Wythnos y Prifysgolion - Dathlu Prifysgol Aberystwyth

Wythnos y Prifysgolion 13-19 Mehefin 2011

Mae Wythnos y Prifysgolion yn galluogi sefydliadau addysg uwch ledled y wlad i gymryd rhan mewn amryw o ddigwyddiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn arddangos gwaith hynod y brifysgol all newid bywydau. Mae gan Brifysgol Aberystwyth nifer o ddigwyddiadau ar y gweill cyn, yn ystod, ac ar ôl wythnos 13eg Mehefin, fydd yn arddangos natur amrywiol ei gwaith a'i budd-ddeiliaid.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, Yr Athro Noel Lloyd:

Yn ystod Wythnos y Prifysgolion, rydym yn dathlu yr ystod eang o gyfraniadau a wneir gan brifysgolion i sawl agwedd o fywyd. Maent yn parhau i gael effaith gref yn economaidd, yn ddiwyllianol ac yn gymdeithasol. Rydym yn bwysig ar lefel leol a rhanbarthol ac mae gennym ran bwysig i'w chwarae ym mywyd cenedlaethol Cymru. Mae ein cyfraniadau i ddatblygiad polisi yn arbennig o werthfawr; ond rydym hefyd yn sefydliadau rhyngwladol gyda myfyrwyr o nifer o wahanol wledydd sy'n cyfoethogi ein cymdeithas ac mae'n rhaid i ni gael ein adnabod yn rhyngwladol fel sefydliadau sy'n cyflawni ein cyfrifoldebau yn lleol a chenedlaethol.

Nododd Alex Jones, cyflwynydd ar The One Show, BBC:

Mae gen i atgofion melys o fod ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wedi ei lleoli o fewn ardal ddaearyddol reit fach, mae'n anochel bod y ffiniau rhwng y dref a'r brifysgol yn aneglur a dwi'n credu mai dyma sy'n ei gwneud mor arbennig. Heblaw am y manteision academaidd amlwg sydd i'w cael o fynychu sefydliad o'r fath, mae bywyd prifysgol yn amhrisiadwy wrth eich helpu i fod yn fwy annibynol ac i ddeall pwy ydych chi fel person. Yn sicr, rhoddodd sylfaen dda i mi ar gyfer fy ngyrfa a'm bywyd yn gyffredinol.

Mae Wythnos y Prifysgolion 2011 yn canolbwyntio ar bum thema gan gynnwys gwerth prifysgolion i'w cymunedau ac i fusnesau lleol a sut gall gwaith ymchwil sy'n digwydd ar hyn o bryd fanteisio cymdeithas y DU mewn 20 mlynedd. Adlewyrchir y themâu hyn yn nigwyddiadau'r Brifysgol, gan gynnwys:

Digwyddiadau

06 Meh 2011 – 15 Gorff 2011

Her Apiau Symudol

Mae'r her apiau yn cynnwys dau gategori, a dyfernir gwobrau am yr ap/ syniad am ap mwyaf dyfeisgar ac addawol yn fasnachol.

06 Meh 2011 – 10 Meh 2010

Wythnos Dechrau Busnes Prifysgol Aberystwyth

Campws Penglais a Tŷ Loveden, Stryd y Bont

Yn ogystal â rhaglen hyfforddi i ddysgu sgiliau busnes hanfodol, mae'r wythnos Dechrau Busnes yn rhoi cyfle gwych i unigolion gyfarfod ag entrepreneuriaid o'r un meddylfryd a datblygu rhwydwaith cymorth i'w ddefnyddio wrth fwrw ymlaen â'u syniad busnes.

13 Meh 2011 – 17 Meh 2011

Cyflwyniad i lithograffeg carreg

Ysgol Gelf, Buarth Mawr

Mae'r gweithdy hwn yn cynnig profiad ymarferol, sgyrsiau cyflwyniadol a chyfle i weld printiau o Gasgliad Prifysgol Aberystwyth.

16 Meh 2011

Six Slovak Poets

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Lansiad antholeg Arc Publications yng Nghymru. Gwahoddir dau o gyfranwyr y casgliad i ddarllen gyda'r bardd, awdur a'r adolygydd, Jasmine Donahaye.

Mae'r casgliad yn cynnwys gwaith gan genhedlaeth ddechreuodd gyhoeddi yn yr 1960au ac oedd yn byw drwy oresgyniad Sofietaidd Czechoslovakia yn 1968 ac â welodd ymraniad y wlad â greodd Weriniaeth Slofac.

17 Meh 2011

DS6: Gŵyl Adrodd Streuon Digidol

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Cyfle i rannu profiadau, archwilio syniadau creadigol newydd a thrafod y datblygiadau technolegol diweddaraf yn y byd adrodd streuon digidol.

18 Meh 2011

Gŵyl gerddoriaeth rhad ac am ddim MidMad

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Mae'r diwrnod gorau yng nghalendr cerddorol y Ganolfan Gelfyddydau yn ôl ac am ddim! Bandiau byw, barbeciw, bar, cwrw braf, gweithgareddau a (gobeithio) heulwen braf.

20 Meh 2011

Lansiad OPAN: Yr Agenda Oedran yn Aberystwyth

Prif Neuadd Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth

Lansiad Older People & Ageing Research & Development Network (OPAN Cymru) ym Mhrifysgol Aberystwyth; yn canolbwyntio ar dyfu'n hen yn y 21ain ganrif.

21 Meh 2011

Ladysmith Black Mambazo

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Mae'r grŵp yn canu a capella mewn perffomiad egnïol o lawen sy'n cyfuno cytganau uchel, pwerus gyda chorganu meddalach, bron fel sibrwd ble mae lleisiau yn asio'n gydseiniol gyda symudiadau dawnsio â graen coreograffi arnynt.

22 Meh 2011

Table Manners

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Cynhyrchiad o ddrama Alan Aykbourn gan WWT Productions gyda chyn-fyfyrwyr o'r adran TFTS.

Oeddech chi'n gwybod…?

 • Mae 7400 o israddedigion yn astudio llawn amser ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae 36% o'r myfyrwyr yn dod o Gymru, 44% o Loegr, 1% o Ogledd Iwerddon a'r Alban, a 12% yn dod o Ewrop a 7% o weddill y byd.
 • O'r is-raddedigion llawn amser, dynion yw 51.6% a benywod yw 48.4%.
 • Rhwng Mai 2010 a Mai 2011, gwerthodd allfeydd bwyd y Brifysgol 21,971 panini, 14,983 coffi arferol, 26,658 opsiwn llysieuol, 7761 tafell o dost a 6939 darn o ffrwyth.
 • Mae 50% o'r myfyrwyr is-raddedig yn llwyddo i gael gradd 2:1 neu uwch.
 • Mae gan y Brifysgol gymuned alumni o 62,654 ac mae 2,950 wedi nodi bod ganddynt berthynas gyda rhywun arall o'r alumni (partneriaid, cyn-bartneriaid a gweddw).
 • Mae Prifysgol Aberystwyth yn 3ydd ar restr bodlonrwydd myfyrwyr yn y DU; yr uchaf yng Nghymru gyda sgôr terfynol o 92%.
 • Defnyddiwyd trydan am y tro cyntaf yn y dref yn 1890 yn Adran Ffiseg y Brifysgol.
 • Yn ôl y Gwasanaethau Llyfrgell, y llyfr a fenthycwyd amlaf yw Law of trusts and equitable obligations gan Robert A Pearce, John Stevens, Warren Barr; benthycwyd 131 gwaith yn 2010/11.
 • Mae tua 12,000 o bobl yn byw yn neu o amgylch Aberystwyth. Mae'r nifer hwn yn cynyddu i oddeutu 20,000 pan fo'r myfyrwyr llawn amser yn byw yno yn ystod y tymor.
 • Mae gan y Brifysgol restr o 981 o alumni sydd yn, neu wedi gweithio i'r Brifysgol. Mae'r ffigwr yn llawer uwch ond nid yw manylion staff wedi cael eu casglu erioed.
 • Mae alumni enwog Aberystwyth yn cynnwys:
  • HRH Prince Charles, astudiodd Cymraeg a Hanes Cymru yn 1969
  • HRH Muhriz Tuanku Munawir, llywodraethwr Negeri Sembilan, talaith yn Malaysia, graddiodd yn y Gyfraith yn 1970
  • Rhodri Meilir, actor (Alfie Butts yn My Family y BBC) graddiodd mewn Drama yn 2000
  • Melanie Walters, actores (Gwen yn Gavin and Stacey) graddiodd mewn Drama yn 1983
  • Alex Jones, cyflwynydd BBC ar gyfer The One Show, graddiodd mewn Drama yn 1998
  • Sharon Maguire, cyfarwyddwr, Bridget Jones Diary, graddiodd mewn Saesneg a Drama yn 1982
  • Belinda Earl, Prif Weithredwr, Jaeger, graddiodd mewn Economeg yn 1983
  • Tom Singh, Sylfaenydd, New Look, graddiodd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Daearyddiaeth yn 1970
  • Catherine Bishop, Rhwyfwraig, medal arian yng Ngemau Olympaidd 2004, MPhil Gwleidyddiaeth Ryngwladol 2005
  • Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, graddiodd yn y Gyfraith yn 1988

Er mwyn dysgu mwy am ddigwyddiadau'r wythnos, ewch i dudalennau newyddion y Brifysgol fydd yn cael ei diweddaru yn ystod yr wythnos ac hefyd gwefan Wythnos y Prifysgolion am wybodaeth o weddill y DU.