Neges gan yr Is-Ganghellor

null

Croeso cynnes iawn i wefan Prifysgol Aberystwyth.

Dyma adeg hollbwysig i chi wrth i chi benderfynu ar eich cyfeiriad a ble i dreulio'ch blynyddoedd ffurfiannol fel myfyriwr israddedig neu uwchraddedig. Mae'n bwysig eich bod yn gwneud y penderfyniad sy'n iawn i chi.

Y peth cyntaf a ddywedwn i  yw bod angen i chi ddewis y cwrs sydd orau i chi. Cwrs sy'n ennyn eich chwilfrydedd ac sy'n mynd â chi ymlaen i'r lle rydych am gyrraedd nesaf yn eich bywyd. Mae llawer o'n hadrannau, a'r Brifysgol, yn dathlu ein canmlwyddiant, a byth ers inni gael ein sefydlu rydym yn cynnal ymchwil arloesol sydd wedi bwydo'n uniongyrchol i'r gwaith dysgu ar ein rhaglenni israddedig ac uwchraddedig. Mae ein gwerthoedd addysgol uchel wedi cael eu cydnabod gan y Good University Guide 2018 fel Prifysgol y flwyddyn ym Mhrydain am ansawdd ein dysgu. Mae'r wobr annibynnol hon yn gadarnhad digamsyniol o ymdrechion eithriadol ein staff i gynnal y safonau uchaf ac i sicrhau bod gan raddedigion Aberystwyth yr wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu potensial

Ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydym yn ymfalchïo ar y profiad eithriadol a bythgofiadwy a ddarparwn i'n myfyrwyr ac yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr diweddaraf, Aberystwyth ddaeth i'r safle 1af yng Nghymru am foddhad cyffredinol, ac sgor o 91% ym Mhrydain o blith y prifysgolion eang eu hystod. *Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth ar y tabl wedi'u cymharu â'r sefydliadau Addysg Uwch a restrir yng Nghanllawiau Prifysgolion Da  The Times a Sunday Times i 2018

Rydym yn creu rhyddid mynegiant a phrofiadau sy’n cyfoethogi bywyd; rydym yn cynnig profiad  addysg creadigol ac adeiladol mewn amgylchedd sy’n ysbrydoli ac annog meddwl yn rhydd a gweithredu’n gadarnhaol. Dyma pam mae prifysgol aberystwyth wei ei henwi yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.

Rydym hefyd yn falch iawn o'n graddedigion diweddar sydd wedi llwyddo i gael gwaith cyflogedig neu wedi mynd ymlaen i astudiaethau pellach chwe mis ar ôl iddynt raddio. Mae'r arolwg diweddar ar Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch yn dangos bod 95% o'n graddedigion wedi dod o hyd i waith cyflogedig neu'n mynd ymlaen i astudiaethau pellach. Roedd 74.3% o'n graddedigion wedi cael swyddi ar lefel addas i raddedigion neu waith proffesiynol, sydd yn 6% yn fwy na'r flwyddyn gynt. Mae hynny'n dangos bod ein dysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi cyfle i symud yn ddidrafferth o'r campws i'ch gyrfa. (HESA 2017) *Mae ein ffigurau ar gyflogadwyedd yn dod o'r arolwg o Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2015-16 a gyhoeddwyd gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ym mis Mehefin 2017.

Mae Aberystwyth yn ganolfan ymchwil ragorol, sydd un o'r rhesymau pam mae canllawiau prifysgolion The Times a The Sunday Times a'r The Guardian yn ein rhoi ni ymhlith y deg uchaf ym Mhrydain am ragoriaeth ein dysgu.

Mae baner Prifysgol Aberystwyth wedi'i gweld yn cwhwfan ar rewlif Khumbu ar fynydd Everest, ac yn sefyll o bob ochr iddi roedd dau aelod o'n Hadran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear, sef yr Athro Bryn Hubbard, a enillodd anrhydedd uchel ei fri, Medal y Pegynau yn 2016, a'r fyfyrwraig PhD Katie Miles. Codwyd y faner i nodi diwedd taith i fynyddoedd Himalaya i ymchwilio i newid yn yr hinsawdd, a llwyddiant y tîm gan mai nhw oedd y rhai cyntaf i ddrilio'n ddwfn i rewlif uchaf y byd.

Mae Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) hefyd yn ymroi i fynd i'r afael â rhai o heriau pennaf yr oes - datblygu math o gnwd miled perlog sy'n gwrthsefyll sychder a salwch i'w dyfu mewn rhannau o India ac Affrica, er enghraifft; arloesi ag ymchwil i bosibiliadau gweiriau Miscanthus fel cnwd bioynni yn y dyfodol; a mynd i'r afael â malaria yn Affrica. HhHH

Daeth ansawdd ein hymchwil i'r amlwg yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (FfRhY, 2014), pan gawsom gydnabyddiaeth o'n gwaith, yn amrywio o Gyfrifiadureg i Wleidyddiaeth Ryngwladol a Chelfyddyd Gain. Rydym hefyd yn ymfalchïo bod ein gwyddonwyr yn gwthio ffiniau'r gofod, wrth i gyfarpar a wnaed yn yr Adran Ffiseg yn chwarae rhan allweddol yng nghyrch Asiantaeth Gofod Ewrop, ExoMars.

Os dewch yma fe fyddwch yn byw mewn tref brifysgol ddwyieithog a bywiog, rhwng bryniau tirion y Canolbarth a glannau godidog Bae Ceredigion. Fe fyddwch yn aelod o brifysgol gampws sydd â'i chanolfan chwaraeon ei hun a chanolfan brysur i'r celfyddydau; ac fe fyddwch ddrws nesaf i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o ddim ond pum llyfrgell hawlfraint ym Mhrydain.

Os na fuoch chi yma o'r blaen, cymerwch ychydig o amser i ymweld â ni fel y gallwch chithau weld pam rydym wedi'n barnu ymhlith y prifysgolion gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, ac fe gewch gyfarfod â rhai o'r staff a fydd yn eich mentora a'ch arwain ar y llwybr tuag at eich dyfodol.

Yr Athro Elizabeth Treasure

Is-Ganghellor