Cynllun Rhagoriaeth Academaidd 2018/19

Mae Cynllun Rhagoriaeth Academaidd 2018/19 y Brifysgol ar gael i fyfyrwyr brwd sy’n gallu dangos eu bod wedi perfformio’n eithriadol yn eu haddysg hyd yma.

Crëwyd y cynllun i gydnabod rhagoriaeth academaidd, ac mae ar gael ar gyfer pob un o’n rhaglenni gradd llawn amser israddedig (Sylfaen, Baglor neu Feistr Integredig).

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Cynllun Rhagoriaeth Academaidd 2018/19, bydd yn rhaid i chi fodloni’r meini prawf isod:

  • Mae’n rhaid i chi fod yn preswylio fel arfer yn y Deyrnas Unedig neu yn yr Undeb Ewropeaidd
  • Mae’n rhaid i chi wneud cais i astudio ar ein campws yn y DU yn Aberystwyth
  • Mae’n rhaid i chi gyflwyno eich cais drwy UCAS erbyn 15 Ionawr 2018 fan bellaf
  • Mae’n rhaid fod gennych o leiaf bum TGAU Gradd A neu Radd 8 neu’n uwch ac mae’n rhaid i chi fodloni unrhyw ragofynion TGAU ar gyfer y cwrs rydych yn ymgeisio amdano
  • Mae’n rhaid bod disgwyl i chi gael o leiaf ABB mewn tri chwrs Safon Uwch; neu o leiaf ABB mewn dau gwrs Safon Uwch a Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru, sy’n cynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch; neu o leiaf DDD mewn Diploma BTEC; neu o leiaf 32 pwynt yn y Fagloriaeth Ryngwladol
  • Pan ofynnir am bynciau penodol er mwyn i chi gael eich derbyn i wneud eich gradd, mae’n rhaid i chi hefyd fod yn astudio’r pynciau hynny, er enghraifft, Bioleg Safon Uwch ar gyfer gradd Bioleg.

Mae Cynllun Rhagoriaeth Academaidd 2018/19 ar gael i israddedigion llawn amser sy’n cyflwyno cais ar gyfer mynediad ym mis Medi 2018 yn unig, ac ni fydd ar gael i ymgeiswyr sydd am ohirio’u mynediad. Ni fydd y Cynllun ar gael i fyfyrwyr sy’n gwneud cais ar ôl 15 Ionawr 2018.

Ni allwn wneud cynnig o dan y Cynllun Rhagoriaeth Academaidd i fyfyrwyr sydd â chymwysterau gwahanol i’r rhai a nodir uchod.

Os na chewch eich dewis i gael cynnig o dan y Cynllun Rhagoriaeth Academaidd, rydym yn awyddus iawn serch hynny i’ch gweld yn dod i Aberystwyth. Mae ein Tiwtoriaid Derbyn yn ystyried pob cais yn ofalus ac mae ein cynigion safonol yn adlewyrchu amgylchiadau penodol a gofynion pwnc y cwrs a ddewiswyd gennych, fel y nodir yn ein prosbectws.

Sut mae’r Cynllun Rhagoriaeth Academaidd yn gweithio:
Os ydych yn bodloni’r meini prawf, byddwn yn gwneud cynnig amodol yn y lle cyntaf. Os nodwch Brifysgol Aberystwyth fel "dewis pendant" drwy UCAS erbyn y dyddiad cau priodol*, fe newidiwn eich cynnig yn un diamod. Os byddwch yn penderfynu ar unrhyw adeg yn ystod y cylch ymgeisio eich bod am wrthod cynnig i astudio, ni fydd modd adfer hyn yn nes ymlaen yn y cylch ymgeisio (e.e. yn ystod Clirio).
*Dyddiadau cau ar gyfer ymateb: 2 Mai 2018 os ydych wedi cael pob un o’ch cynigion UCAS erbyn 31 Mawrth 2018 neu 7 Mehefin 2018 os ydych wedi cael pob un o’ch cynigion UCAS erbyn 3 Mai 2018.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd:
Rydym am i bob myfyriwr wneud eu gorau glas i gael y canlyniadau gorau posib yn eu harholiadau. Crëwyd yr Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Academaidd i annog ymgeiswyr i ganolbwyntio ar weddill eu hastudiaethau yn yr ysgol/coleg. Bydd ysgoloriaeth sy’n werth £2,000, yn daladwy ym mlwyddyn gyntaf eich astudiaethau israddedig, i fyfyrwyr sydd wedi cael AAA mewn tri chwrs Safon Uwch; neu D*D*D* mewn Diploma BTEC; neu 36 pwynt yn y Fagloriaeth Ryngwladol. Anogir pob myfyriwr yn y DU a’r UE i ystyried sefyll arholiadau’r Ysgoloriaeth Mynediad. Mae’r ysgoloriaethau’n werth hyd at £2,000 y flwyddyn a chewch ddal un o’r rhain yn ogystal ag Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Academaidd. Mae rhagor o wybodaeth am yr Ysgoloriaethau Mynediad ar gael yma.