Aberystwyth UCU Y Gymdeithas Leol Y Swyddfa Ranbarthol Pencadlys UCU


Aberystwyth UCURheolir Cangen Leol UCU gan Swyddogion a Phwyllgor (Pwyllgor Gwaith Lleol) a etholwyd mewn Cyfarfod Cyffredinol a gynhelir yn flynyddol naill ai yn hwyr ym mis Mai neu yn gynnar ym mis Mehefin. Mae gan ran fwyaf o adrannau'r Brifysgol Gynrychiolydd Adrannol UCU hefyd. Mae'r Swyddogion, Aelodau'r Pwyllgor a'r Cynrychiolwyr yn gweithio i Gangen Leol UCU yn wirfoddol ac yn ychwanegol i'w swydd yn y Brifysgol.

Mae'r Gymdeithas Leol yn cyflogi dau aelod o staff rhan-amser sy'n gweithio i gefnogi'r Swyddogion a'r Pwyllgor. Mae'r tanysgrifiad lleol, sy'n cael ei godi ar ben y tanysgrifiad cenedlaethol safonol, yn mynd tuag at y costau cyflog yr aelodau o staff hyn.

Darperir cymorth uniongyrchol i'r Gangen Leol gan staff Rhanbarthol UCU hefyd sydd wedi eu lleoli yn y swyddfa yn Tondu, Pen-y-bont ar Ogwr, a phan fo angen ceir cymorth staff Pencadlys UCU yn Llundain.

Y Gymdeithas LeolMae'r Pwyllgor Gwaith Lleol yn cwrdd amser cinio (1.00pm) unwaith y mis i drafod ac ystyried materion sy'n poeni aelodau. Gwahoddir ac anogir y Cynrychiolwyr Adrannol i ddod. Gall eitemau a drafodir gynnwys:

(1) Materion cyfredol sy'n cael eu trafod â rheolwyr y Brifysgol (e.e. Y Cytundeb Fframwaith, Polisïau Cyflogaeth, a.y.b.)

(2) Materion Pryder a godwyd gan aelodau neu/a Chynrychiolwyr Adrannol.

(3) Cyfarfodydd a chynlluniau UCU yn genedlaethol neu'n rhanbarthol

(4) Materion achosion personol (ymdrinnir â rhain yn ddienw ac yn gyfrinachol bob tro)

Mae darparu cefnogaeth i aelodau sydd â phroblemau yn y gweithle yn faes gweithgarwch allweddol y Swyddogion a'r Pwyllgor. Mae'r achosion personol hyn yn amrywio o fwlio ac aflonyddu heb eu datrys, trwy broblemau contract / diswyddo / materion perfformiad, i gefnogaeth mewn achosion o ymddeol yn gynnar oherwydd afiechyd / negodi newidiadau mewn llwyth gwaith oherwydd anabledd. Yn anffodus, ymddengys fod nifer yr achosion hyn yn cynyddu, ac mae angen mwy o aelodau sy'n barod i gymryd rhan yn y gwaith hwn. Gellir trefnu hyfforddiant - gellir mwy o fanylion am hyn oddi wrth Alison Garrod. Gellir gwybodaeth am waith a gweithgareddau eraill y Gymdeithas Leol y gall aelodau gymryd rhan ynddynt gan Alison Garrod yn swyddfa campws UCU (est. 1519).

Y Swyddfa RanbartholMargaret Phelan yw Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol UCU â chyfrifoldeb dros Ganghennau Lleol Cymru. Fe'i cynorthwyir gan Bethan Thomas ac Phillip Markham, Swyddog Cefnogaeth Cymru. Mae pawb wedi eu lleoli yn Uned 33, Canolfan Menter, Tondu, Pen-y-bont ar Ogwr, Canol Morgannwg CF32 9BS, a gellir eu ffonio ar 01656 721951. Mae eu manylion cyswllt er gwybodaeth yn unig. Fel arfer, dylai aelodau godi materion sy'n eu pryderu â'r gangen leol yn y lle cyntaf. Nid oes gwefan ranbarthol ar hyn o bryd.Pencadlys UCUO 6 Ebrill 2009 bydd holl staff pencadlys UCU wedi eu lleoli yn Nelson House, Carlow Street Llundain NW17LH. Tel: 020 7756 2500. Ceir gwefan genedlaethol helaeth iawn sydd âgwybodaeth ar ystod eang o faterion. Mae darnau o'r wefan ar gael i aelodau yn unig. Bydd angen eich rhif aelodaeth arnoch i gael mynediad i'r darnau cyfyngedig hynny.