Gweithdai Gwyddoniaeth i Ysgolion Cynradd

right

GWEITHDAI GWYDDONIAETH DDWYIEITHOG AM DDIM I YSGOLION CYNRADD!

O fis Medi 2017, bydd y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad Brifysgol Aberystwyth yn cynnig mynd i’r ysgolion cynradd lleol i ddarparu gweithdai gwyddoniaeth ddwyieithog sy’n rhad ac am ddim.

Gellir dod o hyd i'r cyrsiau sydd gennym ar hyn o bryd isod.

Disgwylir i'r gweithdai bara rhwng 1 - 2 awr a byddent yn cynnwys arbrofion ymarferol i’r disgyblion ac amser iddynt ystyried a gwerthuso eu canlyniadau.

Am ragor o wybodaeth neu i drafod bwcio sesiwn, cysylltwch ag Rachel Rees ar rmr9@aber.ac.uk, wpsi@aber.ac.uk neu trwy alw 01970 621890.

Telerau ac Amodau

Dyma’r hyn a ofynnir gan yr ysgol ar gyfer y gweithdai:

  • Gall uchafswm o 30 disgybl ddod i bob sesiwn;

  • Mynediad i’r ystafell o leiaf 15 cyn ac ar ôl y sesiwn i osod yr offer a’u cadw;

  • Mynediad i gyfrifiadur a thaflunydd i ddangos cyflwyniad PowerPoint o gof bach USB;

  • Rhaid i athro fod yn bresennol drwy gydol y sesiwn a bydd disgwyl iddynt hwy fod yn gyfrifol am reoli ymddygiad;

  • Lle parcio ger y fynedfa i’r Ysgol er mwyn hwyluso’r gwaith o gario’r offer; 

  • Mynediad i ddŵr poeth ar gyfer y gweithdy Sialens Siocled; 

  • Digon o le ar y llawr ar gyfer y gweithdy Llethrau Llithrig;

  • Darperir asesiad risg cyn y digwyddiad a bydd angen i’r athro dosbarth gymeradwyo’r asesiad hwn.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.

Sialens Siocled

Gwyddoniaeth: Cemeg

Addas i: Blwyddyn 5 a 6

Iaith: Cymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog (nodwch wrth bwcio)

Disgrifiad: Yn y gweithdy Sialens Siocled, bydd y disgyblion yn ymchwilio i weld a yw gwahanol fathau o siocled yn toddi ar gyflymderau gwahanol. Y nod yw datblygu dealltwriaeth y disgyblion o newidion, profi teg ac atgynyrchioldeb.

Llethrau Llithrig

Gwyddoniaeth: Ffiseg

Addas i: Blwyddyn 5 a 6

Iaith: Cymraeg, Saesneg neu'n ddwyieithog (nodwch wrth bwcio)

Disgrifiad: Yn y gweithdy Llethrau Llithrig, bydd y disgyblion yn ymchwilio i'r newidion sy'n effeithio ar y pellter y bydd car yn ei deithio ar hyd ramp. Bydd y newidion yn cynnwys serthrwydd y ramp a deunydd y ramp. Y diben yw datblygu gwybodaeth y disgyblion am rymoedd yn ogystal â’u sgiliau ymchwilio gwyddonol megis mesur a phrofi yn deg.