Module Information

Cod y Modiwl
GW39220
Teitl y Modiwl
Y TRYDYDD BYD MEWN GWLEIDYDDIAETH RYNGWLADOL
Blwyddyn Academaidd
2012/2013
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 11 Sesiwn 2 awr (Darlith-Seminar)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad a welwyd eisoes  40%
Asesiad Semester Cyfrannu i waith tîm  15%
Asesiad Semester 1 x Traethawd 2,000 o eiriau  30%
Asesiad Semester 1 x Portffolio Electronig  15%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

- Asesu effaith yr economi fyd-eang ar wladwriaethau, cymdeithasau ac economïau'r Trydydd Byd;
- Asesu effaith cysylltiadau gwleidyddol rhyngwladol ar wladwriaethau, cymdeithasau ac economïau'r Trydydd Byd;
- Asesu effaith gwrthdrawiadau ag agweddau diwylliannol ar wladwriaethau, cymdeithasau ac economïau'r Trydydd Byd;
- Ystyried ai ffactorau economaidd, gwleidyddol neu ddiwylliannol sy'n effeithio fwyaf ar gysylltiadau Gogledd-De, a
- Thrafod yn ddeallusol gwestiynau normadol sy'n gofyn a ddylai'r berthynas Gogledd-De gael ei newid neu ei hail-strwythuro.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl yw deall achosion a deinameg y newidiadau gwleidyddol a chymdeithasol-economaidd yn y byd sy'n datblygu, ac archwilio lle'r Trydydd Byd o fewn y system ryngwladol gyfoes drwy edrych ar ei gysylltiadau â'r byd datblygedig, a'r modd y mae'r cysylltiadau yma'n dylanwadu a strwythuro gwladwriaethau a chymdeithasau'r Trydydd Byd.

Sgiliau trosglwyddadwy

Bydd y modiwl hwn yn cynnig y cyfle i ddatblygu, ymarfer a phrofi ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy. Drwy gydol y cwrs, bydd modd ymarfer a gwella sgiliau darllen, deall a meddwl, yn ogystal â rhifedd sylfaenol a rheoli amser. Mewn darlithoedd, bydd modd ymarfer galluoedd gwrando a chymryd nodiadau yn ogystal â sgiliau dadansoddi. Bydd paratoi at seminarau yn hybu sgiliau ymchwil gan gynnwys yn benodol y defnydd o dechnoleg gwybodaeth. Mewn seminarau, bydd cyfleoedd i ymarfer sgiliau dadansoddi, gwrando, esbonio, trafod a datrys problemau. Bydd sawl cyfle hefyd i ddatblygu sgiliau gweithio mewn tîm a chyflwyno. Bydd paratoi traethawd yn ymarfer sgiliau ymchwil annibynnol, ysgrifennu a defnyddio Technoleg Gwybodaeth, a bydd yr arholiad yn asesu'r sgiliau hyn o dan amodau amser cyfyngedig.

Cynnwys

Sesiwn 1 Cyflwyniad
Sesiwn 2 Damcaniaethau Datblygiad
Sesiwn 3 Datblygiad Ôl-drefedigaethol
Sesiwn 4 Ethno-wleidyddiaeth a Chenedlaetholdeb
Sesiwn 6 Crefydd a Gwleidyddiaeth
Sesiwn 7 Hawliau Dynol a'r Gorchudd Mwslimaidd
Sesiwn 8 Gwladwriaethau sy'n Methu
Sesiwn 9 Masnach Deg
Sesiwn 10 Materion Amgylcheddol
Sesiwn 11 Casgliadau ac Adolygu

Nod

Ceir tair elfen i nodau ac amcanion dysgu'r modiwl hwn. Yn gyntaf, mae'r modiwl yn edrych ar le'r byd sy'n datblygu o fewn yr economi fyd-eang drwy ddadansoddi'r berthynas rhwng gwladwriaethau a marchnadoedd yn sgil gweld masnach rydd neu deg fel cysyniadau hollbwysig i'r Trydydd Byd a'r berthynas Gogledd-De. Yn ail, mae'r modiwl yn astudio agweddau cymdeithasol a diwylliannol y byd sy'n datblygu er mwyn gweld sut mae portreadau diwylliannol y Gorllewin o'r Trydydd Byd yn effeithio ar y berthynas Gogledd-De, ac yn edrych ar wrthdaro diwylliannol, crefyddol ac ethno-genedlaetholgar o fewn y byd sy'n datblygu. Yn drydydd, mae'r modiwl yn canolbwyntio'n fwy uniongyrchol ar faterion byd-eang; e.e. gwladwriaethau sy'n methu a datblygiad cynaliadwy, gan edrych a yw natur newidiol gwleidyddiaeth fyd-eang wedi trawsffurfio gwleidyddiaeth a chymdeithasau'r Trydydd Byd.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6