Prifysgol Haf Aberystwyth

16 Gorffennaf - 24 Awst 2018

Cwrs preswyl chwe-wythnos (Dydd Llun - Gwener)

Cliciwch yma am wybodaeth ynglŷn â sut galwch geisio am le eleni 

(Dyddiad cau: 4ydd Mai)

 

Dewch i:

Baratoi am Addysg Uwch a bywyd fel myfyriwr
Ddangos y potensial sydd ynoch
Arbrofi â phynciau newydd
Ddysgu sgiliau newydd

Pam?

Bydd y rhaglen nid yn unig yn eich paratoi am Addysg Uwch, ond hefyd yn rhoi cyfle i chi brofi bywyd prifysgol. Bydd pob myfyriwr sy’n llwyddo i gwblhau Prifysgol Haf Aberystwyth yn cael cynnig llwybr sicr i gynllun priodol ym Mhrifysgol Aberystwyth ar yr amod y byddant yn pasio 2 Lefel-A (neu gymhwyster cyfatebol) a hefyd rydym yn cwrdd ag unrhyw anghenion penodol.

Beth?

Mae’r cwrs chwe wythnos yn cynnwys sgiliau allweddol a modiwlau ychwanegol i’w dewis o blith nifer o bynciau.   Cynhelir hefyd gweithgareddau chwaraeon a cymdeithasol.

GALLWCH WNEUD CAIS AM LE YN Y BRIFYSGOL HAF OS:

 • ydych yn 16 o leiaf (blwyddyn 12 neu’r un cyfwerth) ac yn gallu dangos brwdfrydedd ac ymroddiad i gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus (myfyrwyr aeddfed mae croeso hefyd i wneud cais) ac
 • ydych yn byw neu’n mynd i’r ysgol / coleg mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf Cymru, neu yn dod o gefndir gadael gofal / gofal, ac
 • y cewch eich henwebu gan eich Ysgol/ Asiantaeth Ieuenctid / Coleg Addysg Bellach, ac
 • y gallwch ddangos, trwy eich ffurflen gais, eich bod yn cwrdd â’r meini prawf

Meini Prawf

Noder mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau gan ddisgyblion sy’n bodloni prif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru: y rhai sy’n byw neu’n mynd i ysgol / coleg mewn ardal Cymunedau’n Gyntaf yng Nghymru a’r rhai sydd mewn gofal/wedi gadael gofal. Rhoddir ystyriaeth wedyn hefyd i’r rhai:      

 • Nad oes ganddynt brofiad teuluol o Addysg Uwch

 • Sydd ag incwm teuluol o dan £25,000/y flwyddyn

 • Derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

 • Sydd ag afiechyd tymor hir sy’n effeithio’n negyddol ar eu perfformiad

 • Sydd gyda digwyddiadau teuluol/personol sy'n effeithio ar eu perfformiad ar hyn o bryd (profedigaeth, ysgariad, ag ati)

 • Sydd ag anabledd (gweladwy / anweladwy)

 • Sy’n aelod o grŵp ethnig a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch

 • Sydd eisiau astudio pwnc lle mae un rhyw yn cael eu tangynrychioli (er enghraifft, dynion sydd eisiau astudio Ieithoedd Ewropeaidd, Gofal Plant; neu fenywod sydd eisiau astudio Cyfrifiadureg, Ffiseg, Mathemateg).

Costau

YN RHAD AC AM DDIM!

Mae hyn yn cynnwys:

 • yr holl lyfrau a’r deunydd angenrheidiol
 • llety llawn i fyfyrwyr preswyl (cinio i fyfyrwyr amhreswyl)
 • costau teithio
 • mynediad i lyfrgelloedd a defnydd o adnoddau cyfrifiadurol y Brifysgol
 • £25 yr wythnos o lwfans gweini.

Fideo

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, peidiwch ac oedi cyn cysylltu a ni, neu dilynwch ni ar Twitter neu Facebook am y newyddion diweddaraf.