Module Information

Cod y Modiwl
GF34030
Teitl y Modiwl
Cyfraith Ewrop
Blwyddyn Academaidd
2018/2019
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Anghymharus (Unrhyw Flwyddyn Acad)
Anghymharus (Unrhyw Flwyddyn Acad)
Anghymharus (Unrhyw Flwyddyn Acad)
Anghymharus (Unrhyw Flwyddyn Acad)
Anghymharus (Unrhyw Flwyddyn Acad)
Anghymharus (Unrhyw Flwyddyn Acad)
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 40 x Darlithoedd 1 Awr
Seminar 8 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  . Caiff ymgeiswyr ddod a chopiau, heb eu marcio, o Blackstone's EU Treaties and Legislation NEU Palgrave a Macmillan Core EU Legislation NEU Routledge European Union Legislation NEU OUP, Rudden and Wyatt's EU Treaties and Legislation. Rhaid i ddeunydd o'r fath aros heb ei farcio yn ystod yr arholiad. Caniateir goleuo testun a thanlinellu. Ceir defnyddio nodiadau post-it gwag i gadw tudalennau.  (Ail Semester)  60%
Asesiad Semester Traethawd 2000 o eiriau i'w asesu (Ail Semester)  40%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad  . Caiff ymgeiswyr ddod a chopiau, heb eu marcio, o Blackstone's EU Treaties and Legislation NEU Palgrave a Macmillan Core EU Legislation NEU Routledge European Union Legislation NEU OUP, Rudden and Wyatt's EU Treaties and Legislation. Rhaid i ddeunydd o'r fath aros heb ei farcio yn ystod yr arholiad. Caniateir goleuo testun a thanlinellu. Ceir defnyddio nodiadau post-it gwag i gadw tudalennau.  - os methir yr elfen hon  60%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 2000 o eiriau i'w asesu  - os methir yr elfen hon  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Egluro a dadansoddi arwyddocâd strwythurau cyfansoddiadol a sefydliadol sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd.
2. Dangos tystiolaeth o fod wedi cwblhau ymchwil gyfreithiol er mwyn dangos lefel uwch o gymhwysedd wrth ganfod a defnyddio ffynonellau cynradd ac eilaidd cyfraith Ewrop yn ogystal â safbwyntiau athrawiaethol a damcaniaethol ar gyfraith Ewrop.
3. Dangos dealltwriaeth gynhwysfawr o sut y mae gwahanol gategorïau cyfraith Ewrop yn rhyngweithio â systemau cyfreithiol cenedlaethol.
4. Egluro, mewn modd cynhwysfawr, yr egwyddorion y seilir y farchnad fewnol arnynt a sut yr adlewyrchir y rhain yn narpariaethau Cytuniadau a'u datblygu yn neddfwriaeth a chyfraith achosion eilaidd Llys Cyfiawnder Ewrop.
5. Defnyddio'r egwyddorion cyfreithiol perthnasol wrth ddatrys, egluro a datblygu problemau damcaniaethol a / neu ymarferol sy'n codi cwestiynau sy'n ymwneud ag agweddau ar Gyfraith yr Undeb Ewropeaidd.

Disgrifiad cryno

Mae cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn gorff sylweddol o reolau sy'n rheoli sbectrwm eang o weithgareddau masnachol a chymdeithasol aelod-wladwriaethau. Mae'r cwrs yn ymdrin a chyfraith sylwedd a chyfraith sefydliadol.

Nod

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno deunyddiau a methodolegau gorchmynion cyfreithiol Ewropeaidd ac yn egluro prif nodweddion y drefn gyfreithiol sy'n seiliedig ar yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r modiwl yn canolbwyntio'n arbennig ar brosesau deddfu; gweithredu a gorfodi cyfraith a pholisi'r UE; atebolrwydd cyfreithiol sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd; y berthynas rhwng yr UE a systemau cenedlaethol, ynghyd a meysydd pwysig cyfraith sylwedd yr UE, fel y rheolau cyfreithiol sy'n llywodraethu'r farchnad fewnol.

Cynnwys

  • Hanes datblygiad Integreiddio Ewropeaidd
  • Natur Cyfraith yr UE: Ystyr a datblygiad Athrawiaeth Goruchafiaeth Cyfraith yr UE; Athrawiaeth effaith uniongyrchol; Cymwyseddau a Chategoriau'r Gyfraith (Rheoliadau, Cyfarwyddebau, Penderfyniadau)
  • Strwythur sefydliadol yr Undeb Ewropeaidd: Comisiwn, Cyngor a Senedd (cyfansoddiad a phwerau); Cyfansoddiad a Strwythur Sefydliadol Llysoedd yr UE; Swyddogaeth yr Adfocad Cyffredinol; Dulliau Gwaith a Phroses Resymu'r Llysoedd Ewropeaidd
  • Prosesau deddfu'r UE: Prosesau Deddfu Ffurfiol a 'Chyfraith Feddal'
  • Gweithredu a gorfodi rheolau'r Undeb Ewropeaidd: swyddogaeth Llysoedd Cenedlaethol a'r Weithdrefn Gyfreirio Ragarweiniol; Effaith Uniongyrchol; Gorfodi Rheolau'r UE gan y Comisiwn Atebolrwydd Gwladwriaethau
  • Atebolrwydd yng nghyfraith yr UE; Adolygiad Barnwrol o Weithredu'r Undeb; Sylfeini Adolygiad Barnwrol o Weithredu'r Undeb
  • Rheoliadau'r Farchnad Fewnol

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Paratoi ar gyfer seminarau, a thrafod yn y seminarau. Gwaith Cwrs ac Asesiadau mewn Arholiadau.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa
Datrys Problemau Paratoi a thrafod cwestiynau datrys-problemau mewn seminarau.
Gwaith Tim Gwaith seminar a'r aseiniad ysgrifenedig: paratoi a thrafodaethau grŵp.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Ymchwilio ar ôl darlithoedd a pharatoi ar gyfer seminarau.
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol Ymchwil gyfreithiol: defnyddio cronfeydd data cyfreithiol a gynlluniwyd yn arbennig fel adnodd ar gyfer cyfraith statud a chyfraith achosion.
Sgiliau ymchwil Ymchwilio ar ôl darlithoedd a pharatoi ar gyfer seminarau.
Technoleg Gwybodaeth Ymchwilio ar ôl darlithoedd a pharatoi ar gyfer seminarau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6