Ein Lleoliad

Mwynhewch holl adnoddau’r Campws, gyda Bwyty yn gweini brecwast, cinio, swper a byrbrydau, mwynhau sioe neu bori’r siopau yng Nghanolfan y Celfyddydau, neu ymlacio yn ein Canolfan Chwaraeon sydd â phwll nofio dan do. Mae gennym ddigonedd o leoedd parcio ac mae’r holl adnoddau hyn o fewn pellter cerdded i ganol tref Aberystwyth a thaith fer yn y car o rai o atyniadau ffantastig yr ardal, gan gynnwys twyni tywod Traeth Ynyslas neu daith fer ar droed o ymchwilio i hanes eich teulu yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Ymweld â Chanolbarth Cymru.

Gyda thros 500,000 o bobl yn ymweld bob blwyddyn, mae Canolfan y Celfyddydau ar y campws yn cynnig amrywiaeth eang ac amrywiol o ddigwyddiadau. Mae’r arlwy’n cynnwys dramâu, cerddoriaeth glasurol, dawns, cerddoriaeth o bedwar ban byd, ffilmiau, sioeau i blant, darlleniadau llên, bandiau byw, opera a chomedi. Mae Canolfan y Celfyddydau yn un o’r ychydig fannau yng Nghymru a ddyfarnwyd gan Gyngor y Celfyddydau yn Ganolfan Rhagoriaeth. Mae hefyd yn cynnig rhaglen ardderchog o arddangosfeydd, siop lyfrau, siop anrhegion, bar wedi’i drwyddedu’n llawn a chaffis gyda golygfeydd hyfryd. Gwefan Ymweld â Chanolfan y Celfyddydau.

Adnoddau Chwaraeon

Mae gennym amrywiaeth ardderchog o adnoddau Chwaraeon yma ar y Campws, sy’n ddi-dâl i westeion preswyl ac mae’n werth treulio amser yn mwynhau ein Canolfan Chwaraeon. Mae hyn yn cynnwys pwll nofio dan do 25 medr. Gwefan Ymweld â’r Ganolfan Chwaraeon.

Mae ein Canolfan Wellness, sy’n cynnwys yr offer diweddaraf, yn boblogaidd iawn. Mae’r amrywiaeth gynhwysfawr o offer yn rhoi cyfleoedd hyfforddi amrywiol i chi ac mae’r staff hyfforddedig wrth law i’ch helpu i gyflawni eich amcanion o ran cadw’n heini.

Ar gyfer grwpiau mwy, gellir archebu ein cawell chwaraeon, ein caeau glaswellt neu’n caeau artiffisial sydd â llifoleuadau ar gyfer defnydd personol (Bydd rhaid talu am hyn).

Gallwch ymweld â nifer o lefydd:

Ac os hoffech fwy o ddewisiadau anarferol ar gyfer teithiau hanner diwrnod, fydd ddim rhaid ichi deithio llawer ymhellach:
  • Canolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian
  • Canolfan Ymwelwyr Trydan Dŵr E-on yng Nghwm Rheidol 
  • The Silver Mountain Experience yn Llywernog
  • Mae'r Ganolfan Technoleg Amgen yn dangos technoleg sy'n sensitif i'r amgylchedd ac yn her i'r dyfodol! Mae'r ganolfan yn enwog oherwydd ei bod yn un o'r canolfannau ymchwil 'gwyrdd' cyntaf
  • Gwarchodfa'r RSPB yn Ynyshir a Gwarchodfa Yhyshir
  • Ystad Llanerchaeron, dan nawdd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy'n cynnwys plas ysblennydd gan y pensaer Nash, a fferm fodel a gardd gaerog

Mapiau

MedRus a’r brif Swyddfa


Map Mwy o Faint