Cod y Modiwl DA39630  
Teitl y Modiwl TRAETHAWD ESTYNEDIG DAEARYDDIAETH DDYNOL  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Henry F Lamb  
Semester Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)  
Rhagofynion GG27720  
Elfennau Anghymharus DA39210 , GG36930 , GG39210 , GG39130 , DA39130  
Manylion y cyrsiau Seminarau / Tiwtorialau   Tri dosbarth tiwtorial unigol - un i drafod y data a gasglwyd a strategaethau ar gyfer dadansoddi, un i drafod strwythur adroddiad terfynol y traethawd estynedig; ac un i drafod drafft o'r adroddiad  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Adroddiad interim o oddeutu 2,000 o eiriau yn cyflwyno a chrynhoi data a gesglir. Iw gyflwyno yn wythnos 3 o semester 1.25%
Asesiad Semester Adroddiad terfynol ar brosiect y traethawd estynedig o oddeutu 10,000 o eiriau. Iw gyflwyno yn wythnos 6 o semester 2.75%
Asesiad Ailsefyll Mae ailsefyll arholiad neu waith cwrs nas cwblhawyd am resymau a ganiatawyd (rhesymau meddygol) yn golygu cwblhaur elfen(nau) coll ar gyfer yr amrediad llawn o farciau ar y dyddiadau a osodir yng nghyfnod yr Arholiadau Atodol. Mae ailsefyll oherwydd methur asesiad yn llwyr neun rannol yn gofyn am arholi pob elfen eto os cafwyd marciau o <40% yn y ddau, neu ailarholi neu ailgyflwynor elfen a fethwyd (arholi aseiniad(au) i sicrhau uchafswm o 40% o farciau ar gyfer y modiwl). 

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. Cynllunio, dylunio a chyflawni darn o ymchwil neu ymholiad daearyddol trwyadl.

2. Cyflawni ymchwil empiraidd effeithiol ac addas, gan gynnwys casglu data cynradd a/neu grynhoi gwybodaeth o ffynonellau eilaidd

3. Dadansoddi data'n drwyadl, gan ddefnyddio technegau addas a dehongli canlyniadau yng nghyd-destun gwybodaeth a theoriau sy'n bodoli.

4. Cynhyrchu adroddiad ysgrifenedig sylweddol ar yr ymchwil mewn dull academaidd addas.

5. Dangos hunangymhelliad, gallu i gynllunio a blaengarwch wrth weithio'n annibynnol.

Disgrifiad cryno

Modiwl yw hwn ar ffurf prosiect ymchwil annibynnol sy'n cael ei arwain gan y myfyriwr. Bydd pwnc addas sy'n berthnasol i'r byd daearyddiaeth yn cael ei gynnig gan y myfyriwr a'i gymeradwyo gan gyd-gysylltydd y modiwl.   Ceir pedair rhan i'r prosiect: (i) dynodi pwnc ymchwil a datblygu cynllun ymchwil addas; (ii) ymchwil empiraidd i gasglu data cynradd a/neu gasglu gwybodaeth o ffynonellau eilaidd, fel bo'n briodol ar gyfer y gwaith ymchwil. Cyflwynir adroddiad yn darparu a chrynhoi data yn gynnar yn semester 1; (iii) dadansoddi data a gwybodaeth, gan gynnwys dehongli canlyniadau yng nghyd-destun gwybodaeth a theoriau sy'n bodoli; (iv) creu adroddiad terfynol 10,000 o eiriau, i'w gyflwyno yn wythnos 6 o semester 2. I'r holl fyfyrwyr yn unigol pennir ymgynghorydd a fydd yn rhoi arweiniad ynghylch datblygiad y prosiect a'r modd y dylid adrodd amdano

Cynnwys

Mae'r modiwl ar ffurf prosiect ymchwil annibynnol yn cael ei arwain gan y myfyriwr. Cynigir y pwnc gan y myfyriwr a'i gymeradwyo gan gyd-gysylltydd y modiwl. Bydd pob myfyriwr yn cael ymgynghorydd ei hun a fydd yn darparu arweiniad ar ddatblygiad y prosiect a sut i gyflwyno adroddiad arno

Sgiliau Modiwl

Datrys Problemau Datblygir sgiliau datrys problemau trwy nodi cwestiynau ymchwil, methodoleg addas a chynllun ymchwil, a thrwy ymatebion i anawsterau a brofir yn ystod casglu'r data.  
Sgiliau ymchwil Datblygir sgiliau ymchwil trwy gasglu a dadansoddi data sy'n briodol ar gyfer ymchwilio i'r cwestiynau ymchwil.  
Cyfathrebu Datblygir sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig trwy greu adroddiad o 10,000 o eiriau (a asesir). Datblygir sgiliau cyfathrebu llafar trwy drafod yr ymchwil mewn dosbarthiadau tiwtorial (nas asesir); a gellir eu datblygu trwy ymchwil empiraidd lle defnyddir dulliau ymchwil geiriol  
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i fyfyrio ar eu profiad o gynllunio ac ymgymryd ag ymchwil yn nhrafodaethau'r dosbarthiadau tiwtorial.  
Technoleg Gwybodaeth Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddefnyddio adnoddau TG priodol wrth ddynodi ffynonellau data a chasglu data (e.e. y rhyngrwyd, adnoddau gwybodaeth electronig), wrth ddadansoddi data (e.e. pecynnau ystadegol), ac wrth wneud adroddiad ar y prosiect (e.e. prosesu geiriau, pecynnau GIS a mapio).  
Rhifedd Os yn addas i'r pwnc ymchwil a ddewisir, gall myfyrwyr ddatblygu sgiliau rhifyddol trwy gasglu, dadansoddi a chyflwyno data meintiol.  
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ni fydd sgiliau datblygiad personol a chynllunio gyrfa yn cael eu datblygu'n benodol drwy'r modiwl hwn; serch hynny, bydd llawer o'r sgiliau generig a ddatblygir trwy'r prosiect ymchwil yn hynod drosglwyddadwy i ystod eang o yrfaoedd.  

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Flowerdew, R. & Martin, D (1997) Methods in Human Geography: a guide to students doing a research project. Longman
Hoggart, K., Lees, L. & Davies, A (2002) Researching Human Geography. Arnold
Kennedy, B. A. , yn A. Rogers, H. Viles & A. Goudie (golygyddion) (1992) First catch your hare... research designs for individual projects, The Student?s Companion to Geography. Blackwell
Kneale, P. (1999) Study Skills for Geography Students: a practical guide. Arnold

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 6 FfCChC