Sgiliau Llyfrgell a Gwybodaeth

Defnyddio'r Llyfrgelloedd

Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o'n llyfrgelloedd:

Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y brifysgol ar Gampws Penglais, ac yno y mae prif gasgliadau’r dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, y gwyddorau biolegol a’r gwyddorau daear. Mae yno dri llawr:

 • Llawr F – Yma y mae casgliad y dyniaethau, gan gynnwys adnoddau llenyddiaeth Saesneg, daearyddiaeth, hanes, gwleidyddiaeth ryngwladol, y gwyddorau cymdeithasol, astudiaethau theatr, ffilm a theledu, yn ogystal â'r Casgliad Celtaidd a'r Casgliad Astudio Effeithiol.
 • Llawr E – Yma y mae casgliad y gwyddorau a’r cyfnodolion gwyddonol, yn ogystal â’r casgliad DVD.
 • Llawr D – Y brif ddesg ymholiadau, yn ogystal â’r cyfnewid llyfr a gwerthiant llyfrau.

 

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol – Cyfrifiadureg, Mathemateg a Ffiseg

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol yw’r brif lyfrgell i fyfyrwyr yr Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg, ac yno y ceir y prif gasgliadau mathemateg, ffiseg a chyfrifiadureg, yn ogystal â nifer o gyfnodolion. Mae’r llyfrgell hon ar lawr uchaf adeilad y Gwyddorau Ffisegol.

Dod Hyd i Adnoddau

Cewch fwy o fanylion ynglŷn â dod o hyd i adnoddau, ynghyd ag awgrymiadau ynghylch y math o ddeunydd i’w ddarllen, yn y canllaw beth i’w ddarllen a sut i ddod o hyd iddo.

 

Adnoddau Ffisegol ac Ar-lein
Yn Primo, sef catalog y llyfrgell, cewch hyd i amryw o wahanol ddeunyddiau y mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio iddynt, gan gynnwys llyfrau, erthyglau cyfnodolion, traethodau ymchwil, deunyddiau amlgyfrwng a mwy. Gweler ein hadran sy’n cynnwys awgrymiadau ar gyfer dod o hyd i adnoddau.

Canllawiau Pwnc
Ceir deunyddiau sy’n ymwneud yn fwy penodol â’r pwnc rydych yn ei astudio yn ein Canllawiau Pwnc. Yma, cewch wybodaeth fanwl am adnoddau print ac electronig sy’n gysylltiedig â’ch pwnc.

Rhestrau Darllen
Yn olaf, nodir deunyddiau’r modiwlau penodol rydych yn eu hastudio yn rhestr ddarllen y modiwl ar Blackboard, yn y ddewislen ar ochr chwith tudalen y modiwl. Gallwch hefyd chwilio am eich rhestrau yn Aspire.

Benthyca

Mae benthyca a defnyddio deunyddiau’r llyfrgell yn un o’r sgiliau gwybodaeth allweddol y mae angen i fyfyrwyr eu meistroli, beth bynnag fo’u cynllun gradd.

Cewch fenthyca llyfrau drwy ddefnyddio’r peiriannau hunanwasanaeth ym mhob un o’n llyfrgelloedd neu wrth ein desgiau ymholiadau. Bydd angen eich Cerdyn Aber .

Gall myfyrwyr a staff fenthyca hyd at 40 o lyfrau ar y tro. Mae gan bob llyfr gyfnod benthyca o un wythnos a fydd yn cael ei adnewyddu yn awtomatig am hyd at 6 mis neu nes bod rhywun arall yn gofyn am y llyfr. Dim ond os caiff llyfr y mae rhywun arall yn gofyn amdano ei ddychwelyd yn hwyr i'r Llyfrgell y codir dirwyon. I gael gwybod mwy gweler benthyca o’r llyfrgell.

Aberlearn Blackboard

Blackboard yw Rhith-amgylchedd Dysgu y Brifysgol, lle mae’r darlithwyr yn rhannu gwybodaeth a deunyddiau dysgu sy’n gysylltiedig â’ch astudiaethau. Mewngofnodwch gyda’ch manylion adnabod myfyriwr a’ch cyfrinair. Bydd eich modiwlau ar gael yn Fy Modiwlau ym mhob blwyddyn academaidd yn fuan ar ôl i chi gofrestru. Dyma rai o’r pethau sydd ar gael:

 • Cyhoeddiadau am fodiwlau gan ddarlithwyr.
 • Gwybodaeth am y modiwl a’i gynnwys.
 • Dogfennau cwrs, y bydd darlithwyr yn eu diweddaru ac yn ychwanegu atynt yn ystod y modiwl.
 • Gwe-ddolenni sy’n berthnasol i’r modiwl.
 • Rhestr ddarllen Aspire y modiwl.

Ewch i Blackboard yn blackboard.aber.ac.uk

Argraffu a Chopïo

Mae peiriannau argraffu/llungopïo/sganio cyfunol ar gael mewn lleoliadau ledled y campws. Gallwch fewngofnodi i unrhyw un o’r rhain naill ai gyda’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair neu gyda’ch Cerdyn Aber. Bydd angen i chi lwytho arian ar eich Cerdyn Aber er mwyn argraffu. Mae’n costio o 2c i argraffu un ochr dalen (du a gwyn, A4), a chewch sganio ar ein peiriannau argraffu yn rhad ac am ddim, er y bydd angen rhywfaint o gredyd ar eich Cerdyn Aber cyn cychwyn.

Mae canllaw argraffu ar gael yma.

Mae gwybodaeth am argraffu a’r taliadau cyfredol ar gael yma.

MyAber

ApAber yw ap symudol newydd Prifysgol Aberystwyth, sy’n dod â phopeth sy’n ymwneud â’ch profiad yn y Brifysgol at ei gilydd mewn un ap hawdd ei ddefnyddio sydd wedi’i deilwra’n benodol i chi.

Ymhlith ei nodweddion mae:

 • Ebost – fersiwn ysgafn o’ch gwebost Aber
 • Calendrau – gan gynnwys amserlenni darlithoedd
 • AberLearn Blackboard
 • Presenoldeb – gwiriwch eich presenoldeb
 • Balansau eich Cerdyn Aber – gwiriwch eich balansau arlwyo ac argraffu
 • Cyfrif llyfrgell – cewch weld eich hanes benthyca a’r eitemau rydych wedi’u harchebu, ynghyd â derbyn hysbysiadau fod llyfr a archebwyd ar gael, neu hysbysiadau ynglŷn ag eitemau sy’n hwyr
 • Cyfrifiaduron sydd ar gael – cewch weld a oes cyfrifiaduron ar gael i’w defnyddio
 • Newyddion – y newyddion diweddaraf o Brifysgol Aberystwyth
 • Hysbysiadau pwysig
 • Tasgau

Mae mwy o nodweddion ar y gweill yn y dyfodol agos.

Cyngor penodol gan adrannau academaidd

SimSphere: "Model SVAT (pridd/llystyfiant/atmosffer/trosglwyddo) yw SimSphere sy’n efelychu’r rhyngweithio rhwng y pridd, planhigion a systemau atmosfferig a’r modd y mae egni, momentwm a dŵr yn cael eu trosglwyddo drwy’r systemau." 

Llyfrgell o fapiau digidol: ystod eang o adnoddau mapio. Maent yn cynnwys adnoddau ar-lein megis Digimap, sy’n darparu adnoddau’r Arolwg Ordnans. Mae adnoddau ar-lein ar gael i fyfyrwyr eu defnyddio: https://www.aber.ac.uk/en/iges/facilities/map-library/