Cyflogadwyedd

Mae mwy o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn dod o hyd i swyddi da ar ôl graddio nac erioed o’r blaen.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ym mis Mehefin 2017, roedd 95.4% o’n myfyrwyrllawn amser, gradd gyntaf naill ai mewn swydd  neu’n dilyn astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth yn 2016.

Ymhellach, dengys arolwg HESA o Gyrchfannau Myfyrwyr sy’n Gadael Addysg Uwch 2015-16 bod 75.6% o’n graddedigion mewn swyddi ar lefel broffesiynol neu lefel gradd - sy’n gynnydd o 6% ar y flwyddyn flaenorol.

Wele isod rai o’r ystadegau trawiadol sy’n dangos lle mae myfyrwyr yn mynd ar ôl graddio o ystod o adrannau Prifysgol Aberystwyth. 

 

  • 100% o raddedigion DU/UE Celf yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. (HESA 2017)
  • 100% o raddedigion DU/UE o Adran y Gymraeg yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. (HESA 2017)
  • 100% o raddedigion DU/UE y Gyfraith yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. (HESA 2017)
  • 100% o raddedigion DU/UE Addysg yn gyflogedig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl graddio. (HESA 2017)

Ein hymrwymiad parhaus o fyd y campws i’r byd gwaith

Mae’r cynnydd cyson yma mewn cyflogadwyedd graddedigion yn adlewyrchu ymrwymiad y Brifysgol i sicrhau bod gan ein Myfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer llwyddo ym myd gwaith y 21ain ganrif.

Rydym yn cynnig yn cynnig ystod cynyddol eang o gyrsiau pedair blynedd gyda blwyddyn mewn diwydiant integredig, sy’n caniatáu i fyfyrwyr dreulio amser yn gweithio i gwmni yn eu dewis faes. Gall profiad gwaith go-iawn o’r fath wneud gwahaniaeth pwysig wrth geisio am swydd.

Dewis arall yw’n cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith sydd ers 40 o flynyddoedd wedi bod yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â 12 mis o waith gyda thal rhwng ei hail a’u trydedd flwyddyn o astudio - a hynny naill ai yn y DU neu dramor.

 

Os yw gweithio neu astudio dramor yn apelio, byddi di’n falch o glywed bod Prifysgol Aberystwyth yn rhan o gynllun Erasmus+ 2014-2020.

 

Fe dreuliodd Mila de Clercq flwyddyn dramor yn Ffrainc yn 2016 fel rhan o’i chwrs gradd mewn Ffrangeg ac Economeg, gan weithio fel tywysydd gwin i ymwelwyr yn Bordeaux. Fe aeth yn ei blaen i gael swydd gyda chwmni mewnforio gwin yn Llundain ac mae’n ffyddiog bod ei blwyddyn dramor Erasmus wedi gwneud gwahaniaeth i’w chais.

“Ar ôl graddio, dechreuais chwilio am swyddi ar lefel raddedig yn Llundain, gan wybod bod cael gwaith yn y diwydiant gwin yn gallu bod yn anodd iawn oni bai bod gan rywun gysylltiadau. Yn fy marn I, roedd fy mlwyddyn dramor wedi bod yn fantais fawr wrth sicrhau swydd am fy mod yn gallu tynnu ar fy sgiliau iaith a’m mhrofiad o fwy a gweithio yn Ffrainc” - Mila de Clercq.

Pa lwybr bynnag fyddi di’n ei ddewis o ran gyfraf, gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy gynorthwyo di i adnabod dy gryfderau a dy gyflwyno i ystod eang o gyfleoedd wrth i ti wneud penderfyniadau pwysig am dy ddyfodol.  Mae’r gwasanaeth a’r gefnogaeth yma ar gael i ti drwy gydol dy gyfnod fel myfyriwr ac ar ôl i ti raddio. Gall fod cyfle hefyd i ti wneud cais am un o interniaethau poblogaidd AberYmlaen.Gall graddedigion sy’n awyddus i wireddu syniadau busnes fanteisio ar raglen lawn o ddigwyddiadau arloesedd sy’n cael eu trefnu gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd fel rhan o raglen AberPreneurs, sy’n cynnwys cystadleuaeth syniadau myfyrwyr InventerPrize.

 

Yn ogystal mae gan Athrofa Busnes a'r Gyfraith y Brifysgol fodiwl cyflogadwyedd arbennig gyda  sefydliadau lleol yn cynnig profiad gwaith go iawn i fyfyrwyr. Mae’n teulu o gyn-fyfyrwyr ar draws y byd hefyd wrth law i gynnig mentora a chyngor gyrfaol i fyfyrwyr cyfredol a’r rheiny sydd newydd raddio drwy ein llwyfan eFentora ar-lein. 

 

Tabl o gyfraddau cyflogadwyedd yn ôl pwnc

 

Adran Canran mewn Gwaith neu Addysg Bellach
Ysgol Gelf

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol, HESA 2017

Ysgol Fusnes

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol, HESA 2017

Ysgol y Gyfraith

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 5% yn uwch na graddedigion y Gyfraith yn genedlaethol, HESA 2017

IBERS

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, HESA 2017

Cyfrifiadureg

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 9% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol, HESA 2017

Aeth 95% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 15% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol, HESA 2017

Ysgol Addysg

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Addysg yn genedlaethol,  HESA 2017

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol, HESA 2017

Gwleidyddiaeth Ryngwladol 

95% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 1% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Cymdeithasol yn genedlaethol, HESA 2017

Mathemateg

93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 1% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol, HESA 2017

Ieithoedd Modern

Aeth 85% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 38% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol, HESA 2017

Ffiseg

Aeth 85% o’n graddedigion i swyddi ar lefel broffesiynol, 21% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol, HESA 2017

Seicoleg

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Seicoleg yn genedlaethol, HESA 2017

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol, HESA 2017

*Mae ein ffigurau ar gyflogadwyedd yn dod o'r arolwg o Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2015-16 a gyhoeddwyd gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ym mis Mehefin 2017.