Myfyrwyr y DU a'r UE - 2019

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr o wledydd Prydain a’r Undeb Ewropeaidd.

Dyma’r Ysgoloriaethau, Gwobrau a Bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr o wledydd Prydain a’r Undeb Ewropeaidd. Mae ein darpariaeth hael yn golygu y gallwch gyfuno sawl un â’i gilydd i wneud eich pecyn ariannol yn fwy deniadol.

Ysgoloriaethau Mynediad a’r Gwobrau Teilyngdod

Gwerth: hyd at £2,000 y flwyddyn

Mae’r Ysgoloriaethau Mynediad a’r Gwobrau Teilyngdod yn cael eu rhoi ar sail eich perfformiad mewn dau arholiad awr a hanner o hyd, a osodir gan y Brifysgol ac maent ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio unrhyw gynllun gradd. Mae pawb sy’n ennill ysgoloriaeth yn cael cyfle i fyw mewn llety yn y Brifysgol gydol eu hamser fel israddedigion.

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgoloriaethau Mynediad a'n Gwobrau Teilyngdod.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd

* Mae'r gwybodaeth yma yn cywir ar gyfer mynediad yn 2018. 

Gwerth: £2,000 yn y flwyddyn gyntaf

Er mwyn gwobrwyo rhagoriaeth academaidd a gyflawnwyd cyn dechrau yn y Brifysgol, mae’n bleser gennym gynnig Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd gwerth £2,000 yn y flwyddyn gyntaf o astudio i ymgeiswyr o’r DU/UE sy’n rhoi Prifysgol Aberystwyth fel dewis Cadarn drwy UCAS ac sy’n mynd ymlaen i gael:

  • Graddau AAA yn yr arholiadau Safon Uwch*
  • D*D*D* yn y BTEC Diploma Estynedig Lefel 3
  • 36 pwynt yn y Fagloriaeth Genedlaethol

Nid oes raid gwneud cais, bydd y gwobrau’n cael eu clustnodi’n awtomatig i’r myfyrwyr cymwys.

* Mae’n bosibl y derbynnir gradd A yn Niploma Uwch Bagloriaeth Cymru, a fydd yn cynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch, yn lle un o’r graddau Safon Uwch.

Gwobrau Adrannol

Gwerth: Hyd at £500 y flwyddyn

Mae sawl un o’n hadrannau academaidd yn cynnig Gwobrau Adrannol, y gellir eu dal ar yr un pryd â llawer o’n gwobrau eraill. Gallwch gael manylion am sut i wneud cais yn uniongyrchol gan yr adran berthnasol.

Adran Mathemateg
Adran Ffiseg
Adran Cyfrifiadureg

Bwrsariaeth Aberystwyth

Mae Bwrsariaeth Aberystwyth, sy’n cael ei dyfarnu ar sail prawf o fodd, wedi ei thargedu i gynorthwyo ehangu mynediad i addysg uwch, ac rydym yn ymrwymo i roi cyfle cyfartal i bob myfyriwr.  Bydd ymgeiswyr o'r DU a'r UE gydag incwm teuluol o £35,000 neu'n is yn derbyn £500 tuag at eu costau byw.  Gwneir asesiad inwm ar gyfer ymgeiswyr o'r DU gan y corff cyllido myfyrwyr perthnasol yn awtomatig, pan fydd yr ymgeisydd yn ymgeisio am gyllid myfyriwr.  Bydd angen i ymgeiswyr o'r UE (tu allan i'r DU) cwblhau a dychwelyd ffurflen EU18N ar gyfer myfyrwyr newydd, a bydd yn cael ei hanfon atynt gan Dîm Gwasanaethau Cwsmeriaied UE Cyllid Myfyrwyr.

Ysgoloriaethau Astudio trwy'r Gymraeg

Mae 99% o'n graddedigion sydd wedi astudio modiwlau cyfrwng Cymraeg mewn gwaith neu astudiaeth bellach chwe mis wedi iddynt raddio (HESA 2018*). Rydym felly yn falch i gynnig Ysgoloriaethau i annog myfyrwyr i astudio drwy'r Gymraeg.

  • Uwch Ysgoloriaeth - £250 y flwyddyn (am gymryd o leiaf 40 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg bob blwyddyn)
  • Ysgoloriaeth Annog - £100 y flwyddyn (am gymryd hyd at 39 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg bob blwyddyn)

Nid oes rhaid ymgeisio am yr Ysgoloriaethau hyn – bydd y sawl sy'n cofrestru ar fodiwlau cymwys yn derbyn y taliad yn awtomatig.  Bydd manylion y modiwlau cymwys ar gael wrth gofrestru ar ddechrau pob blwyddyn academaidd.

Telerau ac Amodau ar gyfer yr Ysgoloriaeth astudio trwy'r Gymraeg

Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Nod cynllun yr Ysgoloriaeth hon yw cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Tair lefel o ysgoloriaeth sydd, yn dibynnu ar y nifer y credydau sydd ar gael i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg (Ysgoloriaeth William Salesbury, Prif Ysgoloriaethau a’r Ysgoloriaethau Cymhelliant). Mae’r ysgoloriaethau yn amrywio o £1,500 i £5,000.

Gellir dal un o Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar y cyd ag unrhyw ysgoloriaeth neu wobr a gynigir gan Brifysgol Aberystwyth.

Mwy o wybodaeth

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Gwerth: £500 y flwyddyn

Hefyd aelodaeth Platinwm am ddim yng Nghanolfan Chwaraeon y Brifysgol am bob blwyddyn astudio, a gwarant o le mewn llety a weinyddir gan y Brifysgol gydol eich cwrs.

Mae’r Ysgoloriaethau Chwaraeon ar gyfer ymgeiswyr i'r Brifysgol sy’n gallu dangos llwyddiant diweddar ar safon uchel mewn chwaraeon, ac ymroddiad i ddatblygu eu perfformiad yn eu camp tra byddant yn y brifysgol. Gallwch ddal Ysgoloriaeth Chwaraeon tra byddwch yn astudio am unrhyw gwrs amser llawn yn Aberystwyth.

I wneud cais, bydd angen i chi lawrlwytho Ffurflen Gais am Ysgoloriaeth Chwaraeon a’i hanfon atom erbyn 30 Mehefin neu gallwch lenwi'r Ffurflen Ar-lein. Dylech gynnwys cymaint o wybodaeth berthnasol â phosib fel gall y Panel Dyfarnu wneud penderfyniad gwybodus... cofiwch hefyd i gyflwyno geirda gan rywun sy'n gysylltiedig â'ch chwaraeon.

Nodwch: dim ond i ymgeiswyr i'r Brifysgol y mae cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth Chwaraeon yn agored, nid yw myfyrwyr presennol yn gymwys i ymgeisio.

Ysgoloriaeth Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth

Mae’r Ysgoloriaeth hon ar gyfer ymgeiswyr israddedig neu uwchraddedig gwrywaidd o’r DU sy’n gwneud cais i astudio llawn amser am radd ym Mhrifysgol Aberystwyth.  Mae’n RHAID i’r ymgeiswyr fod â phrofiad o chwarae pêl-droed yn Uwch Gynghrair Cymru, neu ar lefel gyfatebol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais – 15 Gorffennaf 2018.

Ffurflen Ar-lein

Telerau ac Amodau ar gyfer Ysgoloriaeth Prifysgol Aberystwyth – Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth

Ysgoloriaethau Cerddoriaeth

Gwerth: hyd at £650 y flwyddyn

Hefyd aelodaeth am ddim o ensembles y Ganolfan Gerdd, hawl i ddefnyddio ystafelloedd ymarfer, llyfrgell ac adnoddau priodol eraill y Ganolfan Gerdd am ddim, a gwarant o le yn llety’r Brifysgol gydol eich cwrs.

Bwriedir yr Ysgoloriaethau Cerddoriaeth i gerddorion profiadol sy’n chwarae offerynnau cerddorfaol ac sy’n medru gwneud cyfraniad at yr ystod eang o gerddorfeydd a seindorfeydd yn y Brifysgol. Fe’u rhoddir ar sail clyweliad cystadleuol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan Gerdd ar 01970 622685 neu music@aber.ac.uk

Rhagor o wybodaeth

Bwrsariaethau Gadael Gofal

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymwybodol o’r anawsterau ariannol y mae myfyrwyr a fu mewn gofal yn eu hwynebu wrth ddechrau mewn addysg uwch. Er mwyn lleihau’r pwysau ariannol hyn, mae’n dda gennym allu cynnig:

  • Bwrsariaeth Gyflawn – gwerth £1,500 y flwyddyn
  • Bwrsariaeth Rannol – gwerth £800 y flwyddyn

Cysylltwch â’r Ganolfan Ehangu Cyfranogiad, Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol i gael rhagor o fanylion ar 01970 621890 neu ebostiwch wpsi@aber.ac.uk

Bwrsariaeth Rashid Domingo

Gwerth: hyd at £12,000 dros 3 blynedd

Mae'r Fwrsariaeth hon yn bosibl oherwydd rhodd hael i'r Brifysgol gan Mr Rashid Domingo.  Mae'n agored i ymgeiswyr ar gyfer unrhyw un o'n cyrsiau israddedig yn IBERS neu'r Adran Ffiseg, sydd wedi mynd i ysgol uwchradd/coleg yng Nghymru am gyfnod o leiaf 3 blynedd.  Mae'r Fwrsariaeth wedi ei hanelu at fyfyrwyr a allai fel arall gael eu hatal rhag mynychu prifysgol oherwydd ystyriaethau ariannol.

Gweler Telerau ac Amodau’r fwrsariaeth a’r Ffurflen Gais Ar-Lein.

Ysgoloriaeth Emily Price

Cynigir Ysgoloriaeth Emily Price i ymgeiswyr benywaidd am gyrsiau israddedig sy’n dangos addewid academaidd ac angerdd dros ddenu mwy o fenywod i faes mathemateg a/neu ffiseg.

Ffurflen Ar-lein

Ysgoloriaeth Emily Price – Telerau ac Amodau Llawn