Cysylltiadau Allanol

Mae Swyddfa’r Is-Ganghellor yn ymdrin ag amryw o wahanol gwmnïau allanol yr ydym yn gweithio gyda hwy nid dim ond i wella’r ffordd y caiff y Brifysgol ei rhedeg, ond hefyd er mwyn cryfhau ein cysylltiadau busnes. Nodir isod wefannau rhai o’n prif gysylltiadau a allai fod o ddiddordeb i chi:

Cynghrair Strategol Aberystwyth a Bangor

Prosiect ar y cyd yw Cynghrair Strategol Aberystwyth a Bangor sy’n ceisio sicrhau rhagoriaeth yn y ddwy Brifysgol drwy gyflawni eu nodau strategol. Yma cewch wybod mwy am hanes y gynghrair, beth yw’r cynlluniau a’r nodau strategol ynghyd â diweddariadau a digwyddiadau sydd ar y gweill.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio gyda phrifysgolion Cymru i helpu i hybu ac i ddatblygu cyfleoedd i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Coleg yn pwysleisio pwysigrwydd iaith, diwylliant ac ysgolheictod Cymru ac yn ceisio cyrraedd targedau i gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg drwy ariannu darlithwyr cyfrwng Cymraeg a chynnig ysgoloriaethau i israddedigion ac uwchraddedigion i astudio cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

CCAUC

Corff preifat yw Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, sy’n annibynnol ar y Llywodraeth, ac mae ar gael drwy sefydliadau addysg uwch ar hyd a lled Cymru er mwyn sefydlu, datblygu a chynnal addysg uwch ragorol ledled Cymru er budd unigolion, ond hefyd y gymdeithas a’r economi. Ei brif swyddogaeth yw bod yn gyfryngwr rhwng y sector addysg uwch a Llywodraeth Cymru.

HESA

Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch sy’n gyfrifol am gasglu, dadansoddi a storio data’r sefydliadau addysg uwch.  Mae hynny’n cynnwys popeth o ddata’r myfyrwyr a’r staff, data am gyrchfannau, data cyllid neu ddata ystadau. Gall y wybodaeth hon naill ai gael ei chyhoeddi ar gyfer ymchwil academaidd a masnachol neu ei defnyddio at ddibenion cyllido a rheoleiddio. Mae’n elfen bwysig o hyrwyddo sefydliadau addysg uwch y DU oherwydd gall lunio casgliadau ynglŷn â ble y mae angen i sefydliadau weithio er mwyn cyflawni eu llawn botensial.

QAA

Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd sy’n gyfrifol am fonitro a chynghori ar ansawdd addysg uwch yn y DU er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr yn cael yr addysg orau bosib er mwyn cael y profiad addysgol y mae ganddynt hawl i’w ddisgwyl. Gall gyhoeddi adroddiadau ac ystadegau ynghylch ansawdd sefydliadau addysg uwch, felly mae’n bwysig bod y prifysgolion bob amser yn gweithio ar ansawdd y gwasanaeth addysgol y maent yn ei ddarparu.

UCAS

Yn rhan ganolog o gysylltu pobl ag addysg uwch, UCAS yw’r sefydliad y bydd darpar fyfyrwyr yn mynd drwyddo er mwyn ymgeisio am brifysgol neu goleg. Dyma yw Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau ac mae’n rhoi i unigolion y cyngor a’r cymorth sydd eu hangen arnynt wrth wneud cais i fynd i sefydliad addysg uwch ac yn eu tywys gam wrth gam drwy’r broses. Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gallwch wneud cais i’r Brifysgol drwy UCAS. 

Universities UK 

Universities UK sy’n bennaf gyfrifol am brifysgolion ar hyd a lled y Deyrnas Unedig, ac mae’n llais awdurdodol i brifysgolion y DU. Gall gynnig cymorth ac arweiniad o safon i’w aelodau, ac mae’r aelodau hynny’n cwrdd o bryd i’w gilydd i drafod dyfodol addysg uwch yn y DU. Cyhoeddir adroddiadau, areithiau a phapurau gwybodaeth yn aml ar y wefan, ynghylch cyllid, iechyd, materion rhyngwladol, ymchwil a sawl agwedd arall ar addysg uwch. 

Prifysgolion Cymru

Prifysgolion Cymru sy’n cynrychioli buddiannau prifysgolion yng Nghymru ac mae’n un o gynghorau cenedlaethol Universities UK. Caiff yr aelodau gyfle i gwrdd yn rheolaidd i gynnig camau gweithredu a chynlluniau a fydd o fudd i addysg uwch yng Nghymru.