Gwybodaeth Gyffredinol

Faint o bobl all eich lleoliadau eu dal?

Gall ein hawditoriwm mwyaf ddal hyd at 1,000 o bobl, ac mae gennym ystod o leoliadau a gofodau sy’n amrywio o awditoria gyda seddi gosod ar ogwydd, ystafelloedd seminar, a labordai cyfrifiadurol, i ofodau hyblyg, amlbwrpas yng Nghanolfan y Celfyddydau, Undeb y Myfyrwyr a’r Hen Goleg.

Beth yw’r costau ar gyfer llogi lleoliad?

Mae’r costau llogi lleoliad yn cychwyn o £50+TAW i logi ystafell gyfarfod fach am hanner diwrnod i £300+TAW i logi gofodau mwy. Gallwch sicrhau defnydd cyfyngedig o leoliadau allweddol ledled y campws am gyn lleied â £500+TAW.

Pryd mae’r cyfleusterau ar gael?

Mae ein cyfleusterau cyfarfod a chroeso ar gael trwy gydol y flwyddyn. Mae llety ar y campws ar gael yn ystod gwyliau haf y Brifysgol, ond mae rhywfaint o lety ar gael yn ystod y tymor hefyd.

Beth yw manteision archebu llety Prifysgol?

Fel Prifysgol mae gennym brofiad o groesawu grwpiau mawr ac mae gennym amrywiaeth o neuaddau i fodloni’r rhan fwyaf o gyllidebau. Mae gennym dros 3,000 o welyau ar gael dros fisoedd yr haf. Mae’r prisiau’n dechrau o £18+TAW y pen am bob noson, ac mae’r pris yn cynnwys mynediad am ddim i’n cyfleusterau chwaraeon o’r radd flaenaf, Wi-Fi rhad ac am ddim ledled y campws, a thocynnau parcio.

A allwch chi ddarparu arlwyaeth?

Gall ein timau croeso ddarparu arlwyaeth ar gyfer unrhyw achlysur, pa un ai eich bod eisiau derbyniad diodydd gyda chanapés, cinio cynhadledd, neu fwffe poeth neu oer, neu ddim ond lluniaeth trwy gydol y dydd. Ymhellach, mae gennym amrywiaeth o leoedd bwyd ledled y campws i fodloni holl ofynion ein hymwelwyr.

A oes cyfleusterau parcio yn y lleoliad?

Mae lle parcio ar y safle ar gael ledled y campws ar gyfer ymwelwyr dydd ac ymwelwyr preswyl. Bydd ymwelwyr preswyl yn cael trwydded barcio yn rhan o’r broses archebu. Gellir darparu mapiau o’r meysydd parcio yn rhan o unrhyw archeb.

Sut mae archebu lle neu wneud ymholiad?

I archebu cysylltwch â’n tîm digwyddiadau ar conferences@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621960.