n myfyrwyr.

Mae pob llety yn gymuned fyrlymus a’i gymeriad ei hun, sy’n cynnig lle diogel lle gallwch gymdeithasu, astudio ac ymlacio. Mae’r neuaddau’n amrywio yn eu math a’u maint. Mae nifer ohonyn nhw ar y campws ac eraill gerllaw’r campws mewn mannau cyfleus yn agos i ganol y dref i gyd ar gael fel opsiynau i fyfyrwyr blwyddyn cyntaf. Gallwch weld beth sydd gennym ar gael yn Mathau o Lety.

 

Pam byw gyda ni?

  • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i’w dalu
  • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig
  • Mynediad rhyngrwyd gwifredig a di-wifr yn gynwysedig
  • Yswiriant yn gynwysedig (Dim uchafswm gwerth ar eitemau personol o fewn i’r stafell wely/astudio, gan gynnwys difrod damweiniol)
  • Staff yn y Dderbynfa 24/7, llinell gymorth a staff ar batrol i gynorthwyo gyda materion Cynnal a Chadw, Diogelwch a Lles
  • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i’ch llety
  • Adnoddau golchi dillad ar y safle
  • Cefnogaeth gan Dîm Cymorth y Llety sy’n byw yn y neuaddau
  • Lleoliad cyfleus yn agos i’r adnoddau academaidd ac adnoddau’r campws, yn ogystal â chanol y dref
  • Cynlluniau hyblyg ar gael ar gyfer talu ffioedd llety.

Ewch i'n gwefan Llety i gael gwybod mwy am ein llety ar gyfer myfyrwyr newydd a'r mathau o lety sydd ar gael.

* Gwarentir lle mewn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol neu’n cael ei reoli gan y Brifysgol os ydych yn gwneud cais am lety cyn 1 Awst ym mlwyddyn eich derbyn ac os ydych yn ymateb i’ch cynnig llety erbyn y dyddiad cau a roddir yn y Cynnig Llety.